images
UN
UN
နားလည္ရခက္သည့္အေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္သမၼတသစ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚသေဘာထား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏိုင္ Wednesday, 11 January 2017
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိျခင္း၏ ေနာက္ ဆက္တြဲအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚကာလ ရွည္ခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္အစုိးရ ၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားသြားခဲ့ သည္။ အုိဘားမားဦးေဆာင္သည့္ အေမ ရိကန္အစုိးရသည္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး ကုိထိပါးေစသည္ဟုသတ္မွတ္ကာျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၏ အာဏာကုိအသုံးျပဳ၍ အဆုံးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္အစုိးရသည္ ကုန္သြယ္မႈက႑၌အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစမည့္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က႑မ်ား၌ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီ ညြတ္ေသာအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ အတြက္ အားေကာင္းေကာင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လည္း အေမရိကန္အစုိးရဘက္မွႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေစကာမူ အေမရိကန္အစုိးရသည္ စစ္လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚပိတ္ ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကုိ ျပည္ဝင္ ခြင့္ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ေျမာက္ကုိရီး ယားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ ခံထားရသူမ်ား၊မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ဟု သတ္မွတ္ထားသူမ်ားကုိမူ ပစ္မွတ္ ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔သည့္စာရင္း၌ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးလုိက္ မႈႏွင့္အတူ အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး အား တန္ဖုိးထားေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ ဖ်က္ေရး၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈတုိက္ ဖ်က္ေရး၊ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိသည့္ က႑မ်ား၌ ရင္ဆုိင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျမႇင့္ တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အေမရိကန္၏မူဝါဒမွာ လက္ရွိအေျခအေနအမ်ားစုျဖင့္ ခရီးဆက္ မည္ဟု ယူဆရသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိ ရီပတ္ဗလစ္ကန္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ သည့္အျပင္ ကြန္ကရက္တြင္လည္း ရီ ပတ္ဗလစ္ကန္မ်ားကသာ လႊမ္းမုိးထား ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာမူဝါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ရာ၌ ပုိမုိလြယ္ကူစြာခ်မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အရီဇုိးနားျပည္နယ္ကုိကုိယ္စားျပဳသည့္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္အမတ္ ဂြၽန္မက္ကိန္းႏွင့္ ကန္တက္ကီျပည္နယ္ကုိကုိယ္စားျပဳသည့္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္အမတ္ မစ္မက္ေကာနယ္ တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စား သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေဒၚနယ္ထရန္႔ဦးေဆာင္သည့္ အေမ ရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆက္လက္၍ အာ႐ုံထားျခင္း ရွိမရွိဆုိ သည့္အခ်က္မွာ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အာရွပစိဖိတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာမူဝါဒကုိ မည္မွ် က်ယ္ျပန္႔စြာခ်မွတ္မည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္မူတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ ေသာက႑မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ အေမရိကန္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မၿပီး ဆုံးေသးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ခုိင္မာေရး၊ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျမန္မာ အစုိးရၾကားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ႏုိင္ေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ မ်ားေျဖရွင္းေရးဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားတြင္ အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရ ဖြယ္ရွိသည္။ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အင္စ တီက်ဳရွင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္က႑မ်ား၌ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကဲ့သုိ႔စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၌ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံဟု အမည္ေပးထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ ျပင္းထန္ သည့္တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန ဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ၌က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသုိ႔ အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး လြတ္ လပ္ေရးရယူရန္အတြက္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ေတြ႔ ဆုံကာ သေဘာတူညီမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာ၌ အဓိကက် သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံး ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အက်ပ္ အတည္းမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္ဟု သုံးသပ္ မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဟု သတ္မွတ္ရမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ထုိစဥ္ကဖြဲ႕စည္း ထားေသာယာယီအစုိးရကုိယ္စားေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ရာ တြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားသာ ပါဝင္ခဲ့ သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ တုံ႕ျပန္ရာ၌လည္း မည္သည့္ေရြး ခ်ယ္မႈမ်ဳိးျပဳလုပ္မည္ကုိ မွန္းဆရန္ခက္ခဲ ဖြယ္ရွိေနသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)