images
UN
UN
ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးဓေလ့စစ္စစ္မ်ားျပည့္ဝေသာ လျမတ္တန္ခူး
နဒီ Sunday, 08 April 2018
တန္ခူးလသည္ ျမန္မာလမ်ားတြင္ အဦးအစပထမလျဖစ္သည္။ ေႏြဥတုတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ အလြန္ပူျပင္းေသာ ေၾကာင့္ 'တန္ခူး ေရကုန္၊ ကဆုန္ ေရခန္း'ဟု ေရွးစာဆိုတို႔ဖြဲ႕ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္းတန္ခူးလတြင္ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းတို႔ ေရခန္းေျခာက္စျပဳေန သည္။ ေရွးစာဆိုဆရာ ဦးပုညက 'ဆယ့္ ႏွစ္လီဒြါဒမွာ၊ ခါမိႆရာသီ။ ယင္း အစဦးခ်ီသည္၊ လတြင္မည္တန္ခူး။ စိၾတ ၾကယ္ေျပာင္ငယ္၊ ညဥ့္သန္းေခါင္က်ခါမွ ျမဴး။ ေန႔ႏွင့္ညနာရီမွာ၊ သုံးဆယ္စီမၾကဴး။ ႏွစ္လုံးညီတပါဒကူးလို႔၊ ႏွစ္သစ္ဦး တစ္ ခါ။.....'ဟူ၍ တန္ခူးလကို ဖြဲ႕ဆိုထား သည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။
တန္ခူးလကို ေဗဒပညာေဝါဟာရ အရ မိႆရာသီေခၚသည္။ မူလပုဒ္ ရင္းမွာေမသျဖစ္သည္။ ေမသသဒၵါသည္ ဆိတ္သတၱဝါဟုအဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္။ အပူႀကိဳက္ေသာဆိတ္သတၱဝါ ႏွစ္သက္ ေသာရာသီျဖစ္သျဖင့္ မိႆရာသီျဖစ္သည္။
ရာသီအပူရွိန္ျမင့္မားေသာ္လည္း မိုး ႏွင့္ကားမကင္းပါ။ ႏွစ္သစ္ကူး အတာ သႀကၤန္ကာလတြင္ မိုးတစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ရြာတတ္သည္။ ၄င္းကိုလည္း ျမန္မာတို႔ ေဝါဟာရအရ သႀကၤန္လက္ေဆး မိုးရြာ သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ၄င္းမိုးသည္ အခ်ိန္ ရာသီတြင္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေၾကြက်ေန ေသာသစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားကို ေရျဖင့္ေမွ်ာ ေခၚသြားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးစာ ဆိုမ်ားကလည္း 'တန္ခူးမည္မွတ္၊ ဖက္ ဆြတ္ေရတိုး၊သႀကၤန္မိုး'ဟုဖြဲ႕ဆိုၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ ပူျပင္းေသာ အပူ ရွိန္ေၾကာင့္ ရြၾကြပ္ေနေသာ ေျမႀကီးတို႔ ဖက္ဆြတ္မိုးေၾကာင့္ ေျမသင္းရနံ႔မ်ား သင္းသင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခြင္တြင္ အပူေၾကာင့္ ဇရာ ႐ုပ္ျဖင့္ အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္းျဖစ္ေနသည့္ သစ္ ပင္၊ သစ္ကိုင္း၊ သစ္ခက္တို႔သည္ ႏုသစ္ ေသာ ပ်ဳိရိပ္မ်ားျဖင့္ ရြက္ႏုသစ္မ်ားထြက္ ေပၚလာသည္။ ဝန္းက်င္တစ္ခြင္၌ ကမၺ လာစိမ္းေရာင္မ်ား ျပဴထြက္စ ျပဳလာ ေတာ့သည္။
တန္ခူးလကို ျမန္မာလအမည္မ်ား စာအုပ္တိုင္းတြင္ ထန္းသီးဆြတ္ေသာလ၊ ထန္းသီးခူးလဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ လကို တန္ခူးအျပင္ တာကူးဟူ၍လည္း ေရးသားေလ့ရွိသည္။ တာကူးလဆိုသည္ ကို သႀကၤန္အတာကူးေျပာင္းေသာလဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆုံး၍ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းေသာကာလျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား လုံးတို႔၏႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္း မ်ားအရ အတာကူးသည့္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ေတာ္ကို ႏွစ္သစ္ႀကိဳအျဖစ္ သႀကၤန္ပြဲ ေတာ္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။
တန္ခူးလတြင္ သႀကၤန္ေရသဘင္ ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ အတာသႀကၤန္ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုသည္။ အတာကူးသည္ ႏွစ္ကူး ေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သႀကၤန္ ပြဲသည္ ျမန္မာတို႕၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္ကို ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။
သႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ေရွးယခင္ကိုယ့္ ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လပ္ စြာေနခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံ၏ရွင္ဘုရင္မ်ားကိုယ္ တိုင္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြး၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ျဖင့္တည္ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သႀကၤန္ဟူသည္'သႀကၤာႏၲ'ဟူသည့္ သကၠတမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာ ေဝါဟာရျဖစ္ဟုဆိုသည္လည္း ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားကလည္း 'သကၤႏၲ' ဟူေသာပါဠိပုဒ္မွ ဆင္းလာသည္ဟုအယူ အဆရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သႀကၤန္ ဟူေသာ ျမန္မာတို႔၏ေဝါဟာရမွာသႀကၤာ ႏၲပုဒ္၏အဓိပၸာယ္အတိုင္း'ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းျခင္း'ဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္ထား သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္ကူး ေျပာင္းခဲ့ျခင္းအဓိပၸာယ္မွာ ယေန႔တိုင္ သက္ဝင္ေနခဲ့သည္။ ထိုရာသီတြင္ သကၠ ရာဇ္ ႏွစ္သာကူးေျပာင္းသြားျခင္း၊ ေျပာင္း လဲသြားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ၾသကာသ ဝန္းက်င္တြင္ရွိေနၾကသည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ားသည္လည္း ရြက္ေဟာင္းမ်ားေၾကြ၍ ရြက္သစ္မ်ား ေဝေဝဆာဆာေပၚထြက္ လာသည္။ ပူျပင္းေသြ႕ေျခာက္ေနေသာ ဝန္းက်င္ သည္လည္း စိမ္းစိုေအးခ်မ္းမႈ စသည့္အသစ္တစ္ဖန္ေျပာင္းလဲၾကသည္ ကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေျပာင္း လဲျခင္းသည္ အားလုံးေသာ အရာရာတို႔ ၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို သိသိသာသာ သိျမင္ခံစားရေပသည္။
အေဟာင္းမွအသစ္သို႔ကူးေျပာင္းျခင္း တြင္ အထူးႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိး တိုင္းအတြက္ သူ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူ႕ဓေလ့ ျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းျခင္းကို မဂၤလာဟု ခံယူသည္။လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးႀကိဳဆို ပုံ၊က်င္းပပုံခ်င္းတူညီၾကမည္မဟုတ္ပါ။
ႏွစ္သစ္ကူးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခခံဓေလ့စ႐ိုက္ အရ တခ်ဳိ႕က ယမကာျဖင့္ မူးယစ္ကခုန္ေပ်ာ္ ပါးၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က မီးထြန္း၍ မီးအိုး၊ မီးပန္း ပစ္ေဖာက္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ပန္းဆီေရာင္ ေရမ်ားျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္းၾက သည္။ တခ်ဳိ႕ကခုန္ၾက၍ ဆိုင္ရာဘုရား ရွိခိုး ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက ျမန္မာ သကၠရာဇ္အေျပာင္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေရပက္ဖ်န္း၍ ေရကစား ျခင္းယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ရွိသည္။
ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္တြင္ အပူရွိန္ျပင္းထန္ ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ တြင္ သတၱဝါအားလုံးတို႔၏ အလိုဆႏၵမွာ ေအးျမေသာအရသာကိုခံစားလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ ရႊင္ လန္းေအးျမေစရန္အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ၾကည္ႏူးစြာေရသြန္းေလာင္းျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
သို႔ေသာ္ ခရစ္ႏွစ္သစ္တစ္ခုအစျဖစ္ ေသာ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္က နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ ႏွစ္ကူး ကာလတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘဝ ကြၽန္သေပါက္ျဖစ္သြား ခဲ့ဖူးေသာ ႏွစ္သစ္ကူးဒဏ္ကိုလည္း ျမန္မာတိုင္း ရင္းသားတို႔ ယေန႔တိုင္မေမ့ႏိုင္ေသးပါ။ နယ္ခ်ဲ႕၏ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈအရ ႏွစ္သစ္ ကူးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုး ဒုကၡဆင္းရဲပင္လယ္ေဝေသာ သူ႕ကြၽန္ဘဝ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္ကူး၏အရိပ္က ယေန႔တိုင္စစ္မီးလွ်ံမ်ားေတာက္ေလာင္
ေနဆဲျဖစ္၍မေမ့ႏိုင္ရျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏႐ိုးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈသႀကၤန္ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၾကည္ႏူးစြာေရပက္ကစားၾကျခင္းသည္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ေရကို သားေသာ္ အၾကားမထင္ဘဲ ဆက္စပ္ျခင္းဟူေသာ ေရ၏ နိမိတ္သုံးပါးကို ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေရ၏သေဘာမွာလည္း အညစ္အေၾကး ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား၏ စိတ္တို႔သည္လည္း ႏွစ္ သစ္ကူးတြင္ေရစင္ကဲ့သို႔ ေအးျမၾကည္ လင္ေစသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္း ရင္းသားအခ်င္းခ်င္းတို႔သည္ ေရကိုသား အၾကား မထင္သကဲ့သို႔ စည္းလုံးညီၫြတ္ စြာခ်စ္ခင္ေနထိုင္တတ္ၾကရန္ဟူေသာ မြန္ ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ေရပက္ကစားျခင္း၏ အစဥ္အလာ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းကိုအစြဲျပဳပါသ နည္းဆိုပါက ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ား ကိုအစြဲျပဳခဲ့ပါသည္ဟု အေလးအနက္ ဆိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သာသနာေတာ္ သုံးရပ္တိုးတက္ထြန္းကား ျပန္႔ပြားလာ ေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္၊ ကဆုန္ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္၊ စာျပန္ပြဲေတာ္၊ ပဥၨင္းခံပြဲေတာ္၊ စာေရးတံမဲပြဲေတာ္၊ ေလွ သဘင္ပြဲေတာ္၊ ဆီမီးျမင္းမိုရ္ပြဲေတာ္၊ ကထိန္ပြဲေတာ္၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ ျမင္း ခင္းပြဲေတာ္၊ မီးဖုန္းပြဲေတာ္၊ ထမနဲပြဲ၊ သဲပုံ ေစတီပြဲေတာ္မ်ားကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တို႔၏ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ ယူၾကသည္။ ဘာသာေရးပဲြေတာ္ဟု အမည္တပ္ထားၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္ေရးတစ္ခုတည္း ဦးတည္သည္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္ပင္ သာယာဝေျပာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စည္း လုံးညီၫြတ္မႈတို႔အတြက္ ေရွးအစဥ္အလာ ကက်င္းပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ယဥ္ ေက်းမႈဓေလ့အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔မဂၤလာယူေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အျဖစ္ က်င္းပသည့္ ပြဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္၏သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္သစ္တြင္မဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ သစ္ဆန္း ၍ တင့္လန္းေဝျဖာေစရန္ ျမန္မာတိုင္း ရင္းသားတို႔ကအမွန္တကယ္မဂၤလာအစစ္ ျဖစ္ေစရန္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ယွဥ္ တြဲ၍ သႀကၤန္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကေလ့ရွိပါသည္။
အတာသႀကၤန္ကာလတြင္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိျပည္သူအေပါင္းတို႔ကအလွဴ ဒါနပြဲမ်ား၊စတုဒိသာေကြၽးေမြးျခင္း၊ ရဟန္း သံဃာမ်ားကိုဆြမ္းေဘာဇဥ္ကပ္လွဴျခင္း၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေရသပၸာယ္ျခင္း၊ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ျခင္း၊ တရား နာျခင္း၊ တရားစခန္းဝင္ၾကျခင္း၊ ေက်ာင္း ကန္ဇရပ္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ားအားေခါင္းေလွ်ာ္ ေရခ်ဳိးသန္႔စင္ေပး ျခင္း၊ပရိတ္တရားနာျခင္း၊ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္း စသည့္ျမတ္ႏိုးႏွစ္လိုဖြယ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။
ႏွစ္ေဟာင္းမွာတင္ရွိေသာအကုသိုလ္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သီလေရစင္ျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း၊သဘာဝအညစ္အေၾကး မ်ားကုိပကတိေရျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ ၾကျခင္းျဖင့္ႏွစ္သစ္ကိုျမတ္ႏိုးဖြယ္ထုံးဓေလ့ မ်ားျဖင့္ေျပာင္းၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈျပည့္ ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္အတာသႀကၤန္ကာလ တြင္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကဒါနမဂၤလာ၊ ဂါရဝမဂၤလာ၊ ပူဇာစပူဇေနယ်မဂၤလာ၊ ဓမၼစရိယမဂၤလာ၊ဓမၼသဝနမဂၤလာ၊အနဝဇၨာ နိကမၼာနိမဂၤလာစေသာျပဳေဆာင္ဖြယ္ေကာင္း မႈမ်ားေဆာင္ရြက္၍မဂၤလာယူၾကသည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ဖြယ္မေကာင္းမႈဆယ္ျဖာကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္၍အာရတီပါပါ၊ဝိရတီပါပါမဂၤလာ တို႔ကို ယူၾကေသးပါသည္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္ဦး တန္ခူးသည္ ေကာင္းမႈမ်ားအျပည့္ရွိေနၾကသည့္လ ျဖစ္ ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုလတြင္ပြင့္ေသာ ပန္းမ်ားမွာ ကံ့ေကာ္ပန္း၊ရင္ခတ္ပန္း၊ ပိေတာက္ပန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး တန္ခူးလ၏ ရာသီ ပန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤလသည္ကား နံနက္ ၆ နာရီ ေနထြက္၍ ည ၆ နာရီ ေနဝင္သျဖင့္ ေန႔တာ၊ ညတာညီမွ်ေသာ ရက္မစုံလတစ္လျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႕၏ႏွစ္သစ္ကူးတန္ခူးလသည္ ျမန္မာတို႕၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးမ်ားစစ္စစ္ ျဖင့္ျပည့္ဝေနေသာ လျမတ္တန္ခူးလျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။