images
UN
UN
မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားသည္႕ သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္မႈႏွင္႕ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Sunday, 08 April 2018
ယေန႔ကမၻာ့လူဦးေရတိုးပြားလာမႈက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအား ထုတ္ လုပ္မႈျမင့္မားေစရန္ လိုအပ္ေနသကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမႈ၊ ေျမဆီလႊာမ်ားခန္း ေျခာက္လာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကလည္း စားနပ္ရိကၡာ ပိုမိုထုတ္လုပ္ ရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ သန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ ေသာလူမ်ားသည္ငတ္မြတ္မႈဒဏ္ အား ခံစားေနရသည့္အျပင္ အာဟာရ မျပည့္စံုသည့္ေရာဂါမ်ားကုိလည္း ခံစား ေနရပါသည္။ လူဦးေရတိုးတက္မ်ားျပား လာမည့္ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယေန႔ ထုတ္လုပ္ေနသည့္စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္ လုပ္မႈပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ကုိ ပိုမိုထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ ခန္႔တြင္ ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္အျမဲတမ္း တိုးပြားေနသည့္ လူဦးေရေၾကာင့္ စားနပ္ ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာမႈအား သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားမွေန၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးဆိုင္ရာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမွ မ်ဳိးဗီဇ ပညာရပ္ကုိအသံုးျပဳ၍ အင္အားဓာတ္ ျမင့္မားသည့္ သို႔မဟုတ္ အသားဓာတ္ ျမင့္မားသည့္ သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ ပိုးသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ေပါင္းသတ္ ေဆးသံုးစြဲမႈဒဏ္အား ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိ ေသာသီးႏွံပင္မ်ားကုိထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းမႈမွေန၍ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ သီးႏွံပင္မ်ားေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားသည့္ သီးႏွံပင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခရွိေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းအပင္၏အသီးမ်ားတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အရသာပိုမိုေကာင္းမြန္ ျခင္း၊ အသီးမ်ားရင့္မွည့္ရန္ အခ်ိန္တို ေတာင္းျခင္း၊ အသီးမ်ားတြင္ အာဟာရ ဓာတ္ပိုမိုပါဝင္ျခင္း၊ အသီးမ်ားပိုမိုသီး ျခင္း၊ ဖိစီးမႈဒဏ္ ပိုမိုခံႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါ က်ေရာက္မႈ၊ ပိုးမႊားက်ေရာက္မႈႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈအား ပို၍ခံႏိုင္ ရည္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးရာပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ဆက္စပ္မႈတြင္ ၄င္းအပင္မ်ားအေန ျဖင့္ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးတို႔ ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျမဆီ၊ ေရႏွင့္ အင္အားဓာတ္တို႔ကုိ ပိုမိုထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဇီဝျဖစ္ စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚေပးျခင္း၊ ပို၍ေကာင္းမြန္ ေသာသဘာဝနည္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္တိုးပြားလာသည့္ လူဦးေရအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအား ျမင့္မားေစပါသည္။
ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာအသီးမ်ား အေန ျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစၿပီး အသီးမ်ားအတြင္းရွိ ပိုးသတ္ေဆး ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ အသားဓာတ္က သစ္ပင္ ၏သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တည္ရွိ ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းသတ္ ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထား သည့္အသီးမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းသတ္ ေဆးသံုးစြဲရမႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ သီးႏွံပိုမို ထြက္ရွိလာမႈအား စိုက္ပ်ဳိးသူလယ္သမား မ်ားက ခံစားရျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ သီးႏွံပင္မ်ား ၏ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ၄င္းသစ္ပင္ မ်ားတြင္ အစာခ်က္လုပ္သည့္စြမ္းရည္ ပိုမုိရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသစ္ပင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေလထုအတြင္းရွိကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္အား ပိုမိုထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ အသီးအႏွံမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားခ်ိန္တြင္ ပို၍အစာခ်က္လုပ္ မႈအားျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာစပါးပင္မ်ား တြင္ ျဖစ္ပါသည္။
မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာသီးႏွံမ်ဳိးေစ့ မ်ားကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အတြင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း တြင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ႏိုင္ငံမွ ယင္းမ်ဳိးေစ့ မ်ားျဖင့္ ကမၻာ့ေျမျပင္၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေျမဧရိယာဟက္တာ ၁၂၅ သန္းေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ပါသည္။ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာသီးႏွံပင္မ်ားထဲ တြင္ ဝါ၊ စပါး၊ ပဲပိစပ္၊ ၾကံ၊ သေဘၤာ ပင္၊ ေျပာင္း၊ အာလူး၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ပဲပင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္၍ သီးႏွံထြက္ရွိမႈ ျမင့္မားေစၿပီး တိုးပြားလာသည့္ကမၻာ့ လူဦးေရအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈ ျဖစ္ေစသည့္ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ သီးႏွံပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကုိ သိရွိ ႏိုင္ပါရန္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါ သည္။