images
UN
UN
ခ်မ္းသာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါ
Wednesday, 25 April 2018
သမၼတသစ္က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိျခင္းအခမ္းအနား၊ မတ္လ ၃ဝ မွာ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူလူထုကုိမိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ မိန္႔ခြန္းကုိ ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ခ်ီးက်ဴးသည္။ မီဒီယာတခ်ဳိ႕က ေထာက္ခံသည္။ ျပည္သူမ်ားက စိတ္မဝင္စားၾကေၾကာင္းၾကားရသည္။
မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုး၊ ျပည္သူလူထုစားဝတ္ေနမႈ ဘဝ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနကုိ တမင္ခ်န္ထားခဲ့သေလာ၊ ေတြးေတာခ်င္စရာ 'က်န္'ခဲ့သည္။ သမၼတသစ္၏မိန္႔ခြန္း၌ ၄င္းတို႔အစိုးရသစ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအားနည္းပံုကုိေတာ့ ဝန္ခံခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဆိုးရြားနိမ့္က်ေနျခင္းကုိ ဘယ္လိုျမႇင့္တင္မလဲဆိုေသာ ျပႆနာမပါခဲ့ျခင္းအတြက္ သူ၏မိန္႔ခြန္းသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိျဖစ္ရသည္။ ယင္းကိစၥသည္ ျပည္သူအားလံုးသုိ႔ စိန္ေခၚေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼတ သစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝတစ္ေလွ်ာက္ စီးပြားေရး သေဘာတရားမ်ားကုိ နားလည္ခဲ့ပါသလား။ စီးပြားေရးဝန္ကုိ ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလားဟူ၍ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံမွာ မည္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးက႑သည္ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးဟုခံယူၿပီး လက္ေတြ႕ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိသြား သည္အထိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရပါမည္။ တ႐ုတ္ျပည္သစ္၏ ဗိသုကာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႕ေရွာင္ဖိန္က 'ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေဆာင္တာ ႀကီးျမတ္ တယ္' (To get rich is Glorious) ဟု လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ေၾကာင္ႏွင့္ႏိႈင္း၍ ဥပမာေျပာလိုက္သည္။ 'ေၾကာင္ဆိုတာ ျဖဴခ်င္ျဖဴမယ္၊ မည္းခ်င္မည္းမယ္၊ ၾကြက္ခုတ္တတ္ဖို႔သာ လိုရင္းျဖစ္တယ္'ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေပၚလစီမူဝါဒစံႏႈန္းေတြ ဘယ္လိုရွိရွိ စီးပြားေရးကုိ စီးပြားေရးလို လုပ္ရမည္ဟု လက္ေတြ႕က်က် သြန္သင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာမီ တ႐ုတ္ ျပည္ႀကီးလည္း စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ကုိ အားလုံးက ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။
ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္လာသင့္သေလာက္ ဝင္မလာေသးပါ။ ဖိတ္ေခၚ ျပင္ဆင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈလည္း အားနည္းေန သည္။ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ မထုတ္ႏိုင္ျဖစ္ေန သည္။ ျပည္တြင္းSME ပုဂၢလိက အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ေကာင္းစြာ မေပးႏိုင္ျဖစ္ေနၿပီး သြင္းကုန္အစားထိုး၊ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းေရး အားႀကိဳးမာန္တက္မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ ေျမယာအိမ္ျခံတိုက္တာ၊ ငွားရမ္းခ အခြန္ႏႈန္းထားခမ်ား သင့္ျမတ္မႈမရွိေသးျဖစ္ေနသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ(FDI Law) အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား၊ ေခ်းငွားေထာက္ပံ့၊ ပံ့ပိုးရမည့္ေငြေၾကး ကိစၥျပင္ဆင္ေရးမ်ား၊ အဓိကထား စဥ္းစားသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ အလူးအလဲခံေနရေသာ လစာနည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတုိးေပးေသာ္လည္း မစုိ႕မပုိ႕သာျဖစ္ေနဆဲရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေစ်းတက္ၿပီး ျမန္မာေငြေစ်းက်ေနသည္။ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ မႈက စံမမီဘဲ ျပည္ပသြင္းကုန္ကုိသာ မွီခုိေနရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္ လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို သမၼတ သစ္မွ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။ ေတာင္သူလယ္ သမားဆင္းရဲသားဘဝကို ယခုထက္ပို၍ လက္ေတြ႕အာ႐ုံစိုက္မွသာ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုး (GDP) တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု ပညာရွင္တို႔အသံကို ၾကားရသည္။
လခတိုးေပးရာ၌ အၿငိမ္းစားမ်ားထိစဥ္းစားသင့္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈျပႆနာကိုလည္း စီမံခ်က္ခ်လက္ေတြ႕ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္၊ လုပ္အားႏွစ္ခုလုံးဆုံး႐ႈံးၿပီး သူတစ္ပါးႏုိင္ငံသုိ႕ ေအာက္က် ေနာက္က် အလုပ္သြားလုပ္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကို သနားသင့္ပါသည္။
ဝန္ႀကီးမ်ား လူမွန္ေနရာမွန္၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ကိုက္ညီမႈစံဝင္မဝင္ကိုလည္းျပန္သုံးသပ္သင့္သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္း ဒီမိုကေရစီသေဘာကိုလည္း ျပန္၍တည့္မတ္ေပးသင့္သည္။ သမၼတသစ္ အတြက္တာဝန္ေတြကမ်ားျပားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပုံရိပ္ ျပန္လည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္စြမ္းေဆာင္ရပါဦးမည္။
သမၼတသစ္သည္ သူူ၏မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ မပါဝင္ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခား ကိစၥမ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကိုင္တြယ္သြားရမည့္အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါသည္။