images
UN
UN
လူငယ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
သူရေအး Sunday, 29 April 2018
အလုပ္အကိုင္ဆိုသည္မွာ လူငယ္မ်ားလုပ္ ေဆာင္ဖြယ္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အခြင့္အလမ္းဆိုသည္မွာ ထိုလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ လမ္းစပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုသည္မွာ လူငယ္ မ်ားလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ကိစၥႏွင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ လမ္းစမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအလုပ္အကိုင္ အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္လမ္းစကို ရွာေဖြ တတ္ဖို႔လိုသည္။ ထိုလမ္းစကို မည္သို႔ရွာေဖြရ မည္ဆိုသည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ၊ ကိုယ့္ရည္မွန္း ခ်က္ကဘာလဲဆိုသည္ကို ဦးစြာသိထားဖို႔ပင္ ျဖစ္ သည္။ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကိုယ္ဘာ ျဖစ္ခ်င္သလဲ၊ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ ဆိုသည္ကို မသိ ၾကေပ။ မင္းဘာျဖစ္ခ်င္သလဲဟု ေမးလိုက္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူးဟုေျဖသူက ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ေလာက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘာျဖစ္ခ်င္ သည္၊ ဘာလုပ္ခ်င္သည္ကို မသိသည့္အတြက္ ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကိုလည္း သဲသဲကြဲကြဲ မေတြ႕ ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ေနသူ ေတြမ်ားစြာရွိေနသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း သူမ်ား ဆရာဝန္လုပ္လွ်င္ သူလည္း ဆရာဝန္ ျဖစ္ခ်င္ သည္။ သူမ်ားစစ္ဗိုလ္လုပ္လွ်င္ သူလည္းစစ္ဗိုလ္ ျဖစ္ခ်င္သည္။ သူမ်ားအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္လွ်င္ သူလည္းအင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္သည္။ တခ်ိဳ႕က ေတာ့ သူမ်ားအဆိုေတာ္လုပ္လွ်င္သူလည္း အဆို ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္သည္။ သူမ်ားေမာ္ဒယ္လုပ္လွ်င္ သူလည္းေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးထားၿပီး ဇြဲရွိရွိ မလုပ္ၾကသျဖင့္ မေအာင္ျမင္ၾကတာမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္ သလဲဆိုသည္ကို အရင္ဆံုးသဲကြဲေအာင္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုေမးၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို သဲသဲကြဲကြဲသိၿပီဆိုပါက ယင္းကို ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထား၍ တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားလွ်င္ တစ္ေန႔ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္လာမည္သာ ျဖစ္ သည္။
လူသစ္တစ္ေယာက္အတြက္ ေနရာတစ္ခုရဖို႔ ခက္လွသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ယခုမွ အလုပ္ အကိုင္ရွာေနရသည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ အလြန္ကိုအခက္အခဲရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အတြက္ မိမိဝါသနာပါသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အတတ္ ပညာမ်ိဳးရွိေအာင္ မိမိအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အတတ္ ပညာမ်ိဳးရွိေအာင္ မိမိအေနျဖင့္ ဦးစြာႀကိဳးစားရ မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတြင္ သက္ဆုိင္သည့္ဝမ္းစာ ျပည့္စံုပါမွ မိမိလုပ္လိုသည့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရေအာင္ ဦးစြာႀကိဳးစား၊ ၄င္းေနာက္ မိမိလုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားတက္ထားဖို႔ ေတာ့လိုသည္။
ဘြဲ႕မရသူမ်ားကလည္း လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခသိမ္းမွစ၍ဝင္လုပ္ၿပီး အေတြ႕ အႀကံဳရလာမွ အလုပ္တစ္ခုရႏိုင္သည္ကို သိထား ဖို႔လိုသည္။ ေအာက္ေျခသိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလုပ္ငန္း၊ ယာဥ္ျပင္လုပ္ငန္း၊ ဂေဟ ေဆာ္လုပ္ငန္း၊ ပန္းရံႏွင့္အုတ္စီလုပ္ငန္း၊ ေရခဲ ေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္ျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ ေရပိုက္လုပ္ငန္း၊ စား ေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ ေလွာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံုရွိသည္။ ႀကိဳက္ရာကိုဝင္ေရာက္ သင္ၾကားရင္းအေတြ႕ အႀကံဳမ်ား ရယူထားသင့္သည္။ အဆင့္ျမင့္အလုပ္ အကိုင္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စကားကြၽမ္းက်င္ ရမည္၊ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္ရမည္၊ တ႐ုတ္ ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္ရမည္စသျဖင့္ အရည္ အခ်င္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ေလ့ရွိရာ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳးကို ႀကိဳတင္တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူ ထားဖို႔လိုသည္။ လူတိုင္းတြင္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ စိတ္ကူးဆႏၵေလးမ်ား ကိုယ္စီရွိၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးမ်ား ရွိသလို၊ မျဖစ္ႏုိင္သည့္စိတ္ကူးမ်ားလည္း ရွိတတ္ သည္။ ထိုစိတ္ကူးေလးမ်ားကို ခ်ေရးသည့္ အက်င့္လုပ္ၿပီး ခ်ေရးၾကည့္သင့္သည္။ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ရင္း ျဖစ္ႏုိင္လား၊ မျဖစ္ ႏုိင္ဘူးလား တျဖည္းျဖည္းသိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ ျဖစ္ႏုိင္သည္မ်ားကိုဖယ္၍ အျဖစ္ႏုိင္ ဆံုးစိတ္ကူးကို ေရြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပင္ ျဖစ္သည္။
လူငယ္တိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိၾက သည္။ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနသည့္ လူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ဘာလုပ္မလဲဆို သည္ကို စဥ္းစားထားဖို႔လိုသည္။ ကိုယ္သြား မည့္အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္သိ ေအာင္ႀကိဳးစားထားဖို႔လိုသည္။ ကိုယ္လုပ္မည့္ အလုပ္အကိုင္ကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္တတ္ ဖို႔လိုသည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ဆရာဝန္လိုင္း ဝင္ေအာင္ အမွတ္ရဖို႔ႀကိဳးစားရန္လိုသည္။ ထို႔ အတြက္ ဘာသာတိုင္းအားထည့္ရမည္၊ စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္ ခ်င္လွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာၾကံ့ခုိင္သန္စြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ၿပီးစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားရွာ မွီးကာ စစ္တကၠသိုလ္တက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရ မည္။ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္လွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာ လုိင္း ဝင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္။ မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ အလုပ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ရန္မွာ လူငယ္မ်ား၏တာဝန္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းပင္ ျဖစ္ သည္။ လူတိုင္းလိုလို စိတ္ဓာတ္က်ဖူးၾကသည္။ အားငယ္ၿပီး အလိုမက်ျဖစ္ဖူးၾကသည္။ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ အားမရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ၾက သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္လူငယ္ပိုင္းတြင္ ပို၍ ေတြ႕ရတတ္သည္။ အားမငယ္ပါႏွင့္၊ စိတ္ဓာတ္ မက်ပါႏွင့္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အားမရမျဖစ္ပါႏွင့္။ ႀကိဳးစားလွ်င္ ဘုရားေတာင္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆိုသည့္ စကားကို မေမ့သင့္ေပ။ မိမိကိုယ္တိုင္က မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ေအာင္ျမင္ရမည္သာျဖစ္ သည္။ ဆႏၵျပင္းျပသူမ်ားႏွင့္ ဝီရိယျပည့္စံုသူမ်ား အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ရွိသည္။ ဆႏၵဝေတာ ကိနာမကမၼံန သိဇၨတိ ''ဆႏၵျပင္းျပသူအတြက္ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ ေသာ အလုပ္ဟူသည္ မရွိ'' ''ဝီရိယ၊ စိတၱ၊ ပညာဝေတာ ကိနာမကမၼံနသိဇၨတိ'' - ဝီရိယ ျပည့္စံုသူ၊ စိတ္အားထက္သန္သူ၊ ပညာျပည့္ဝသူ အတြက္ မၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေသာ အလုပ္ဟူသည္ မရွိဟုဆိုထားသည္။ ဤတရားစကားကိုေထာက္ ၍ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အားမငယ္၊ စိတ္ဓာတ္ မက်ဘဲ ဆႏၵျပင္းျပစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားသြားၾကရန္ သာ ရွိေလသည္။
လူတြင္ ကာယသတၱိ (Physical Courage) ႏွင့္ စိတၱသတိၱ (Moral Courage)ဟူ၍ရွိရာ ကာယသတၱိက ေမြးျမဴရန္လြယ္ကူၿပီး စိတၱ သတၱိက ေမြးျမဴရန္ခက္ခဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ခက္ခဲသည့္ ထုိစိတၱသတၱိ (Moral Courage) မ်ဳိးရေအာင္ေမြးျမဴၿပီး အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ရင္ဆိုင္လိုက္လွ်င္ အားငယ္စရာ၊ စိတ္ဓာတ္က် စရာေတြေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ သတိၱေမြးပါ၊ စိတၱသတၱိကိုပို၍ေမြးပါဟု တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈသည္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားမဟုတ္ပါ။ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသာျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည့္ သေဘာတရားကိုလက္ခံလာ ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုလူသားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီ၏ေကာင္းမြန္ထူးခၽြန္ေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို လူမွန္ေနရာမွန္အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔က အေရးႀကီးေပသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေန ထိုင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသလို၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားထဲကမွ အေရးႀကီး သည္က လူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္လမ္းျပဖို႔၊ အားေပးကူညီၾကဖို႔သည္ ယေန႔လူႀကီးမ်ား၏တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာအလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးဖုိ႕သည္လည္း ယေန႔လူႀကီး မ်ား၏ မဟာတာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားက လည္း လမ္းလြဲမလိုက္ဘဲ လမ္းမွန္အတိုင္း ႀကိဳး စားသြားၾကဖို႔၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသည့္အတုိင္း လိုက္ဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲေခၚယူဖို႔၊ တြဲလက္ မ်ား ခိုင္ျမဲဖို႔၊ ကမ္းသည့္လက္ကို ေသခ်ာစြာတြဲၿပီး ႀကိဳးစားသြားၾကဖို႔ အဓိကပင္ျဖစ္သည္။
လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ဘြဲ႕ရၿပီးမွ အလုပ္ရွာသူ မ်ားရွိသလို ဘြဲ႕မရေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနၾကသူေတြရွိသည္။ မိမိ၏ပညာအရည္ အခ်င္းႏွင့္တတ္ကြၽမ္းသည့္အတတ္ပညာအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အလုပ္အကိုင္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအျဖစ္ စာေရးအဆင့္၊ ေငြ စာရင္းကိုင္အဆင့္၊ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္အဆင့္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားရွိသလို အတတ္ပညာႏွင့္ ကာယလုပ္အားကိုအသံုးခ်ရသည့္ စက္ျပင္၊ သံခ်ည္၊ သံေကြး၊ ပန္းရံ၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ ေရပိုက္လုပ္ငန္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခြင့္ရေအာင္ မိမိ တို႔မွ လိုအပ္သည့္ဝမ္းစာျဖည့္ထားဖို႔လိုသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္လွ်င္ အခေၾကးေငြကိုအရင္ မၾကည့္ဘဲ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဘာပညာ ရႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္လို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲဆို သည္ကို အရင္ၾကည့္သင့္သည္။ အလုပ္ရွင္က ေတာ့ ေပးထားေသာအခေၾကး ေငြႏွင့္တန္ေအာင္ ခိုင္းၿပီး အလုပ္သမား၏စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အက်င့္ စာရိတၱ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ တတ္ကြၽမ္းမႈတို႔ကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ေနမည္သာျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ပင္ပန္းသည္ဆိုၿပီး အလုပ္မွထြက္၊ ေနာက္ထပ္အလုပ္တစ္ခုထပ္ရွာ၊ ေနာက္အလုပ္တြင္လည္း ၄င္းအတိုင္းျဖစ္ႏွင့္လည္ ေနတတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကို စြဲစြဲျမဲျမဲႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔သာအေရးႀကီးသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ဖုိ႔၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားျဖစ္ဖို႔၊ ထိုမွ တစ္ဆင့္ အလုပ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြား ၾကဖို႔သာလိုသည္။ အလုပ္ကိုစြဲစြဲျမဲျမဲ ႀကိဳးစားလွ်င္ အလုပ္က ျပန္၍အက်ိဳးေပးမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သေလာက္အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းသည့္ အလုပ္ မ်ဳိးကိုေတာ့စြန္႔ခြာ၍ တစ္ျခားအလုပ္တစ္ခု ရွာရမည္သာျဖစ္သည္။ မႀကိဳးစားၾကည့္ေသးဘဲ ခဏခဏအလုပ္ေျပာင္းျခင္းမ်ိဳးကိုသာ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ေပသည္။ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အိမ္ ေထာင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အလုပ္ကအတည္တက်မျဖစ္ေသးခ်ိန္၊ ေအာင္ျမင္ မႈလမ္းစေတြ႕႐ံုရွိေသးခ်ိန္တြင္ အသက္ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္ပါက ဘူးသီး အေမြးသပ္သလို မိမိတက္လမ္းကို ပိတ္သလိုျဖစ္ ေနတတ္သည္ကိုလည္းဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိခ်စ္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ပါ။ မိမိလုပ္သည့္ အလုပ္ကိုခ်စ္ပါ။ (Do the Job you love and Love the Job you do) ဆိုသည့္ စကားအတုိင္း အလုပ္တစ္ခုကိုစြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္သြားဖို႔ေတာ့လုိသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျမင့္မားၿပီး သာလြန္ေကာင္းမြန္ သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရလိုေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စကားတစ္ခုခုတတ္ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ေလွကားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ စကားတစ္ခုသို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုတတ္ေျမာက္ထား ျခင္းသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထူးျခားေသာအခြင့္ အေရးကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိေစမည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လစာျမင့္မားသည့္ရာထူးမ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္းရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ မည္ သည့္ဘာသာစကားကိုသင္ယူသင့္သလဲ၊ မည္ သည့္ဘာသာကို သင္ယူရင္အဆင္ေျပမလဲ၊ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္လား၊ ႏုိင္ငံျခား ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္လားစသည္ျဖင့္ စဥ္းစားၿပီးသင္ယူရမည့္ ဘာသာစကားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ ျပင္သစ္စကားေျပာႏုိင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားၿပီး လစာလည္း ေကာင္းေၾကာင္းသိရသည္။ အာရွတိုက္တြင္ ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပားသျဖင့္ တ႐ုတ္စကားေျပာတတ္သူမ်ားအတြက္အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနသည့္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး တစ္ျခား ဘာသာစကားတိုင္းလိုလိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ သည့္ တစ္ဆင့္ခံဘာသာစကားတစ္ခုလည္းျဖစ္ ရာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မည္ဆိုလွ်င္ လစာေကာင္းေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ ထိပ္တန္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး(Website) ျဖစ္သည့္Job Net.Com. mm ၏စစ္တမ္းအရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အလား အလာအေကာင္းဆံ