images
UN
UN
စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာသည့္ပုပၸားနယ္ေျမ
ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္) Monday, 07 May 2018
ပုပၸားေတာင္ရွိ ပုပၸားနယ္ေျမ သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းမႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ရွိသည္။ ပုပၸားေတာင္ မႀကီးသည္ ပဲခူး႐ိုးမ၏ေျမာက္ဘက္ အစြန္းတြင္တည္ရွိေနသည့္ မီးေတာင္ ေဟာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ပုဂံၿမိဳ႕၏အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၁မိုင္အကြာ ေျမာက္လတၱီ တြဒ္ ၂ဝဒီဂရီ ၅၂မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီ တြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၁၄ မိနစ္တြင္ တည္ရွိ သည္။
ပုပၸားဟူေသာအမည္သည္ပါဠိဘာသာ ပုပၹ(ပန္း)မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ပုပၸားေတာင္ဆိုရာ၌ ေတာင္မႀကီးႏွင့္အေနာက္ဘက္သို႔ဆင္ေျခ ေလွ်ာနိမ္႔ဆင္းသြားေသာ ေတာင္ကလပ္ ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ပုပၸားေတာင္ ကလပ္ကို ပုပၸားေတာင္မႀကီးမီးေတာင္ အျဖစ္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲရာမွ ပဲ့ထြက္သြား သည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟုလည္းေကာင္း၊ မီးေတာင္လည္တိုင္ဟုလည္းေကာင္း ယူဆၾကသည္။ ပုပၸားေတာင္မႀကီးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၉၈၁ ေပခန္႔ျမင့္သည္။ ပုပၸားေတာင္ကလပ္ သည္ ၂၄၁၇ ေပသာျမင့္ေသာ္လည္း မတ္ေစာက္ၿပီး ကလပ္ပံုစံျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ေတာင္ကလပ္ဟုေခၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားကပုပၸားေတာင္ သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၁၅ သန္းေလာက္ က ေပၚထြန္းလာသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။ ပုပၸားေတာင္၏ကန္ေတာ့ပံုသဏၭာန္ မီး ေတာင္အဝသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေနာက္သို႔ အနည္းငယ္နိမ့္ေနေသာ ေၾကာင့္ အေရွ႕ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တို႔တြင္ ျမင့္ေနသည္ဟု ထင္ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုပၸားေတာင္ကို အေနာက္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ထြတ္ ႏွစ္ခုျမင္ရ၍ ေျမာက္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ထြတ္တစ္ခုသာ ျမင္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။ ပုပၸားေတာင္ကို စပါး ပံုေတာင္၊ ေရတြင္းေတာင္၊ ေမာင္း ေတာင္၊ ငုတ္တိုေတာင္၊ လပို႔ေတာင္၊ မွန္ေတာင္၊ ေဆးပြင့္ေတာင္၊ စိန္ေတာင္၊ မာလာေတာင္၊ ကင္ပြန္းေတာင္ စသည့္ ေတာင္စြယ္မ်ားျဖင့္ ပတ္ရံထားသည္။ ေတာင္မႀကီးသည္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မီးေတာင္ေသတစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ မီးေတာင္ေသထိပ္ဝ သည္ တစ္မိုင္ခန္႔က်ယ္၍ ေပ ၂၆၅ဝခန္႔ နက္႐ိႈင္းသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးတစ္ခု အျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ ယင္းေခ်ာက္ႀကီး ကို ခ်ဳံမတြင္းေခ်ာက္ဟုလည္း ေခၚၾက သည္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့စဥ္က လြင့္ စဥ္ခဲ့သည့္ေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ပုပၸားေတာင္ မႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ စတုရန္းမိုင္ အထိ ဖံုးလႊမ္းခဲ့ၿပီး ေခ်ာ္တံုးအပိုင္းအစ မ်ားကို ယေန႔တိုင္ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။ ပညာ ရွင္မ်ားက ပုပၸားေတာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၅ဝဝဝဝ ခန္႔က မီးေတာင္ရွင္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ပုပၸားေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ေခတ္ဦးကတည္းက ေက်ာက္ ေခတ္လူသားမ်ားေနထိုင္ရာအရပ္တစ္ ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယူဆႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္သန္း ေလာက္က ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းသည္ ပုပၸားေတာင္ေနရာျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း သမုိင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္း ထြန္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္ေဒါက္တာမုိးဗီးယပ္စ္(Movius) သည္ ဆီလီကာၾကြယ္ေသာ မီးေတာင္ ေက်ာက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေက်ာက္ လက္နက္မ်ားကုိလည္း ပုပၸားေတာင္ေျခ ဆယ္ေပါက္ရြာမွ ရရွိခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ ပုပၸားေဒသတြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ လူ ေနထုိင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ပါ သည္။ ပုပၸားေတာင္ေဒသသည္ မီး ေတာင္ေက်ာက္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ ေဒသ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးဦးလူသားတုိ႔သည္ ထုိေက်ာက္မ်ားျဖင့္ လက္နက္မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာသမုိင္း စာအုပ္မ်ားတြင္ ပုပၸားေတာင္ကုိ ပုဂံ ေခတ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္လ်က္ ေရးသားေလ့ရွိ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္း ပုပၸားေဒသကုိ အလြန္ ေရွးက်ေသာ ကာလမ်ားကတည္းက လူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနခဲ့သည့္ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္းႏုိင္ေပသည္။
မွန္နန္းရာဇဝင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ (၁၉၂၃)တြင္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အလယ္ ပုိင္းဝန္းက်င္တြင္ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႀကီးျမည္လ်က္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဖုိးဥေမာင္အရပ္တြင္ ေရအုိင္ ႀကီးတစ္ခုေပၚထြန္းလာခဲ့ေၾကာင္း စမုံ၊ စၿမိတ္ ျမစ္ႏွစ္စင္းစီးဆင္းလာေၾကာင္း၊ ပုပၸားေတာင္သည္ေျမမွထြက္လာေၾကာင္း ႏွင့္ သေရေခတၱရာဝန္းက်င္မွ ပင္လယ္ ခန္းေျခာက္သြားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားရာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္သန္းေလာက္က ျဖစ္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းၾကေပသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ား စတင္ထြန္းကားလာခ်ိန္ဝယ္ ပ်ဴေရွး ေဟာင္းၿမိဳ႕ျပမ်ားျဖစ္သည့္ သေရေခတၱ ရာ၊ ဗိႆႏုိးႏွင့္ဟန္လင္းတုိ႔သည္ ပုပၸား ေတာင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးကြာသည့္ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပ်ဴသမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပုပၸားေတာင္သည္ တိမ္ျမဳပ္လ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပ်ဴ ၿမိဳ႕ျပမ်ားပ်က္သုဥ္းၿပီး ပုဂံေပၚထြန္းလာ ခ်ိန္တြင္မူ ပုပၸားသည္ အလြန္အေရးပါ ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းမ်ားအဆုိအရ ပုဂံ ေခတ္တြင္ပ်ဴေစာထီးမင္းလက္ထက္မွစ၍ ပုဂံမင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ပုပၸားေတာင္ တက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပုပၸားကုိ နတ္ေတာင္ ဟု ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္တက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ခဲ့သည္ကုိမူ မသိရွိၾကေသာ္လည္း ျမင့္ ျမတ္ေသာ ေတာင္တစ္ခုဟု အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကပါ သည္။ ထုိစဥ္က မည္သည့္နတ္ဟူ၍ အ မည္နာမျဖင့္ ကုိးကြယ္ျခင္းကား မရွိေသး ပါေခ်။
ပုဂံေခတ္တြင္ ပုပၸားသည္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးကုိးကြယ္ေသာ မင္းမဟာဂီရိ တုိ႔ နတ္ေမာင္ႏွမ စံေပ်ာ္ရာ ေတာင္ေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအဒီ ၉ဝ၄တြင္မွ ပုဂံ ဘုရင္ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္းသည္ တေကာင္းမွေမ်ာလာခဲ့ေသာ ေမာင္တင့္
တယ္နတ္ေမာင္ႏွမတုိ႔ေနသည္ဆုိေသာ စံကားပင္ႀကီးကုိ နတ္႐ုပ္မ်ားထု၍ ပုပၸား တြင္ထားကာ ျပည္သူမ်ားအား ကုိးကြယ္ ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုပၸားသည္ မင္းမဟာ ဂီရိတုိ႔ နတ္ေမာင္ႏွမစံေပ်ာ္ရာ ေတာင္ ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ေလေတာ့သည္။ မဟာဂီရိ ဟူသည္မွာႀကီးျမတ္ေသာ ေတာင္ေတာ္ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ မင္းမဟာဂီရိ နတ္သည္ ျမန္မာ့႐ုိးရာနတ္ယုံၾကည္မႈ သမုိင္းတြင္ အေစာဆုံးနတ္တစ္ပါးျဖစ္ သည္။ ပုဂံရာဇဝင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နတ္မ်ားႏွင့္လည္း ပုပၸားေတာင္သည္ ပတ္သက္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုပၸား သည္ နတ္ေတာင္ျဖစ္လာသည္။
ပုပၸားေတာင္ကလပ္တြင္ ေစတီမ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားအျပင္ ယံုၾကည္မႈ၊ ပသမႈဆိုင္ရာ နတ္႐ုပ္နတ္နန္း မ်ားတည္ရွိေနၿပီး ဘုရားဖူးမ်ားက ကား ျဖင့္ ေတာင္ကလပ္ေျခရင္းအထိလာၾကၿပီး မတ္ေစာက္ေနေသာေတာင္ကလပ္အေပၚ သို႔ တက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ျမန္မာတို႔ အယူ အဆအရ ပုပၸားေတာင္ကလပ္သည္ နတ္ တို႔ ေပ်ာ္စံရာေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ နတ္ ကနားပြဲမ်ားကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ေတာင္ကလပ္ေျခရင္း မွ ေတာင္ထိပ္အထိ အမိုးမိုးထားေသာ ေစာင္းတန္းေလွကားရွိသည္။ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီက ေစာင္းတန္းေလွကားကို ျပဳလုပ္ ေပးထားျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ ကလပ္သည္ ေလးေသာဝန္မ်ားကို ထမ္း ထားရသည့္အျပင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ တက္ ျခင္းျဖင့္ လူတို႔၏ အေလးခ်ိန္ကိုလည္း ခံေနရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ေျမကြၽံမႈကို စိုးရိမ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါ ပုပၸားေဒသႏွင့္ပုပၸားေတာင္ ကလပ္အနီးတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း ပါက ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္။ ေျမသားကြၽံဝင္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေနရာအနီး တစ္ဝိုက္ရွိ ေျမေအာက္ေရ၊ ေျမအေနအထား ကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ ေျမကြၽံမႈျဖစ္ပြားႏုိင္ ေျခ၊ ေျမေအာက္ေရစီးဆင္းမႈအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား စေသာေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု ဆို သည္။
ေျမသားမ်ားက နည္းနည္းစီေရြ႕ သည္။ မတည္ၿငိမ္ပါ။ မုိးရြာသြန္းျခင္း ၾကာလာလွ်င္ သတိထားရမည့္အေနအထား ရွိသည္ဟုလည္း သက္ဆိုင္ရာမွ ေျပာျပ၍ သိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုပၸားနယ္ေျမ သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာသည္။ ပုပၸား ေတာင္ႏွင့္ ပုပၸားေဒသ ေရရည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲရန္အတြက္ ေတာင္ကလပ္ ေလးဖက္ ေလးတန္ကို ဧရိယာမ်ားသတ္မွတ္ထား ကာ ယင္းဧရိယာမ်ားအတြင္း ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ ပုပၸားေတာင္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ေဒသႏၲရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ေျမသားကြၽံက်မႈေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာ ပါက အႏၲရာယ္ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ႏုိင္ ေသာအိမ္ေျခ ၁၂ဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ေဒသရွိလူမ်ားက သိပၸံနည္းက် နားမလည္ၾကပါ။ ေျမလြတ္ေတြ႕သည္ႏွင့္ အလုအယက္ အေဆာက္အအံုဝင္ေဆာက္ ၾကေတာ့သည္။ ေခ်ာင္းမ်ားကိုပိတ္သည္။ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ဘိလပ္ေျမမ်ား ႏွင့္ အခိုင္အမာလုပ္၍ ေျမဖို႔ေဆာက္ၾက သည္။ ထိုေျမမ်ဳိးက မခိုင္သည္ကို မသိ ၾကပါ။ မုိးသည္းထန္လွ်င္ ေျမကြၽံျခင္းမ်ား၊ အက္ကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ လို သည္။
ပုပၸားေဒသသည္ သမိုင္းအရလည္း ေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရလည္းေကာင္း၊ ဘူမိေဗဒပညာအရ လည္းေကာင္း၊ ေရွး ေဟာင္းသုေတသနပညာအရလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈအရလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အေရးပါေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိရာ ထိုေဒသ၏ေျမကြၽံမႈ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ အေလးထားေဆာင္ ရြက္သင့္သကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ားကလည္း စည္းကမ္းလိုက္နာသင့္ၾကေၾကာင္း ႏႈိး ေဆာ္လုိက္ရပါသည္။