images
UN
UN
စီးပြားေရးက႑ကို ပစ္မွတ္ထားရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 10 May 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူေသး ေၾကာင္း ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္၍ စီးပြားေရး က႑အား ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လို အပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရ စတင္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပုိင္း ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္မည္ဟုကတိျပဳခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ခရီး ဆက္ရန္ခက္ခဲေနၿပီျဖစ္၍ လက္ရွိျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေန ျဖင့္ ဦးစားေပးက႑မ်ားအား ေျပာင္းလဲ မႈျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။
မတ္ ၃ဝ ရက္က သမၼတသစ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေန ျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝတုိးတက္ေစရန္ ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မ်ားျမင္ေတြ႕လိုသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိျပဳခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ယူသည့္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း၌ ဦးစားေပးအျဖစ္သတ္ မွတ္ထားသည့္အရာမ်ားအား ဆက္လက္ အေလးေပးမည့္သေဘာမ်ဳိး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားလက္ေတြ႕အက်ဳိး ခံစားရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္၌ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ဟု ေခၚဆုိၾက ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား၌ ေသြး စည္းညီညြတ္သည့္ စိတ္အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ သူမဘက္မွလိုခ်င္ ခဲ့ပံုရသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုဟု အမည္ေပး ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတစ္ရပ္ ကို ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ရလဒ္ေကာင္းအခ်ဳိ႕ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည့္ အေျခ
အေနတစ္ရပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိ ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ႏွင့္တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ပိုမိုအလွမ္းကြာေဝးသြား ခဲ့သည္။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္း ပါးေနသည့္အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာအေျခအေနမ်ားအရ စီးပြားေရးက႑ အား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေနအထားမ်ားအရ စီးပြားေရးက႑ အား အစိုးရပိုင္းမွ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီဟုလည္း ေကာက္ ခ်က္ဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု က စီးပြားေရးက႑တြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားကာ ဆင့္ကဲအက်ဳိးဆက္မ်ား ကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ယူဆလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုလံုးသည္ ယခင္ ငါးႏွစ္ကပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားကာ ဆုတ္ဆုိင္း သည့္လားရာသုိ႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ ခ်က္မ်ားအတြင္း၌ စီးပြားေရးက႑အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈက႑ကဲ့သုိ႔ အေလးေပးလိုသည့္ သေဘာထားမ်ဳိး မရွိျခင္းမွာလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္ ဟု ေျပာၾကားလာေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ဦးစားေပးပစ္မွတ္အျဖစ္ေျပာင္း လဲမည့္ အလားအလာမ်ဳိးကို ထင္ထင္ ရွားရွားေတြ႕ျမင္ရျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးပါ။
စီးပြားေရးက႑အတြက္ အေျပာင္း အလဲမ်ားဖန္တီးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ဦးစားေပးအဆင့္ျမင့္ျမင့္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမရွိဆိုသည္မွာမူ ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ကံဆိုးသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ မ်ားထဲတြင္ သယံဇာတေပါၾ<ြကယ္ဝမႈ အရွိဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကဲ့သို႔ ႐ုပ္ၾ<ြကင္းေလာင္စာတြင္းထြက္မ်ား၊ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို႔ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရႊ ကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံတုိင္းက လိုလားေသာ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားစြာထြက္ရွိ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ ေပၚတြင္ အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုး ကြၽန္း သစ္အမ်ဳိးအစားဟု သတ္မွတ္ခံထားရ သည့္ ကြၽန္းသစ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွသာ အမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည္။ အျခားသဘာဝသယံဇာတမ်ားလည္း ထြက္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ သယံ ဇာတအၾ<ြကယ္ဝဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အဆင္း ရဲဆံုးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းအတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑ကို အားထားေနရေသာ္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
(Ref; Myanmar:Time To Focus On Economy By Dr.Chandra-sekharan)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)