images
UN
UN
စီးပြားေရးက႑ကို ပစ္မွတ္ထားရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 11 May 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အသားတင္ထုတ္လုပ္ မႈတန္ဖိုးတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ၏ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ ခန္႔ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္ကလယ္သမားမ်ား၏ဘဝကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းမွာ ႀကိဳဆိုရမည့္ေျပာၾကားမႈ မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးက႑၏အရွိ တရားမ်ားအရသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရဦး မည္သာျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္လိုအပ္ေန သည့္အရာမ်ားထဲမွ မည္သည့္အရာမ်ား အား လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္နည္းဟု စဥ္း စားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုင္ဆုိင္ ခဲ့သည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိး ထပ္မံရယူရန္ အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ဳိးကုိေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္နည္းဟုလည္း ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္က ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိသည့္အရာႏွစ္ခုမွာ ခြဲျခားမရႏုိင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားပိုင္ဆုိင္ ၿပီးေနာက္ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝသည့္ႏုိင္ငံ အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာမည္ဆုိပါကျပည္သူ မ်ားအတြက္ ပိုမိုလံုျခံဳသည့္အေျခအေန မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ေဝခြဲရခက္ေသာ အရာမ်ားထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္အဓိကက်သည့္ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ မေရရာမႈမ်ားရွိေန ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည့္အေျခအေနမ်ားရွိေနျခင္း မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ မႈစာခ်ဳပ္အတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ပါဝင္လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ရာတြင္အဓိကက်သည့္အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသး သည့္အဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ UWSA ႏွင့္KIAတို႔ကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕မ်ားက်န္ရွိေန ေသးသည္။ သို႔ေသာ္UWSA သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈအား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသံုးသပ္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထား သည့္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဓိက ထား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနရသည့္အေျခ အေနမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေရွ႕ခရီးဆက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူလိုသည္ဆုိပါက လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္အဖြဲ႕ မ်ား၏သေဘာထား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈမ်ားသည္ လည္း အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးသည့္အဖြဲ႕ မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ ၾကသည္။UWSA ကဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္အဆုိပါအဖြဲ႕သည္တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၅ဝဝဝဝ ခန္႔အား ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ တြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္အဆိုျပဳ ထားသည့္အျပင္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမျပဳလုပ္ဘဲအဖြဲ႕လုိက္ကိုယ္စား ျပဳေဆြးေႏြးရန္လည္းဆံုးျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ UWSA က ဦးေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္ စပ္ေဒသမ်ားတြင္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္း မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ စိတ္အားထက္သန္ ေနၿပီျဖစ္သည္။UWSA ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၂၁ရာစုပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းကိုလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ၾကားဝင္ ေစ့စပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမွာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခရီးဆက္ႏုိင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း တရားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။UWSA ဦးေဆာင္သည့္အုပ္စု မ်ားက ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တန္းတူ ညီမွ် ျဖစ္ခြင့္မ်ားပါဝင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္း မ်ားအတြင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္KIAအဖြဲ႕ ၾကားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ စစ္ေရးအရွိန္ေလွ်ာ့မည့္ အေနအထားမရွိေသာေၾကာင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိေနသည္။ ထုိ႔ အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးသည့္အဖြဲ႕အမ်ားစုကတပ္မေတာ္ သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ဆုိေသာသံသယမ်ားလည္း ရွိေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၾကသည္။စာခ်ဳပ္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕သည္ျပည္နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာတြင္ အဆင္မေျပ မႈအခ်ဳိ႕ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမ်ား မပါဝင္ဘဲ စီးပြားေရးက႑အား ဦးစား ေပးလာရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးလ်က္ရွိ သည္။ ျပည္သူႏွင့္အတူဆိုေသာ ေဆာင္ ပုဒ္အတုိင္းလက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးမွာ ခရီးကြာေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar:Time To Focus On Economy By Dr.Chandra-sekharan)