images
UN
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေရရွည္ေျပလည္ေရးေဆာင္ရြက္ၾကပါ
| Tuesday, 03 July 2018
၂၁ရာစုပင္လံုေခၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ေပၿပီ။ မူလက ငါးရက္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားေသာေၾကာင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖစ္ေစရန္ ေျခာက္ရက္က်င္းပမည္ဟု ဦးေဆာင္သူတို႕ကဆို သည္။ ေျခာက္ရက္က်င္းပ႐ံုျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေတြက တစ္ခါတည္းၿပီးေျပသြားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ညီလာခံကို ေရာက္ဖို႔ အစည္းအေဝးေပါင္းမ်ားစြာကို အဆင့္ဆင့္ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားအၾကား သက္ဆိုင္သူမ်ား မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္စြာ ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ၾကပါမည္နည္းကို ေတြးဆႏုိင္ၿပီး ထိုေတြးဆခ်က္ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ႐ုတ္ျခည္းေျပလည္မႈမရႏုိင္ဟူ ေသာအသံမ်ားကုိ ၾကားရသည္။ ေျပလည္သည္ဆိုရာ၌လည္း ေခတၱခဏ လူျမင္ေကာင္း႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္လက္တြဲၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ စုေပါင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေရးကို ဦးတည္သင့္သည္ဟု ဆုိေနၾကပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယေန႔ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံဆီသုိ႕ သြားၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ အေျခခံ မူေဘာင္မ်ား ထူေထာင္ၾကရာမွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္အသိ အမွတ္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာထားႀကီးၾကဖုိ႔လုိပါမည္။ အျမင္က်ယ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးခံယူခ်က္မ်ား ကိုယ္စီထားရွိကိုင္စြဲ က်င့္သံုး ႏုိင္ၾကရပါမည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)မွ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို မထိပါးေသာ အားနည္းခ်က္ မ်ား ျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံမူမ်ား ရရွိေရးကို ဦးတည္စဥ္းစားအေျဖထုတ္သြားၾကဖို႕ ျဖစ္သည္။
NCA စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၂ (ဃ)တြင္လည္း ''ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီ သည္''ဟု ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။
NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕PPST၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကိုလည္း ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားသည္ကုိ သိရသည္။ လံုျခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ အလြတ္သေဘာမ်ားမ်ား ေျပာဆို၍ ပြဲမဝင္ခင္ျပင္ပမွာ က်င္းပျခင္းသည္ သီအိုရီႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရလည္း မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ သေဘာ ေဆာင္ပါသည္။ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းလည္း လုပ္သြားၾကသည္ဟုသိရသည္။ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ အျခားအေထြေထြၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ေဆြးေႏြး သည္ဟု ၾကားသိရသည္။
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (Transition)ဆိုသည္မွာလည္း ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ(Political Transition) လႊမ္းမိုးဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ၊ လူမႈနယ္ပယ္သစ္မ်ားထြန္းသစ္လာမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ုပ္ပိုင္းဘဝ၊ စိတ္ပိုင္းဘဝျမင့္မားလာမႈတို႕ ထင္ထင္ရွားရွားေျပာင္းလြဲလာမႈ ကို ၫႊန္းဆိုပါသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားပါ မက်န္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေနၾကေသာ ထာဝရျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားၾကရန္ လုိပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ား၏ အေၾကာင္းခံအရင္းခံမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း တစ္ခုခ်င္း ကိုင္တြယ္သံုးသပ္၊ ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္း ဆံုးျဖတ္ၾကလွ်င္ ျပႆနာ အားလံုး ေရရွည္ေျပလည္သြားသည္အထိ ျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN