images
UN
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေဆာင္သူမွာတာဝန္ရွိ
| Wednesday, 04 July 2018
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ စားဝတ္ေနေရးမွအစျပဳ၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑အားလုံး၌ တုိင္းျပည္ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေနေသာ အာဏာရအစုိးရတြင္တာဝန္ရွိေပသည္။ တစ္ပါတီ စနစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအာဏာပုိင္စနစ္မဟုတ္သျဖင့္ ယခုျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈမွာ 'အစုိးရ၌တာဝန္မရွိ'ဟု ေျပာမရေပ။ အေကာင္းအဆုိးအေၾကာင္း အက်ဳိးမ်ား၏ဇာစ္ျမစ္မွာ အစုိးရပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံး တစ္ေလာကလုံးဆုိင္ရာ အမွန္တရားလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႕ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရေသာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ၊ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲေနမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမွာ အစုိးရပင္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအစုိးရသည္ သူကုိယ္တုိင္တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္ေသာျပည္သူ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေနေသာ လူမႈေရးအသင္းမ်ား၏ ကားမ်ား ကုိဖမ္းေနသည္။ ထမင္းရည္ပူလွ်ာလႊဲ၊ မေယာင္ရာဆီလူးေနေသာ အလုပ္ဟု ေျပာလုိ႔ရသည္။လက္မည္းႀကီးမ်ား၏ ကားမည္းႀကီးမ်ားကုိ မဖမ္းႏုိင္ဘဲ လူမႈအကူ အညီအသင္းကားမ်ားကုိ သစ္ေမွာင္ခုိလုပ္သည္၊ တရားမဝင္ပစၥည္းသယ္သည္ဆုိ ၿပီး ဖမ္းဆီးေနျခင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ စစ္ေဆး၊ ပညာေပးၿပီး လုိင္စင္လုပ္ေပးလွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလားဟုလည္း ေဝဖန္ၾကသည္။ 'လူတန္းစား ဘက္လုိက္မႈ'ဟူေသာ လက္ဝဲစကားလုံးကုိ မသုံးခ်င္ေသာ္လည္း 'ပြင့္လင္းျမင္သာ ႐ုိးသားၾကပါ'ဟု ေတာင္းဆုိရန္ျဖစ္လာသည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ အာဏာရယူၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ဆြဲတင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ ႏွစ္ႏွစ္တာကုန္လြန္သြားၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးဦးေမာ့မလာသည့္ အျပင္ ၿပိဳလဲက်ဆုံးမသြားေအာင္ မနည္း'႐ုန္း'ေနရသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြား ေရးပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရးအနာဂတ္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ရ ကုိင္ရ ပုိမုိခက္ခဲသည္ဟု ညည္းၾကသည္။ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အႀကီးစား စီးပြားေရးအားလုံး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ကာ ယခုထက္ပုိဆုိးလာမွာကုိ ႀကိဳတင္ ေတြးဆေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည္။ ႏုိင္ငံတြင္ မၿငိမ္မသက္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားသြားႏုိင္ ေၾကာင္း ပညာရွင္တုိ႔က ေထာက္ျပသည္။ ျပဳျပင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈေပးရမည္။ ထိန္းညိႇမႈ မွ်ေျခရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကပုိၿပီး ကုန္က်သြားစရာမလုိ။ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူမ်ား စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ 'စု'ေနသည္။ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားမ်ားကဲ့သုိ႔ လုပ္ကြက္ကုိင္ကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိသာ ဖန္တီးေပးလုိက္စမ္းပါဟု ေမတၱာရပ္ေတာင္းဆုိသံမ်ား လည္း ေပၚလာသည္။
ေျမြပူရာကင္းေမွာင့္ဆုိသကဲ့သုိ႔ ေဒၚလာေစ်းက တက္သည္ထက္တက္သြား ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြက က်သည္ထက္က်သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကုိလက္ညိႇဳးထုိး ၍ မိုးႀကိဳးပစ္ ထန္းလက္ကာ မလုပ္သင့္ေပ။
ဆင္ေျခမရွာသင့္ေပ။ ေဒၚလာေစ်း ၁ဝဝဝ ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟုေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာင္း ခဲ့ပါသနည္း။ ၁၃ဝဝေလာက္ဆုိလွ်င္ ေကာင္းသြားမည္ဟုေျပာၾကျပန္သည္။ ဘယ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာင္းခဲ့ပါသနည္း။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ခ်င့္ခ်ိန္ေျပာၾကပါ လုပ္ၾက ပါဟုဆုိပါရေစ။ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈျပဳရမည္ဟု သေဘာတရား အညႊန္း ရွိေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈစံျပျဖစ္ေနေကာင္းေနမွသာ ျပည္သူလူထုက ေနာက္ကလုိက္ေပမည္။ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကညံ့ဖ်င္း၊ ရခုိင္ပဋိပကၡက ေပၚေပါက္လာ၊ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈက အားနည္း၊ စနစ္ေဟာင္းေခတ္ေဟာင္း ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ားက မေပ်ာက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕ အၾကံဳကမရွိ၊ ေဝဖန္အႀကံျပဳမႈေတြကုိ လွည့္မၾကည့္ နားမေထာင္၊ တတ္ေယာင္ ကားသြားလာ၊ ဥပေဒကုိလည္းေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး၊ ယခုတစ္မ်ဳိး လုပ္ေနသည္ဟု အစုိးရကုိ ေဝဖန္သံမ်ား ညံလာသည္။
အစုိးရသည္ ၂၁ ပင္လုံအစည္းအေဝးလုပ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ပြတ္တုိက္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားေနေပသည္။ ျပည္သူတုိ႕၏ စားဝတ္ေနေရးကုိ အေလးမျပဳ ဘဲ အာ႐ုံလႊဲသလုိျဖစ္ေနကာ မိမိအာဏာတည္ျမဲေရးသာ လုပ္ေနသလုိျဖစ္ ေၾကာင္း ေဝဖန္ေနၾကသည္။
လက္ရွိပုံစံႏွင့္ကေတာ့ အဆင္ေျပဖုိ႔အေၾကာင္းမျမင္သလုိ၊ စင္ကာပူကုိေက်ာ္ တက္ဖုိ႔မဆုိႏွင့္ လာအုိကုိေတာင္မမီဘူး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပြဲထဲမွာလုိ သိၾကားမင္းဆင္း လာၿပီး ကယ္မွာလည္းမဟုတ္။ 'ဘယ္သူမဆုိ ကူညီသည္ျဖစ္ေစ... မကူညီသည္ ျဖစ္ေစ... ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးမွ ကုိယ္သာအရွင္သခင္ျဖစ္ေပ'ဟူေသာ 'လုလင္ ငယ္ေသြး' ႐ုပ္ရွင္သီခ်င္းကဲ့သုိ႔ စု၊ တု၊ ျပဳလည္းလုပ္၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း အားထုတ္ျမႇင့္တင္ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ၾကဖုိ႔လုိပါၿပီ။ ဆရာမ်ား သားေသကိန္းလည္း မဆုိက္ေစခ်င္ပါ။ 'သားေရႊအုိးထမ္း'ဆုိလွ်င္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါမည္။
လက္ရွိအစုိးရသည္ ယေန႔အုံ႔ဆုိင္းမႈိင္းပိတ္ေနေသာ မုိးတိမ္မည္းမ်ားကုိ ေဖာက္ထြက္ႏုိင္ေရး ျပည္သူကုိ မည္သုိ႕အေျဖေပးမည္နည္းဆုိသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN