images
UN
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကုိယ္က်င္႕တရားေကာင္းၿပီးသိကၡာရွိဖုိ့လုိ
| Thursday, 05 July 2018
ကိုယ္က်င့္သိကၡာ၊ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မူလတန္းပညာေရးမွ စတင္၍သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ACC ဥကၠ႒က ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာသုိ႔ေျပာသည္။ ကေလးသူငယ္ဘဝကတည္းက အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပား မႈအေၾကာင္းမ်ားကို ပညာေပးေသာေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားလုပ္၍ လမ္းျပေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း ပညာေပးပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား (Education Program) ျဖန္႔ေဝသြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ကေလးမ်ား ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ စကားေျပာၾကားဖို႔၊ မွ်မွ်တတေနထိုင္တတ္ၾကဖို႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေလးမ်ား လုပ္ထားသည္ဟု လည္း အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ACC ဥကၠ႒ကဆုိသည္။

''ကေလးလူငယ္မ်ားသည္ အသက္ ၂ဝ ဝန္းက်င္ဘဝမွာပင္ မွန္ကန္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားလမ္းစဥ္တစ္ခုကိုင္စြဲထားႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ အသက္ရၿပီး အ႐ိုးရင့္ကာႀကီးျပင္းလာလွ်င္ အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုစြဲျမဲေနဖို႔လိုသည္။ မဟုတ္ လွ်င္ လူတစ္ေယာက္သည္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္''ကုိ လူတုိင္း သိပါသည္။
'ပ်က္အစဥ္ျပင္ခဏ'ဟု စကားပုံဆို႐ိုးတို႔က ညႊန္းေသာ္လည္း 'ပ်က္အစဥ္ ျပင္မရ'ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနသည္ကုိ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မူလတန္းပညာေရးမွစၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိသည္ဟု သိရ၏။ ပုံျပင္၊ ျပဇာတ္၊ သီခ်င္း၊ ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာတရားျမႇင့္တင္ေရးလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ႀကိဳးစား ေနေသာ ကေလးသူငယ္ဘဝမွအစျပဳၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားတတ္ ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမည့္အစီအစဥ္ကုိ မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ၾကၿပီး ထုိသုိ႕ျပ႒ာန္းခ်က္အား အမ်ားကႀကိဳဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။
'ကိုယ္က်င့္တည္ၾကည္ျခင္း အဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္'၏ အမွာစာတြင္ ''မ်က္ ေမွာက္ကာလတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ႐ိုက္ခတ္လာၾကသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏နက္႐ႈိင္းမႈကိုမသိၾကေသာ လူငယ္ လူရြယ္တခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔ယဥ္ေက်းမႈကိုပင္ မိမိတို႔က အထင္ေသးလာသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕လာရသည္။ အျခားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိမိယဥ္ေက်းမႈယွဥ္လာ တိုင္း အျခားယဥ္ေက်းမႈကို ေရြးလိုသူ၊ ပိုမိုတန္ဖိုးထားလိုသူတို႔ကမ်ားလာ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္''ဟု ၁၉၇၆ ဝန္းက်င္ကေရးသားခ်က္မွာ ယေန႕တုိင္ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕မွန္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈ၊ သုစ႐ိုက္ႏွင့္ဒုစ႐ိုက္၊ ဓမၼႏွင့္အဓမၼအေပၚ လူငယ္ မ်ားေရာ လူႀကီးလူလတ္ လူရြယ္မ်ားပါ အသိႏွင့္ယွဥ္၍ ေလးစားလုိက္နာ သင့္လွသည္။ ဒါန၊ ဇြဲသတိၱ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေမတၱာတရား၊ တရားမွ်တမႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်ေကာင္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဝင္းေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူ မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ အျခားသူမ်ားကိုထိခိုက္ေသာ အေျပာအဆိုအျပဳ အမူမ်ား၊ လူလူခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါး၊ အရွက္ခြဲ သိကၡာခ်ျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္မေကာင္းမႈဟုဆိုႏုိင္သည္။ ေကာင္းမႈ သည္ သုစ႐ိုက္ျဖစ္၍မေကာင္းမႈသည္ ဒုစ႐ုိက္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမေကာင္းမႈ သည္ပင္ လူမႈအေဆာက္အအုံအဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ႏိုင္လိုမင္းထက္အက်ဳိးဆက္ ကိုျဖစ္ေစသည္။
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အာဇာနည္ႀကီးသည္လည္း သူေတာ္စင္ ႏုိင္ငံေရးကိုသာစံျပဳခဲ့ၿပီး ျပည့္တန္ဆာ (ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္သုံး) ႏိုင္ငံေရးကို အလိုမရွိခဲ့ေၾကာင္း ¤င္း၏မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ အေျပာအဆိုမ်ား၊ အေရးအသားမ်ားက ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေသာ၊ ႐ုိးသားေသာ၊ သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား တုိင္းျပည္မွာ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံ အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN