images
UN
ေအာင္ျမင္မႈႏွင္႕ေဝးကြာေနသည္႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
| Friday, 06 July 2018
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေခတ္သစ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာကိစၥကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသုံးသပ္ေလ့ရွိသည္။ 'အလုပ္တာဝန္ကို အဓိကထားျခင္း'ႏွင့္ 'ဆက္ဆံမႈကို ဦးစားေပးျခင္း'ျဖစ္သည္။ 'အလုပ္တာဝန္ကို အဓိကထားျခင္း' မူဝါဒက ေရွ႕ကိုေရာက္လာေနသည္။ ထိုအခါ ရလဒ္ေဖာ္ေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ (Result Based Leadership) သီအုိရီေပၚလာသည္။
ရလဒ္ေဖာ္ေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအယူအဆသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာႀကီး ၌ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနတြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ျဖစ္လာ ေနသည္။ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ထက္ျမက္ေသာစြမ္းရည္ရွိရ မည္ဟု ေတာင္းဆိုေနေပၿပီ။ စံျပဳထုိက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္သာ ယေန႔ကမၻာ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေပမည္။
ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ မဲအမ်ားစုျဖင့္ တက္လာေသာ ယေန႔အစိုးရသည္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရခဲ့သည္ကို ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ လိုပါမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္င့ံအေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ေရးက အျမဲရွိေနသင့္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားက ေဆြးေႏြးလို႔ပင္မရေလာက္ေအာင္ တန္႔ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ေန သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေနသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အသံစစ္စစ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားေထာင္ျခင္းမရွိဟု ေဝဖန္သံထြက္ လာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ရာထူးတာဝန္မ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္သံုးၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ အေရး ႀကီးေသာအခန္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီမူဟု အေၾကာင္းျပကာ မဲအမ်ား ျဖင့္သာ အႏုိင္ယူသြားတတ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္တံတားကိစၥမွာလည္း ဗဟိုအာဏာႏွင့္ သာလုပ္ခဲ့သည္။ မူဝါဒမ်ား ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ လက္ေတြ႕က်မႈမရွိဟု ေဝဖန္ၾက သည္။
အစိုးရသည္ တကယ္တမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမလုပ္ႏိုင္ဘဲ ထိုနည္းလည္း ေကာင္း ဇာတ္ကိုသာခင္းခဲ့သည္။ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေအာက္ေျခအာဏာခြဲေဝမႈကို မွ်တစြာမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးေခ်။ အစိုးရဝင္ေငြတိုးေရး အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ပိုလုပ္ လာေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာ ျပည္သူလူထုစားဝတ္ေနေရးက ပုိ၍ပုိ၍ဆိုးလာသည္။ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာသတ္မွတ္ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္စီးပြားေရးမွာ ေရွ႕ေနာက္ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေနၿပီး ယေန႔အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရား အင္စတီက်ဴးရွင္းအေျခအေနမေကာင္းဟု ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အင္စတီ က်ဴးရွင္းအေျခအေနမေကာင္းမႈသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒခ်မွတ္မႈအေျခအေန မေကာင္းသည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္သူမ်ားက ဆိုလာသည္။
ႏိုင္ငံေရးဟူသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စနစ္တက်ခြဲေဝျခင္း အလုပ္ဟု ပညာရွင္တစ္ဦးက မိန္႔ျ>ြမက္ပါသည္။ ခြဲေဝမႈမမွ်တလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟုဆုိရမည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေရွ႕မေရာက္ႏိုင္ဘူး ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၌ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ စြန္းထင္းလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးမ်ားကိုမၾကည့္ဘဲ အရပ္သား မ်ားကိုင္တြယ္ေသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ား တိုးတက္မႈရွိပါ၏ေလာဟုေမးရမည္။ အေျဖမွာ လက္ေတြ႕အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒ မဟာဗ်ဴဟာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မခ်မွတ္ ႏိုင္သည့္အတြက္ ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္မႈ အားနည္းၿပီး ျပည္သူလူထုဘဝအဆင္မေျပ ျဖစ္ရသည္။ ရင္းျမစ္ခြဲေဝမႈက မမွ်မတႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္သည္ တစ္စုံတစ္ရာမွ် မရေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္လုိ႔ရသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ မည္သည့္က႑ေတြကုိ ဦးစြာလုပ္မည္နည္း။ မည္သည့္က႑ႏွင့္ မည္သည့္က႑ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္မည္နည္းဆုိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာ(Sequence of Reform) အေရးႀကီးပါသည္။
အစိုးရမည္မွ်ထိပါဝင္ၿပီး မည္မွ်ေလာက္ထိ ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္နည္းဆုိေသာ နည္းဗ်ဴဟာရွိၿပီးျဖစ္ရပါမည္။ မရွိဘဲအလုပ္လုပ္လွ်င္ အိုးနင္းခြက္နင္းေတြ ျဖစ္ေန ပါမည္။ လက္ေတြ႕ကလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆီအေငၚ မတည့္လွ်င္လည္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္။ ခပ္ေႏွးေႏွးႏွင့္ တစ္ရစ္ခ်င္း ေျပာင္းေပးရာတြင္ အတြဲအစပ္ေကာင္းလွ်င္ ခရီးပိုမိုေပါက္ေျမာက္ပါသည္။ မူဝါဒ အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ညီညြတ္ဖုိ႔အျပင္ ဌာနအခ်င္းခ်င္းလည္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ မ်ားရွိသင့္သည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ရမည္။ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပဳျပင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမရွိဘဲ ေခါင္းေဆာင္၏ သေဘာထား၊ ပုဂိၢဳလ္ကိုးကြယ္မႈအေပၚမွာသာ အေျခခံမူတည္ထားမည္ဆိုလွ်င္ တုိင္း ျပည္၊ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူလူထု၊ ႏုိင္ငံေရးေအာင္ျမင္ဖို႔ ေဝးေသးသည္ဟုသာ ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။
UN
UN