images
UN
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္တုံ့ျပန္ႏုိင္ရန္ အစီအမံေကာင္းမ်ား လုိအပ္
| Monday, 09 July 2018
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမွစတင္ကာ တစ္ေန႔ တစ္မ်ဳိးမ႐ိုးႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခါးစည္းခံေနရျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံတကာၫႊန္းကိန္းမ်ားအရလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ထိခိုက္မႈအဆိုးဆံုးႏွင့္ သဘာဝေဘးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆံုး ကမၻာ့ ၁ဝ ႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယစာရင္းဝင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီ သုံးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဆံုး႐ံႈးေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲသဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္သည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ေလေဘးအႏၲရာယ္တို႔ကိုပိုမိုၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့သည့္ေဘးျဖစ္သည္။ ေရေဘးကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆံုးရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း အျခားေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၈ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္းမွာပင္ ေရေဘးအပါအဝင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ဆိုးရြားစြာခံစားခဲ့ရေသာ ၿမိဳ႕ ၁ဝ ၿမိဳ႕ထက္မနည္းရွိခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ ဇြန္လက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရေဘး ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲမွာပင္ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ား၌ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ျပန္သည္။ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ ဖားကန္႔ေဒသရွိရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနခဲ့သျဖင့္ ေရေဘး သင့္မႈ မ်ားရွိေနခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ ၅ဝဝဝဝ မွ ၆ဝဝဝဝ ၾကား ေရေဘးသင့္ေနရသကဲ့သို႔ လယ္ေျမဧကတစ္သိန္းေက်ာ္ ေရနစ္ ျမဳပ္ေနရသည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဇြန္လမွ ေအာက္တို ဘာလအတြင္းျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး မိုးအားေကာင္းေသာ ဇူလိုင္ႏွင့္ၾသဂုတ္လတို႔ တြင္ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာေဒသမ်ားလည္း တိုးလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္းမိုးတတ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရေဘး အႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား စနစ္တက်ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ထားသင့္သည္။ ယခုဇူလိုင္လႏွင့္ လာမည့္ၾသဂုတ္လမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမားတတ္သည့္လမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမို သတိထားသင့္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရေဘးအပါအဝင္သဘာဝေဘးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ကမၻာတစ္လႊား၌ လြန္ကဲရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ မ်ား ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာေနသည္ကို သတိမူသင့္ၿပီး အဆိုပါလြန္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ သဘာဝလြန္ျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္မွတ္ယူမေနဘဲ သဘာဝ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ကာကြယ္မႈစနစ္မ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေန ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြမ်ားထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရန္လိုေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အၾကံျပဳေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခိုင္း၍ မရ သကဲ့သို႔ မျဖစ္ခ်င္တိုင္းလည္း မျဖစ္ခိုင္း၍ မရေပ။ ထို႔အျပင္ ယခုကာလသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာ မေရြးျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။
ယင္းအေျခအေနတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ မႈမ်ားမရွိပါက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျမင့္မားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို ခါတိုင္းထက္ပိုမိုစနစ္က်စြာျဖင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ တတ္ႏုိင္သည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ကာ အျမဲတမ္းအဆင္သင့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။
UN
UN