images
UN
ပညာရည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွ ကမၻာႏွင္႕အညီ ႏိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မည္
| Wednesday, 11 July 2018
ေခတ္စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲလာသည့္ႏွင့္အမွ် ယေန႔ျမန္မာတုိ႕၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ေရွးကထက္ပိုမိုထက္ျမက္ဖို႔လိုေနေၾကာင္း သမုိင္းကေတာင္းဆိုေန ေပၿပီ။
ပညာရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ က ဘက္စံုေထာင့္စံုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လည္း လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလံုး ေခတ္ႏွင့္အမီ၊ ကမၻာႏွင့္အညီ အနာဂတ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ စြမ္းရည္ျမင့္ပညာရွင္ ပညာ တတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားေပါၾကြယ္ဝၿပီး၊ ေလ့လာအားထုတ္မႈျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ လုပ္အားျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယင္းကို နမူနာယူ၍ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ''လီကြမ္ယူ''သည္ သူ၏ေရွ႕တြင္ပင္ အျမင့္ပ်ံသြား ေသာ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို အနီးကပ္အတုယူစံျပဳခဲ့သည္။ မွန္ကန္ ေသာေလ့လာမႈခ်ဥ္းကပ္မႈမွ မွန္ေသာေကာင္းေသာ စင္ကာပူလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း စင္ကာပူလည္း စင္ကာပူနည္း စင္ကာပူဟန္ျဖင့္ အျမင့္ပ်ံပါေလသည္။
''ပညာျမင့္မွလူမ်ဳိးျမင့္မည္''ဆိုသည္မွာ ''ေရျမင့္ၾကာတင့္''ဆိုသလိုပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရွ႕ေနာက္တစ္ဆက္တည္း ကိစၥျဖစ္ပါေပသည္။ မည္သည့္ေခတ္ တြင္မဆို မွန္ကန္မႈရိွေနမည့္ သစၥာတရားအညႊန္းလည္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတ တစ္ခုတည္းအေပၚမွာ မွီခိုေန၍မျဖစ္ ေပ။ စည္းကမ္းရိွမႈ၊ နည္းပညာျမင့္မားမႈႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လုိစိတ္တို႔လည္း ျပည့္စံုမွျဖစ္ပါမည္။ ပညာသည္ အခ်က္အခ်ာအခရာက်ေသာက႑မွာပါဝင္ၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္စြမ္းရည္သည္ ပညာျမင့္မွသာ ရႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္တို႔ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးသီးမွဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ဳိး မ်ိဳးကုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအထဲမွ ႐ိုးရွင္းၿပီး ျပည့္စံုေသာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပလိုပါ သည္။ ပညာေရးဆိုတာ ေလာကဓံကို ၾကံဳေတြ႕သည့္အခါ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္ ေစရန္ လိုအပ္သည့္စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပညာတတ္လွ်င္ က်န္းမာေအာင္ေနတတ္လာလိမ့္မည္။ ပညာတတ္ လွ်င္ ခ်မ္းသာေအာင္ေနတတ္လာလိမ့္မည္ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေနေသာ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း သစ္သည္လည္း ပညာရည္ျမင့္မားသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ ကသာ ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ပိုမို စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ေသာ ဆင္ျခင္ႏိႈင္းဆ၊ သာလြန္စြမ္းအား ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာၾကဖို႔လိုပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အရိွန္ အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသည္ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုယ္တုိင္ေလ့လာသင္ယူမႈ (Continuous Self Learning)အေရးႀကီးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားညႊန္ျပၾကသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးကလည္း ပညာမွာေတြ႕ရတတ္ေသာ အမွားကုိ ပညာပုိမုိသင္ယူျခင္း(More Education ) နည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ရာ၏ဟု ေရးခဲ့ဖူးသည္။စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာ သင္ယူေရး၏ အေျခခံေသာ့ခ်က္ဌာန(Infrastructure) မ်ားမွာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္တြင္ ''စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး''သာမက စာမဖတ္သူပေပ်ာက္ ေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ စာဖတ္ရိွန္၊ စာဖတ္အားကိုျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရိွ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က ဇူလိုင္လ ၈ရက္ ပညာထူးခြၽန္ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ အမွာစကားမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း အသိေပးညႊန္းဆိုသြားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ျမန္မာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၅ဝ ေက်ာ္ကပင္ စာဖတ္ ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ စာေပေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အေလးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဟန္း စာဆို ရွင္မဟာရ႒သာရက ''မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ၊ ထိုထိုစာကို၊ ရွာ၍မျပတ္၊ အိမ္တြင္ ဖတ္၊ ဖတ္ျပန္ေသာ္ကား၊ ဖတ္ဖန္မ်ားက၊ သားမယားပင္၊ သိျမင္ကင္းကြာ၊ မလိမၼာလည္း၊ စာေပစကား၊ ေန႔တုိင္းၾကားက၊ ထူးျခားလိမၼာ၊ ရိွသည္သာတည့္''ဟု ဆံုးမေရးစပ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကိုးကားေျပာဆိုသြားသည္။
အခ်ဳပ္ေရးရပါလွ်င္ ပညာတန္ဖိုးသိေသာ မိမိတို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မၾကာမီ ကမၻာႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစရန္ ပညာေရးကိုသာ အားျပဳၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ပါသည္။
UN
UN