images
UN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္
| Thursday, 12 July 2018
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တာဝန္ရိွသူက ''လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္အတူ အာဃာတတရားမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ၾကေစဖို႔'' ဇူလိုင္ ၉ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ဖန္တီးခဲ့သူ မ်ားမွာ ယေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲတြင္ ေရာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမဟုတ္ ေၾကာင္း ၄င္းကေထာက္ျပသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာမ်ားကို ရွင္းရမွာျဖစ္ သည္။ အျပစ္တင္၊ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ် လက္ညိႇဳးအျပန္အလွန္ထိုးၾကျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုပါ သည္။
ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းၾကဖို႔လိုေနပါသည္။ အတိတ္ကို ျပန္၍ အသက္မသြင္းသင့္ဟု UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒က သတိေပးပါသည္။ အတိတ္၏အရိပ္မွာမေနဘဲ အနာဂတ္သစ္ကိုသာ မ်က္ႏွာမူၾကဖို႔ လိုေနဟု အေလးအနက္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵရိွမွလည္း ပဋိပကၡမ်ားကို ေျပလည္ေရးေဆြးေႏြးရာမွာ အဆင္ ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
မတူကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား ရိွေနသည့္တုိင္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔သာ ဦးတည္ထားၾကရမွာျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈမ်ားတူၾကမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုမတူကြဲျပားမႈမ်ားၾကားမွပင္ တူညီမႈကို မရအရရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကၿပီး ဘံုသေဘာထားညီၾကေရး ေဆြးေႏြး ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားလံုးဝိုင္းဝန္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သေဘာတရားထြက္ပါသည္။ ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က်င္းပမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးျခင္းမလုပ္ဘဲ အခ်ိန္တိုင္းေနရာတိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမ်ားကို အတူတကြေျဖရွင္းၾကဖို႔ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ကိုေပးႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဝိုင္းဝန္း ထူေထာင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထာဝရသစၥာတရားမွာ NCA စာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီမႈအရ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကုိ ထာဝစဥ္ဦးထိပ္ထားရမည္ဟု ခံယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။
တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရစီးေၾကာင္း မၾကာခဏ တန္႔ေန ျခင္း၊ ရပ္ေနျခင္းမ်ားမွာ ျမစ္ေရကဲ့သို႔ တက္လွ်င္တက္၊ မတက္လွ်င္ျပန္က် သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာလည္း သေဘာတရားဆန္လြန္းၿပီး လက္ေတြ႕ က်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ဟု တုိင္းရင္း သားမ်ားဘက္မွ အသံထြက္လာသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ''ကိုယ္ကဘာေပးမလဲ အရင္ဆံုးစဥ္းစားပါ'' ''ကိုယ္လိုခ်င္တာ လြယ္လြယ္ရမယ္ထင္လို႔ လက္နက္ကိုင္ၾကတာ''ဆိုေသာ စကားမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အားမတက္ေစသည့္အျပင္ စည္း႐ံုး ေရးအသြင္မေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈကိုေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ေန ၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုတံတားကိစၥ၌လည္း ျပည္နယ္တစ္ခု၏ တံတားအမည္ေပးျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းမွာ တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားၾကားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည္။
တုိင္းရင္းသားတို႔၏ယံုၾကည္မႈမရဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္၏ ယေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းသေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ပိုမိုအားထည့္၊ ပိုမိုႀကိဳးစား၊ ပိုမိုေတြ႕ဆုံညိႇႏိႈင္း၊ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္း ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ခရီးပန္းတုိင္သို႔ အျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ေရးသား ရပါသည္။
UN
UN