images
UN
ႏုိင္ငံေရးႏွင္႕ ႏုိ္င္ငံေရးသမားေကာင္း
| Sunday, 30 September 2018
ႏုိင္ငံေတာ္၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူျပည္သား တုိင္းရင္းသားလူထုႀကီး တစ္ရပ္လုံးအက်ဳိးကုိ လုိလားစြာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံ ေရးျဖစ္ေပသည္။ လူတုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးသည္ပင္ လူတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ ေပသည္။ စားဝတ္ေနမႈ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပသည္။
ႏုိင္ငံေရး၌ မျဖစ္ႏုိင္ေျခႏုိင္ငံေရး၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏုိင္ငံေရး၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ ထုိက္ေသာႏုိင္ငံေရးဟူ၍ရွိရာ ဝိေရာဓိပဋိပကၡေပါက္ကြဲမႈနည္းႏုိင္ေသာ 'ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္'ႏုိင္ငံေရးကုိသာ အားစုိက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း သမုိင္းကသင္ေပးၿပီးလည္းျဖစ္သည္။
မျဖစ္ႏုိင္ေျခႏုိင္ငံေရးကုိ ဇြတ္လုပ္ၾကေသာအခါ လက္နက္ကုိင္ေတာ္ လွန္ေရးဆင္ႏႊဲျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး ျခင္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္အဓမၼမႈမ်ားလည္း က်ဴးလြန္မိတတ္ သည္။ ဥပေဒျပင္ပ၊ ဥပေဒေဘာင္ကခြင့္မျပဳေသာ တရားမဝင္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လူထုႏွင့္တုိင္းျပည္ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာအမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအရ ဝုိင္းပယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
လူတြင္ တန္ဖုိးအျမင့္ဆုံးအရည္အေသြးမွာ အက်င့္စ႐ုိက္ေကာင္းရွိ ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူတြင္ စက္ဆုပ္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြးမွာ အက်င့္ စ႐ုိက္ဆုိးရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္စ႐ုိက္ကုိ ပညာရွိတုိ႔က မ်က္ေမွာက္ ဘဝမ်ားစြာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာသေဘာ၊ ကုိယ္ႏႈတ္စိတ္ အျပဳအမူတစ္စုံ တစ္ရာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္ေနျခင္းဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တုိ႔ကုိ အခ်ဳိးက်စြာ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝစြာ ေပါင္းစပ္ၿပီး ခရီးျပင္းႏွင္ေနေပ သည္။ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္သုိ႔ခ်ီရာဝယ္ လူမႈ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းအက်င့္စ႐ုိက္ေကာင္းမ်ားကုိ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ၾကရပါမည္။

ယေန႔ကမၻာႀကီးမွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖုိ႔ ဆိတ္ ကြယ္ရာ မရွိေတာ့ပါ။
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားစု သည္ အခြင့္အခါအရ ျဖစ္လာၾကသူကမ်ားပါသည္။ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိကား အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး၊ ကုိယ္က်င့္ စ႐ုိက္ေကာင္း ရွိမရွိအေပၚမွာ ၾကည့္၍သာ ျပည္သူမ်ားက စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ၾကရပါမည္။ ပါတီတံဆိပ္ကုိအလြယ္ၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ မွားႏုိင္ေပ သည္ဟု လက္ေတြ႕ဘဝ၏အေတြးမ်ားတြင္ က်န္ေနေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္။ မွားလည္းမွားခဲ့ဖူးေပၿပီ။ လူပုဂိၢဳလ္ကုိ ေသခ်ာစြာၾကည့္၍ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႔ လုိပါမည္။
ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းသည္ စည္းကမ္းရွိသူ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝသူ ျဖစ္ရပါမည္။ စည္းကမ္းရွိမႈ၌ စံျပျဖစ္ရပါမည္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း ရွိရပါမည္။ ငါးပါးသီလၿမဲရပါမည္။ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈေရခ်ိန္ျမင့္ရပါ မည္။ လုံ႔လဝီရိယရွိရပါမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကုိ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် ခ်ျပႏုိင္ရပါမည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးသမားေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။
ႏုိင္ငံေရးသမားသည္ စတုတၴမ႑ိဳင္ကုိလည္း ေလးစားဖုိ႔လုိသည္။ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းအတတ္ပညာ၊ အႏုပညာကုိ က်င့္သုံးရမည္။ သတင္း ျဖန္႔ေပးရမည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္စိန္ေခၚမႈကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္။ သုေတသနျပဳမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပတ္သားေသာမူဝါဒကုိ ကုိင္စြဲသင့္သည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ေမြးျမဴရမည္။ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကြၽမ္းက်င္ရမည္။ လူမႈ ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ရမည္။ ဝါဒစြဲ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲ၊ ဂုိဏ္းအုပ္စုစြဲ ကင္းရမည္။ အုိင္တီေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ သိမ္ေမြ႕ေသာ အျမင္ရွိရမည္။ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားအရ အမ်ားဆႏၵကုိ အနည္းက လုိက္နာလက္တြဲၿပီးဘုံသေဘာညီေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသာသူမ်ားကုိသာ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း ဟု ေခၚႏိုင္ပါမည္။
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတုိ႔ သဟဇာတ သေဘာညီၾက လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႀကီး တစ္ရပ္လုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN