images
UN
ဒီမိုကေရစီနည္းက် ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေဆာက္ေရး
| Monday, 01 October 2018
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနၾကေပသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရး၏သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕သမုိင္းအရ လက္ ယာပါတီျဖစ္ေစ၊ လက္ဝဲပါတီျဖစ္ေစ ပီပီသသပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေလ့က်င့္ေမြးျမဴထားၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးေပသည္။
မပီမသခြက်ေနလွ်င္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ ေရးခဲ့ သလို ဂြေကာင္ေတြေခြးျဖစ္ေပါ့ဗ်ဳိး ကိန္းဆိုက္သြားႏိုင္သည္။ စည္းကမ္း လည္းရွိၾကမွျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးစည္းကမ္းေကာင္း ရမည္။ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအပါအဝင္ ဥပေဒအားလုံးကို ျပည့္ဝစြာလိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၅မွ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္အထိ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသမၼတျဖစ္ခဲ့သူက ႏိုင္ငံေရး ပါတီထဲတြင္ လူပုဂိၢဳလ္လႈပ္ရွားခြင့္ ဧရိယာက်ယ္ရမည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းသူအတြက္ လႈပ္ရွားခြင့္ ဧရိယာက်ယ္က်ယ္ ရထိုက္သည္။ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစု၏လမ္းစဥ္မွာ ပုံေသက်ေနသည္။ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အလြန္ လ်င္ျမန္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေနာက္က် က်န္ရစ္ကုန္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၌ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ ေဖာ္ထုတ္မႈ ကလည္း ေခတ္မစားေတာ့ေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကလည္း ကမၻာႏွင့္တစ္ဝန္း ေနဝင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္သစ္၌ပင္ လက္ဝဲဝါဒအမူးမေျပေသးသူမ်ား လည္းရွိသည္။ လက္ယာအႏြယ္မ်ားလည္း အဂၤလန္မွဘင္သံကို နားစြင့္ ၾကသည္။
လက္ဝဲေရာ လက္ယာပါ တူညီခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မလုိအပ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္း ရန္ငါစည္းျခား ဆန္႔က်င္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ပါတီထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္ကိုင္မႈ(Democratic Centralism) ဟု လွလွပပေခၚေနေသာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္ မႈကို ခံတြင္းေတြ႕ၾကပုံရသည္။ မႏၲေလးတကၠသိုလ္သမိုင္းပါေမာကၡ တစ္ဦးေရးေသာ ''ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ''စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ တို႔သည္ ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္မ်ားမွ ယေန႔ေခတ္သစ္တိုင္ေအာင္ပင္ ပုဂိၢဳလ္ကိုးကြယ္မႈကို အေလ့ထုံၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။
လူတို႔သည္ ပုထုဇဥ္မွ်သာျဖစ္ရာ မူဝါဒေကာင္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ အခု အခံအစြဲအလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ္လိုရာဆြဲသြားတတ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားကလည္း မူဝါဒထက္ မီးစင္ၾကည့္ကျခင္းက မ်ားလာသည္။
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးအမွတ္အသားသ႐ုပ္ အခ်ဳိးညီအသားက် ညီညြတ္ဖို႔လိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ဝါဒဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲႏွင့္ ရန္ငါခြဲၾကဖို႔ မလုပ္သင့္ၾကေၾကာင္း အားလုံးသတိျပဳသင့္ၾကပါသည္။ အတိတ္တူးေဖာ္ေရး ရန္ရွာမႈထက္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈက အေရး ႀကီးေသာ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးသေဘာေပါက္သင့္ပါ သည္။
ႏုိင္ငံေရးစာေပပညာရွင္တစ္ဦးက ငလ်င္လႈပ္သလို ေရႀကီးသလို ျမန္ဆန္လွေသာ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ လူစြမ္းေကာင္း ဟီး႐ိုးမ်ား အခ်ိန္မေရြး ဇီး႐ိုးျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးေရးသားခ်က္ ေပၚထြက္လာသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီကိုတည္ေဆာက္ၾကရာ၌ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီပီသေရး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရး ဦးစားေပးသင့္သည္။ အိုင္တီ ေခတ္လည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ၏စိတ္ႏွင့္ လူ၏လႈပ္ရွားဧရိယာကို လည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားမႈ က်ယ္ျပန္႔မႈေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပ ရပါသည္။
UN
UN