images
UN
စီးပြားေရးအေမွာင္က်ၿပီး ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းေန
| Tuesday, 02 October 2018
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက ယေန႕အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေနၾကသလို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ေနသည္ဟုဆုိသည္မွာ အမွန္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ယခင္အစိုးရေအာက္ထက္ဝက္ခန္႔ေလ်ာ့က် ေနေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။
ျမန္မာ့ေငြေၾကးသမုိင္း၏ ၁-၄-၂ဝ၁၂ ရက္ မွတ္တမ္းအရ တစ္ ေဒၚလာ ၈၁၉ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႕ အာဏာရအစိုးရလက္ထက္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၆၄ဝ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ အလုိအေလ်ာက္ ၅ဝမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ဝဝ အထိ ထိုးက်သြားသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ကထုတ္ျပန္သည့္ ၂ဝ၁၈ ၾသဂုတ္လအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေျခအေနအရပင္ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းႏွင့္စားေသာက္ကုန္္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းပစ္ျခင္းမ်ားကလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးေစေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿပိဳလဲက်ဆံုးရျခင္း၌ ''ေငြေၾကးေစ်းကစားျခင္း''ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီကုစားႏိုင္မႈရွိမရွိက အေရးႀကီးပါ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးမွ စီးပြားေရးလုပ္ရမည္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးတို႕ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ဘက္စံုေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါ သည္။

အမွန္အားျဖင့္ ကဗ်ာေရးသည္၊ စာေရးသည္၊ သတင္းေရးသည္ဆို ရာတြင္ အေကာင္းကိုသာေရးခ်င္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခါ အေကာင္း ကိုရွာ၏။ အေကာင္းကားမရွိသကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခါ ''မေကာင္း သည္ကို မေကာင္းပါ''ဟုသာ ေရးၾကသားၾကရပါေတာ့သည္။
ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်း၊ စားေသာက္ကုန္ေစ်း၊ လူသံုးကုန္ေစ်းမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ႏွစ္ဆခန္႕မ်ားေနသည္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွာ အိမ္နီးခ်င္းတုိ႕က မိမိႏိုင္ငံထက္ ႏွစ္ဆသံုးဆသာေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈစရိတ္မွာျမန္မာႏုိင္ငံထက္သက္သာၾကသည္။ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမႈရွိေနသျဖင့္ စားစရာ၊ ေသာက္စရာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမမီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပႆနာေပၚလာသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထံမွ စံမမီစားစရာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား အဆက္မျပတ္စီးဝင္လာေနသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။
စက္သံုးဆီမ်ား အ႐ႈံးခံေရာင္းေပးေနရသည္။ မွ်တေသာမူဝါဒမ်ားမရွိဘဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံကြပ္ကဲမႈ ညံ့ဖ်င္းစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ယႏၲရားက ''ခ်ည့္နဲ႔ယိမ္း ယိုင္စြာ''ျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေနသည္။
ေျ>ြမပူရာကင္းေမွာင့္ဟူေသာေရွးစကားရွိသည္။ စီးပြားေရးက ေမွာင္ ႀကီးက်ေနခိုက္ အာဏာရပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းမွာ အလွဴေငြမထည့္ႏုိင္ ၍ မထည့္ခ်င္၍မဟုတ္ဘဲ၊ ပါတီႏွင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္း ေနသည့္အတြက္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုယ္တိုင္က စက္တင္ဘာ ၃ဝရက္တြင္ဖြင့္ေျပာလာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္လည္း ခ႐ိုင္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းၿပီး အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္တစ္မ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ လုိက္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းျပသည္။ တင္းက်ပ္ေသာပါတီစည္းကမ္းကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္၍ လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒ ျပဳျခင္းမ်ား ယခုထက္ပိုလုပ္ဖို႕စဥ္းစားၿပီး ႏုတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုစားဝတ္ေနမႈဘဝထဲမွာ အခက္အခဲေပါင္းစံု ျ>ြပမ္းတီးက်ေရာက္ေနခိုက္ ႏိုင္ငံေရးကလည္း ဦးေဆာင္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ကတိမ္းကပါးျဖစ္ေနလွ်င္ စီးပြားေရးက ေမွာင္ႀကီးက်ၿပီး ဒီမိုကေရစီကဆိတ္ သုဥ္းေနသည္ဟုေျပာ႐ံုမွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားလက္ေတြ႕ဘဝမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းၿပီး လူမႈ ဘဝမလုံျခံဳဘဲနိမ့္က်မႈမ်ားခံစားေနရသည္။ ၄င္းအေျခအေနမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ရန္ လက္ရွိအစုိးရ၏ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ရွိမွသာ လြန္ေျမာက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။
UN
UN