images
UN
အစိုးရသက္တမ္းတစ္ဝက္ ေအာင္ျမင္မႈထက္ မေအာင္ျမင္မႈကမ်ားေန
| Tuesday, 09 October 2018
ျပည္သူလူထုကိုယ္တုိင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လက္ရွိ အစိုးရသည္ ''ဒီမိုကေရစီအစိုးရသက္တမ္းတစ္ဝက္'' ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။
၁၉၈၈ မွစၿပီး ပါတီတည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ အာဏာရအစိုးရပါတီ သည္ လူထုကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ေထာက္ခံမႈရခဲ့ေသာ္ျငား လည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ယေန႔သက္တမ္းတစ္ဝက္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈအစား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်၊ ကဲ့ရဲ႕ေဝဖန္ခံအဆင့္သို႔ ထုိက္တန္စြာရရွိခံစားရသည္။
ဆုတ္ယုတ္ေနေသာစီးပြားေရး၊ တန္႔ေနေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၏ အရည္အေသြးစြမ္းေဆာင္မႈ၊ ရခုိင္အေရးႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဖိအား၊ ပိုေကာင္းလာမည္ထင္ရၿပီး ပိုဆိုးသြားသည့္ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ လြတ္ လပ္စြာေျပာဆိုေရးသား ယုံၾကည္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္မ်ား မတည္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ မထိန္းသိမ္းမေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမ်ား က ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။
ဆိုရလွ်င္ အာဏာရအစိုးရႏွင့္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈရယူ ႏိုင္ရမည့္အစား၊ ႏိုင္ငံေရးမေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခါးသီးစြာလက္ခံေနရေပ ၿပီ။ အစိုးရသည္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ဟုေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အထက္မွ ေအာက္သို႔ အာဏာရွင္ဆန္ေသာပုံစံျဖင့္သာ ခရီးသြားခဲ့သည္ျဖစ္၍ မူလည္းမေျပာင္း၊ လူမေျပာင္းသည့္အေဟာင္းသံသရာလည္လ်က္ပါ ဟု စာခ်ဳိးျဖင့္ ေျပာရမည့္ကိန္းဆိုက္ေနသည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ ပါတီအတြင္း ကုိယ္စီမဲဆႏၵနယ္အတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေနသည့္အသံမ်ဳိးစံုႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

အာဏာရပါတီအစိုးရသက္တမ္းတစ္ဝက္ေက်ာ္အထိမ္းအမွတ္ လူထု စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ''ရပ္တန္႔အီေန''ၿပီး မတုိးတက္ဘဲ၊အေကာင္းျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးဟုဆိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးလည္းၾကံဳလွီက်ဥ္းေျမာင္းေနသည္ဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္ၾကသည္။
အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္း မြန္လာသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုၾကၿပီး ယခုထက္ပို၍ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ၾကပါမွ အေျခအေနေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာရသည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာအဖြဲ႕မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ လာႏိုင္ေအာင္ အခင္းအက်င္းသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔လည္း လိုေၾကာင္း KNU ဘက္မွ အသံထြက္လာသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ ထားၿပီး ေရွ႕ဆက္မည့္ပုံစံမ်ားေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္မသိဘဲလုပ္ေနၾကပုံရေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေဟာင္း/ အသစ္မ်ားက ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။
ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာသုံးစြဲထားေသာ YBS စီမံခ်က္ကိုလည္း လႊတ္ ေတာ္သို႔ ႀကိဳတင္တင္ျပျခင္းမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ ၁၆ဝဝ အတြက္က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈ဝဝဝအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေအာင္ ျမင္မႈမရသည့္ လမ္းေဘးညေစ်းတန္းျပႆနာလည္းတက္ေနသည္။
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ျပည္သူ႔ေခြၽးႏွဲစာအခြန္အတုတ္မ်ား အမ်ား အျပား ဆုံး႐ႈံးသြားေနသည္ကို မည္သူက တာဝန္ယူမည္နည္း၊ တာဝန္ခံ မည္နည္းဟု လူထုမ႑ိဳင္၊ မီဒီယာမ႑ိဳင္မ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာ ၾကသည္။
ထင္ရွားေနေသာအခ်က္မွာ ယေန႔အာဏာရအစိုးရ သက္တမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈထက္ မေအာင္ျမင္မႈက ပိုမ်ားေနေၾကာင္း၊ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက သက္ေသခံေန ေၾကာင္း၊ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍မျဖစ္ပါဟု ညႊန္းျပဳေရးသားလိုက္ ပါသည္။ ။
UN
UN