images
UN
အနာဂတ္အတြက္အိတ္ဖြင္႕ေပးစာ
| Tuesday, 04 June 2019
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာတြင္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအျမင္မ်ား ရွိရမည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိ ႐ိုေသသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၃ဝ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
အဆုိပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ယေန႔ျပည္သူတို႔ လက္ေတြ႕ခံစားေန ရေသာ ပကတိအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနမႈ၊ အခြန္တိုးေကာက္မႈ၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္း ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈႏြံအတြင္းတြင္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို ပစ္ပယ္ေမ့ေလ်ာ့ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုလိုလားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုလက္ရွိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ၊ ဥပေဒျပဳေရး တာဝန္ယူ ထားသည့္သူမ်ားက ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားျပဳမူမႈ အစရွိသည္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ မည္သည့္ေခတ္ကာလႏွင့္မွ်မတူေအာင္ ကြဲျပားမႈ၊ ဆန္႔က်င္မႈ၊ ရန္လိုမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ၾကားသိရသည့္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ မကိုက္ညီ၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေသြဖည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီအေရးကိစၥအေပၚ လက္ရွိအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔တံု႔ျပန္ရာ၌ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ၊ လံုေလာက္ မႈမရွိသည့္အတြက္ တန္းတူရည္တူ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ရန္ ထုိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေတာင္းဆိုထားပါသည္။
ဥပေဒအခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာ၊ ေထာက္လွမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာ၊ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ စသည္တို႔တြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းျပင္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ဖမ္းမိသည့္ သတင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ျမင္ ေနရေသာ္လည္း မည္သုိ႔ စီရင္သည္၊ မည္သည့္ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္ ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ စိမ့္ဝင္သူမ်ားကို မည္သုိ႔ ရွာေဖြအေရးယူမည္ စသည္ျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္သူကို အသိေပးျခင္း မရွိပါေၾကာင္းဟု ဆိုထားသည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို အေလး ထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ကိုလည္း ထိုအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုထားပါသည္။
ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အဘက္ဘက္ကဆုတ္ယုတ္ ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို ကုစားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တိုးတက္စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္ကို ျမင္လိုၾကျခင္းသည္ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးယိုယြင္း က်ဆင္းေနသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လက္ရွိ တာဝန္ယူထားသူတို႔၏ ခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းသည့္လုပ္ရပ္၊ သေဘာထား မ်ားကို ျပည္သူ႕ဘက္မ်က္ႏွာမူ၍ တည့္မတ္မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစလိုသည့္ စိတ္ေစတနာျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းလုပ္ ေဆာင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း သတိေပးေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN