images
UN
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စမ္းသပ္ခံမ်ား မျဖစ္ေစလို
| Tuesday, 11 June 2019
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ပညာေရးတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ 'စံ' ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ စင္ကာပူကပင္ နည္းယူ၍ သူ႕ႏိုင္ငံကို ပညာျဖင့္ တည္ ေဆာက္မြမ္းမံခဲ့ရာ ယခုအခါ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစီးပြားေရးအဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။ ''ပညာေရႊအိုး၊ လူမခိုး''ႏိုင္ဟု ပညာရွိတို႔ ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုေခတ္ကိုလည္း ''ပညာေခတ္''ဟု ကမၻာက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိတ္ေခတ္တစ္ခုေလာက္မွစ၍ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းမွဖားမ်ားသဖြယ္ ပညာေရးစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးက စမ္းသပ္ေနၾကသည္ဟု တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပလာခဲ့ၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သံုးေထာင္နီးပါးကပင္ ျမတ္ဗုဒၶက ''ဝိဘဇၨပညာ'' အျဖစ္ ေဟာၾကားျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ဆင့္ေျပာသံစကား ၾကားကာ မွ်ျဖင့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အတည္မယူႏွင့္၊ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က ဆင္းသက္လာေသာ အစဥ္အဆက္စကားမွ်ျဖင့္ အတည္မယူႏွင့္၊ အေျခ အျမစ္မရိွေသာ ေကာလာဟလစကားျဖင့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ ပိဋကတ္စာေပ၊
ဘာသာေရးစာေပႏွင့္ ညီညြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ ကိုယ္က်င့္မပါ၊ အသိÓဏ္မပါေသာ ၾကံဆ ေတြးေတာကာမွ်ျဖင့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ နည္းနာနိႆယကို ပံုတူကူးခ်႐ံုျဖင့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ မိမိ ေတြးေတာထားေသာ အၾကံအစည္မ်ားကို အသင့္ယုတၱိအေပၚတင္ၿပီး သကာလ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ သူတစ္ပါး ေဟာေျပာခ်က္၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို မိမိခံယူခ်က္ႏွင့္တူကာမွ်ႏွင့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ ငါတို႔ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စကားျဖစ္႐ံုမွ်ႏွင့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္၊ ငါတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ရဟန္း၏စကား ျဖစ္႐ံုမွ်ျဖင့္ ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အမွန္မယူႏွင့္။ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၾကည့္ၿပီး အမွန္တရား ခံစားရမွ အမွန္ယူဟု ေဟာခဲ့သည္။
''သိုက္စာဖတ္ရာနားေထာင္ပါ ဥစၥာရႏိုးႏိုး'' ဆုိသကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံ ျခားေဒၚလာစား အၾကံေပးမ်ားေျပာစကားကုိ ဟုတ္ႏိုးႏိုးထင္ေနသမွ်၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးလည္း မ်က္စိလည္ လမ္းေပ်ာက္ဒုကၡေရာက္ေနမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ပညာေရးသာမက အျခားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြား ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားလည္း ႏိုင္ငံျခားကို အထင္ႀကီးေနလွ်င္ ဒုကၡေရာက္ပါလိမ့္မည္။
''ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားမွ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္မတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မဆက္ဆံၾကပါဘူး။ သူတို႔ေအာက္ အမ်ားႀကီး နိမ့္က်ေနသူေတြအျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခ်င္ၾကတယ္''ဟု အေနာက္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္းထပ္လ်က္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားထံမွ ၾကားရသည္။
ပညာေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲမည္ဆိုၿပီး (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂ဝ)အမ်ဳိးသား ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲထားခဲ့သည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ စာ ေမးပြဲပံုစံမ်ားေျပာင္းလိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုးဘတ္ဂ်က္အဆင့္(၄)ေနရာကို ယူထားသည္။
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ဆရာ ဆရာမမ်ားပင္လွ်င္ ေႏြရာသီမြမ္းမံသင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ ဆံုးပါးမႈမ်ားေပၚလာသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ေရွ႕တိုးလုိက္၍ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ားပါ ဒုကၡမ်ား ျပႆနာမ်ားေပၚလာသည္။ အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ား၏ အေဆာက္အအံုအမ်ားစုႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေႏြရာသီပူျပင္းမႈဒဏ္ကို မည္မွ်အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သနည္းဟု ေမးခြန္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚလာသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသုိ႔လည္း ေငြ ေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားက မတက္ႏိုင္၍ အခက္ေတြ႕ၾကရသည္။
ထုိ႔ျပင္ လက္ေဆာင္ကဗ်ာျဖဳတ္လုိက္သည့္ကိစၥကလည္း ေဆးရြက္ႀကီး ဥပေဒကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ မေရာင္ရာဆီလူးျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း ပညာရွင္ေလာကက ေဝဖန္ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရသ ဆြံ႕အျခင္းဟုလည္း သတ္မွတ္ခံရသည္။
ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းမွ ဖားမ်ားသဖြယ္မစမ္းသပ္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN