images
UN
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပညာျဖင္႕ တည္ေဆာက္ရမည္
| Monday, 24 June 2019
တံခါးဖြင့္ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအရ ပညာေရးက႑တြင္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းအမ်ားအျပား ေပၚလာျခင္းသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး မညီမမွ်မႈကို သိသိသာသာ ျဖစ္ပြားေစသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းေသာမိဘမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းေသာမိဘမ်ား ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ျခားနားေစသည့္အျပင္ ကန္႔သတ္မႈလည္း ျဖစ္သြားသည္။ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား၏ တစ္ေျပးညီ ပညာဆည္းပူးခြင့္ အခြင့္အေရးကို အစိုးရက တိက်စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္ လုပ္ရမည္။ အရည္အေသြး ျမင့္မားမွသာ ကေလးသူငယ္အမ်ားစု၏ ပညာေရးအဆင့္လည္း ျမင့္မားလာၿပီး အခြင့္ အေရးလည္း တန္းတူျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
ပညာေရးက႑တြင္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္ရန္ အေရးအတြက္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို လံုေလာက္စြာ သံုးစြဲသင့္သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခြၽန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံက ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း၂ဝအထိ သံုးစြဲရန္ သေဘာတူညီထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကလည္း ပါဝင္သေဘာတူလက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအသုံး စရိတ္၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ ခ်က္ တင္ရာတြင္ ပညာေရးအသံုး စရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ေတာင္းဆိုသည္မွာ မဆိုးပါဟု ဆုိရမည္။ ၄င္း ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူမ်ားက
သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အားနည္းေနဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္၍ အေရးယူရသည္ဟု မၾကာခဏ ၾကားသိေနရသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ပါမည္၊ တည္ေဆာက္ ပါမည္ ေၾ<ြကးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း တားဆီးကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားစြာေၾကာင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပလာၾကသည္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းစည္းကမ္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္ လမ္းလႊဲ လုပ္လိုက္ျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္းက်ပါ၏ေလာဟု ေစာေၾကာဖို႔ ျဖစ္လာသည္။ ေစာေၾကာ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ေဝဖန္ ေထာက္ျပ ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ အေရးယူဖို႔မသင့္ေပ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔သာျဖစ္ရမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုး တစ္ေျပးညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိရန္မွာ တရားမွ်တေသာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနဖို႔လိုပါသည္။ ပညာေရးက႑တြင္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သူအားလံုး ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ပါဝင္ခြင့္ရွိၾကဖို႔ သက္ဆိုင္ရာမွ ဖန္တီးေပးရပါမည္။ ပညာေရး သည္ လူ႕အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ စြာ ခံယူက်င့္သံုးမႈ ရွိသင့္ပါသည္။
''ပညာ''ဟူသည္ ''ခြဲျခမ္းသိျမင္ႏုိင္စြမ္းေသာ အသိÓဏ္''ဟု ျမန္မာစာအဖြဲ႕ ျမန္မာအဘိဓာန္က ဖြင့္ပါသည္။
အခ်က္အလက္ ယေန႔အေခၚ''ေဒတာ''မ်ားေလာက္ႏွင့္ ပညာမျဖစ္ ပါ။ ယင္းကို''အလုပ္''ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွ ''ပညာ''ဟု ယူသင့္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေဒတာမ်ားကို လက္ေတြ႕အသြင္ ေျပာင္းႏိုင္မွသာ ''အိုင္ဒီယာ''တစ္နည္း''ပညာ''မည္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ရပါမည္။ ပညာေရးျဖင့္သာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။ ပညာဦးစီးမႈျဖင့္ သာ တရားမွ်တေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ပါမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN