images
UN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္လွ်င္ ျပည္သူတို့ ဆင္းရဲဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္
| Tuesday, 25 June 2019
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲအႏုိင္ရပါတီ ဦးေဆာင္သူက ယေန႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေျပာသံ သိပ္မၾကားရေတာ့ဘူးလုိ႔ ဝါရင့္သတင္းမီဒီယာဆရာတစ္ဦးကေျပာပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္ NCA စာခ်ဳပ္ကိုလက္ကိုင္ျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒေျခာက္ခ်က္ကိုလည္းအေျခခံၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ေသနတ္သံမ်ားေပးေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳလႈပ္ရွား တုံ႔ျပန္ေနရသည္။ NCA စာခ်ဳပ္သည္ ေနာင္မည္သည့္အစုိးရတက္တက္ လက္ကိုင္ျပဳသြားရမည့္ ျပင္စရာမလိုသည့္စာခ်ဳပ္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ ရြက္ေနသူ သမၻာရင့္ပညာရွင္တစ္ဦးက ေရးသားထားသည္။
ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္အတြက္ အမွန္အကန္ဆႏၵရွိရန္၊ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာ ရန္၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈတြင္ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ဟူေသာ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒ ေျခာက္ရပ္ခ်မွတ္ထားသည္မွာ အထူးပင္တရားမွ်တ ဥပေဒနည္းက်သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဇြန္ ၂ဝ ရက္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတစ္ခုသို႔ေျပာဆိုရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံျပင္ပႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ျပဳလုပ္ရန္ဆႏၵမရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ၏သေဘာထားအျမင္ကို ရွင္းျပျခင္းသည္ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္မူပင္ျဖစ္သင့္ သည္။
ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔ကလည္း ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္သည္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏လက္ဝယ္တြင္ ရွိျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖန္တီး ႏိုင္ခြင့္ကိုအျခားမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားမည္ဆိုပါက တစ္နည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး၊ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ သာမန္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၊ မီဒီယာေလာကသားအားလံုးကပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ၾကသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မိသည္။
သို႔ေသာ္''မိုးမၿပိဳ၊ ၿပိဳခဲ့သည္ရွိေသာ္''ဟူသည့္ အႏုမာနေတြးဆဆင္ျခင္ ခ်က္လည္းရွိေနရာ အကယ္၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သြားခဲ့ေသာ္ တစ္တိုင္းျပည္ လံုး အားလံုးနစ္နာၾကမည္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ပင္ ေသြဖည္သြားႏိုင္ပါသည္။
ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္နာယက က ဇြန္ ၁၉ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပအိုဝ့္ အမ်ဳိးသမီးဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားရာ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္၍ အနစ္နာဆံုးသူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလး မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္ထဲ၌ ပါဝင္မႈနည္းေန ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပသည္။
အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ခဲ့ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရး အကာ အကြယ္ေပးမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဘဝလုံျခံဳေရးတုိ႔တြင္ ထိေရာက္စြာလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မႈ အားေလ်ာ့သြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔တြင္လည္း ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ သက္ရွည္က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ တြင္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳသြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထာဝစဥ္ ရရွိေရး အားလံုးကပါဝင္ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျပည္သူအေပါင္း က လိုလားေနေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN