images
UN
တရားႏွင္႕အညီ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရမည္
| Wednesday, 26 June 2019
လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး အဓြန္႔ရွည္ၾကာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားရွိၾကသည္။
ထုိဥပေဒႏွစ္ခု ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ ကာလရွည္ၾကာတည္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တစ္စုိက္မတ္မတ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ထိပ္တန္းႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္ကုိ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၌ မၾကာမီကာလတြင္ ျပ႒ာန္းေတာ့မည့္ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ၂၁(က)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တုိင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစဘဲ ေမြးဖြား ျခင္းကုိ အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ဥပေဒၾကမ္းအပုိဒ္၃(ပ) တြင္ ႏုိင္ငံသား၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ အသားေရာင္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ ေက်းမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ ဆုိသည္ဟု ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ထုိပုဒ္မပါ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တုိင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစဘဲဆုိသည့္စကားစုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကုိဖီအာနန္၏ အစီရင္ခံစာအား လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္သတ္မွတ္ ျခင္းမွ အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကုိဖီအာနန္၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၅၇ တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရး ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ပုဒ္မ(၇)ႏွင့္(၈)အပါအဝင္ဆုိၿပီး ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ပုဒ္မ(၇)တြင္ ကေလးတုိင္း တရားဝင္မွတ္ပံုတင္အမည္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ရွိပါ သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ(၈)တြင္ ကေလးမ်ား၏တရားဝင္မွတ္ပံုတင္အမည္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈခံယူျခင္းႏွင့္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳရပါမည္ဟု ပါရွိသည္ကုိေတြ႕သည္။
ကုိဖီအာနန္အစီရင္ခံစာအရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ကေလး သူငယ္မ်ား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ေလွ်ာက္ထားရျခင္း မ်ဳိး မရွိေစဘဲ ေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ကာလအတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကုိ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ား ထိပါး ခံရမည့္ကိစၥျဖစ္၍ ရဟန္း၊ ရွင္လူ၊ ျပည္သူအမ်ားကုိ လႈပ္ႏႈိးသလုိ ျဖစ္ေနသည္။
မၾကာမီကာလ ဇြန္ ၁၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ)ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီေတြ႕ဆံုပြဲ ႏွင့္ ၾသဝါဒခံယူပြဲမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေၾကညာ ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၄ တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂၁ ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသူငယ္တုိင္းကုိ ေမြးဖြားျခင္း မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္ဟူေသာ ဥပေဒကုိ ယေန႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ တရားမဝင္လူမ်ဳိးျခား ႏုိင္ငံျခားကေလးသူငယ္မ်ားကုိပါ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သည္။ ယင္းသုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးဝါးမ်ဳိမႈကုိ အားေပးရာေရာက္ေသာ ေၾကာင့္ စစ္မက္ေဘးထက္ပုိ၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအဖြဲ႕ ႀကီးက ဗုဒၶဘာသာရဟန္းရွင္လူမ်ားကုိယ္စား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ် လုိက္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ထုိေၾကညာခ်က္၏ နိဂံုးပုိင္းတြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကုိ ဆႏၵမဲ မေပးျခင္းအပါအဝင္ တရားႏွင့္အညီရသည့္နည္းျဖင့္ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားၾက ပါဟု ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားအား ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။
သို႔ျဖစ္ေပရာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမ်ဳိးသား ေရး လကၡဏာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ျပားမည့္အေရးကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ပါဝင္ကာကြယ္တားဆီးသြားၾကရန္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN