images
UN
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးလာမႈ ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ့ျပန္သင္႕
| Thursday, 04 July 2019
ကမၻာ့ထိပ္သီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏လႊတ္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ အစိုးရအျဖစ္ ဆႏၵမရွိလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ကို သူတို႔ႏိုင္ငံအစိုးရက ေထာက္ခံသင့္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း လိုလိုလားလား လက္ခံသင့္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးမလုပ္ဘဲ အကာအကြယ္သာ ေပးမည့္အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ညႊန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းေျပာဆိုခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ တိုင္းရင္း သားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ စြက္ဖက္က်ဴးေက်ာ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢတြင္ အေျခခံမူငါးခ်က္ရွိသည္။
ယင္းတုိ႔မွာ (၁)အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အားလံုးသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ တန္းတူရည္တူႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ (၂)အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လိုက္နာၾကရမည္၊ (၃) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း ျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည္၊ (၄)ကုလသမဂၢသည္မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုမွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳႏိုင္၊ (၅)ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သည္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုလသမဂၢကိုၾသဇာလႊမ္း၊ အိတ္ထဲထည့္လုပ္ခ်င္ေသာ ၄င္းႏိုင္ငံႀကီးသည္ ကုလသမဂၢကိုပါေက်ာ္၍ ထုိသုိ႔ေသာစကား ေျပာလာျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္က''ကမၻာ့ပုလိပ္ႀကီး''ဟုနာမည္ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမွ လႊတ္ ေတာ္အမတ္၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံခ်င္းတန္းတူရည္တူလည္း ဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ကမၻာ့မူႀကီးကို လိုက္နာျခင္းလည္းမရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေပးလိုက္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာလည္း''အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ ေတာင္းဆိုေသာေလသံ''ျဖစ္ေနသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကိုမွ ဝင္မစြက္ဖက္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာ'မူ'၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ'မူ'၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ 'မူ'ကိုလည္း ေျဗာင္ပင္ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ရာ ေရာက္ပါသည္။
၄င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္၏မွတ္ခ်က္စကားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက အဆင့္တူ တု႔ံျပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရသည္။ ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္ဖို႔လိုေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။
အတိတ္ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ခါဖူးမွ် ေစာ္ကားေျပာဆုိဝံ့ျခင္း မ်ဳိး၊ ထိပါးေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ပါ။ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူေၾကာင့္ ေျပာ ရဲလာျခင္းေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မည္သူမည္ဝါေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ေျပာရဲလာ သနည္း စဥ္းစားၾကဖုိ႔လုိပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္အတိုင္း သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလိုတံု႔ျပန္ဖို႔ လုိပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚၿပီး ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံတမန္စာေပးအပ္ရန္ လိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္နက္နယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို မည္သည့္ အခါမွလက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ရာဇဝင္သမိုင္းမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္ေရးအရက်ဴးေက်ာ္လာေသာ တ႐ုတ္ျဖဴနယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ေနာက္မွ အရိပ္မည္းႀကီးျဖစ္ေသာ ယေန႔ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္မႈကိုပင္ ရဲရဲဝံံ့ဝံ့ခုခံတြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံ့တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိရွိ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိရိွ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုကာကြယ္ ရန္အသိရွိရွိျဖင့္ ၄င္းကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္အမတ္၏ မွတ္ခ်က္ စကားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ပယ္ခ်၊ ႐ႈတ္ခ်၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သြားဖို႔လို ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN