images
UN
အေလးထားသင့္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ကိစၥ
| Wednesday, 10 July 2019
ပညာဆိုသည္မွာ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ တတ္ေျမာက္ျခင္းဟု ကမၻာ၊ ျမန္မာ ပညာရွိမ်ား အားလုံး သေဘာတူလက္ခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ကိစၥကိုေျပာလွ်င္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး ေခတ္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဖိုးလိႈင္တို႔သည္ လူသားအရင္း အျမစ္ေကာင္း အစစ္အမွန္ ႀကီးျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးလည္းႀကီးလွ၊ ေလးစားစရာလည္း ေကာင္းလွပါသည္။ ပထမ၊ ဒုတိယ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ားအၿပီး အဂၤလိပ္လက္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ားစြာ ထိုးေပးလုိက္ရသည္။ ထုိအခါ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ မ်ားကိုတြန္းလွန္ႏုိင္ရန္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားမွျဖစ္မည္ဟု ယူဆေသာ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ဦးဖုိးလႈိင္တုိ႔က ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားေလ့လာ ဆည္းပူးၿပီး ေရျမႇဳပ္ဗုံးကဲ့သို႔ လက္နက္ဆန္းမ်ားကို တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို အသုံးခ်ရန္ အားနည္းေသာအာဏာပုိင္ဘုရင္က အားေပးမႈမရွိခဲ့သျဖင့္ ထီးသုဥ္း နန္း သုဥ္းဘဝသို႔ေရာက္ခဲ့ရသည္။ဤသည္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာအားေပးမႈအသုံးခ်ႏုိင္မႈမရိွေသာ အႀကီး အကဲလုပ္သူေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြၽန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းက သက္ေသခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသမုိင္းသက္ေသသည္ ယေန႔ ၂ဝ၁၉ တုိင္ ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲ သမိုင္းေပး သင္ခန္းစာျဖစ္ေၾကာင္း သတိမူသင့္သည္။
ယေန႔ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ေသာဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဟုဆိုကာ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ေျပာင္းၿပီးရင္း ေျပာင္းေနေပသည္။ ထို အခါ စာသင္ခန္းထဲက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲက စမ္းသပ္ခံ ဖားမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရသည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားလည္း ပင္ပန္း ႀကီးစြာ ဒုကၡကို ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ၾကရသည္။ ဥပမာ စာသင္ခ်ိန္ ရွစ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ လိုက္သည္။ တစ္ခ်ိန္ ေရွ႕တိုးသြား၍ ေက်ာင္းသားမိဘက အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲ
ရသည့္ျပႆနာျဖစ္လာရသည္။
ထိုသို႔ပညာေရးစနစ္မည္သုိ႔ေျပာင္းေျပာင္း သင္ေပးလုိက္သည့္ ပညာရပ္ မ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတတ္ေျမာက္ဖို႔လိုပါသည္။ အတိတ္ကို လက္ညိႇဳးထိုးအျပစ္ရွာေဝဖန္ေနျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိပါ။ အတိတ္၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္သင္ခန္းစာမ်ားကိုရယူၿပီး ယေန႔ပစၥဳပၸန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္၍ အနာဂတ္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လုိေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ နဝမ တန္းေအာင္ျမင္မႈရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးရွိခဲ့ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္မႈ ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာ ၄င္းမွာ သင္ၾကားခဲ့ေသာ အတန္းပညာမ်ားအမွန္တကယ္မတတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသနည္းဆုိသည္ကို အေျဖ ရွာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဇူလိုင္ ၇ရက္ ဘက္စံုပညာထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ထိုအခ်က္ကိုပင္ ေထာက္ျပ၍ လမ္းညႊန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ဂ႐ုျပဳၾကဖို႔လိုသည္။
ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္တြင္လိုအပ္ေနေသာနည္းပညာႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ေကာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား ေလးပြင့္ဆိုင္ အားေကာင္းဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝသယံဇာတမည္မွ်ပင္ေပါၾ<ြကယ္ဝသည္ ျဖစ္ေစ ဥာဏ္ပညာဦးစီးေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မရွိပါက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အားလံုးသတိထားသင့္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ ပညာေရးက႑အထူးေကာင္းမြန္ ေစရန္ ၾကံေဆာင္ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္းကို သတင္းမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈေနရ ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံလူသားအရင္းအျမစ္ကိစၥျဖစ္ေသာ ပညာ ေရးက႑ကို တာဝန္ရွိသူတို႔က ေလးေလးနက္နက္ကိုင္တြယ္သင့္လွပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN