images
UN
အက်ပ္အတည္းဆီ ဦးတည္မသြားေအာင္ ဥပေဒႏွင္႕အညီ လုပ္ေဆာင္ေစလိုသည္
| Saturday, 03 August 2019
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့ ေသာအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအား ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာ အတြင္း၌ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂)တြင္ ပါဝင္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ သာျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏အထြတ္အထိပ္ ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေန ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာရမည္သာျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္အၾကံျပဳခ်က္္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပင္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါက မလိုလားအပ္ေသာအက်ပ္အတည္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ ႏုိင္သည္ကို သတိခ်ပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒတုိင္းသည္ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရၿမဲျဖစ္ ေသာ္လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္ တြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ိဳး ရွိေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္က ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ျပင္ဆင္မႈမျပဳလုပ္လိုေသာ သေဘာ ထားမ်ဳိးမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မင္းကင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာက္ရွိေနရျခင္း မွာ ေပ်ာ္၍မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္နည္းတူ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးဆုိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းကာ တပ္မေတာ္အား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမႈမ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္ရွိေန မႈသည္ တုိက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေနမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေမာ္စီတံုးက ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာစကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တိုက္ပြဲဝင္ ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ရသည့္အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ ရရွိႏုိင္သည့္အက်ဳိး အျမတ္ႏွင့္ သတိျပဳရမည့္အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဟု ေမာ္စီတံုးက ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ကို ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရ သည့္အေၾကာင္းအက်ဳိးခိုင္မာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္ေသာအက်ဳိးအျမတ္ မ်ားကိုပါ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ပါတီညီလာခံတြင္ ပါတီစံုစနစ္ႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပကာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲ ဖို႔အထိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္အထိ လိုက္ေလ်ာခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံဘဲ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းသည္ အက်ပ္ အတည္းဆီသို႔ဦးတည္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေမာ္စီတံုး၏နာမည္ေက်ာ္စကားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည့္သမိုင္းသင္ခန္းစာ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ ယေန႔ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အပ်ံသင္စအေနအထားတြင္သာ ရွိေန ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္က ဥပေဒ အား ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆုိသည့္ သမုိင္းအမည္းစက္ တင္ခံရဖြယ္ရွိ သည့္အျပင္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN