images
UN
အစုိးရမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္ဝတ္
| Monday, 05 August 2019

ဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အစုိးရအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဟုဆိုရာတြင္ ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစုိးရကုိသာ အဓိကရည္ညႊန္းလုိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အတိတ္ အစုိးရတုိ႔သည္ သမုိင္းစာအုပ္ထဲ ေရာက္သြားၿပီး ၄င္းတုိ႔အား ေျပာဆုိေနရန္ မသင့္သကဲ့သုိ႔ ဇရာႏွင့္မရဏေရာက္ေနေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနၾက ေပသည္။ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္အစုိးရမ်ားကလည္း ဘယ္သူ ေတြျဖစ္မည္ဆုိတာကုိလည္း ေမွ်ာ္မွန္း၍မရေသးသည့္အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။
ေရွးယခင္က ပေဒသရာဇ္စနစ္ေခတ္ျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူကုိ 'မင္း'ဟု ေခၚသည္။ ၄င္း'မင္း'အေခၚအေဝၚသည္ ၁၉၅ဝ၊ ၁၉၆၂ ကာလမ်ား ေရာက္သည့္တုိင္ ဝန္မင္း၊ အရာရွိမင္း၊ လယ္ဝန္မင္း၊ ဝန္ေထာက္မင္းဟု ေခၚေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အေခၚအေဝၚ ဘယ္သုိ႔ပင္ ေျပာင္းေျပာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ သူ(သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစုိးရသည္ 'မင္း'ဟူေသာ သေဘာတရား ကား
ေျပာင္းသြားသည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးက'မင္းက်င့္တရား ၁ဝ ပါး'ဟု ျပ႒ာန္းထားရာတြင္ ယေန႔ ၂၁ ရာစုေခတ္မ်ားတုိင္ သက္ေရာက္ မႈကား ရွိေနၿမဲသာ ျဖစ္သည္။
အလွဴေပးျခင္း၊ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ရျခင္း၊ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ စြန္႔ၾကဲရျခင္း၊ ကုိယ္ႏႈတ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရျခင္း၊ သီလေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ အမ်က္မထြက္ရျခင္း၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရျခင္း၊ မႏွိပ္စက္ ရျခင္း၊ သည္းခံရျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ က်င့္ရျခင္း ဟူသည့္ မင္းက်င့္ တရား ၁ဝ ပါးသည္ ယေန႔ကာလေရာက္သည့္တုိင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနဆဲဟု ဆုိရမည္။
ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ား မေခ်ာေမြ႕၊ မလြယ္ကူသည့္တုိင္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားျပဳအစုိးရသည္ ေကာင္း မြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈကုိ အျပည့္အဝျပသရန္ လုိအပ္သည္။ အစုိးရမျဖစ္မီႏွင့္ အစုိးရ ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ သိသိသာသာ ကြာျခားသင့္ပါသည္။
ယခုအခါ က်႐ႈံးႏုိင္ငံ(Failed State) ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းေပတံ ေပၚလာသည္။ ယင္း၏အဓိပၸာယ္မွာ အစုိးရတစ္ရပ္သည္ မိမိတာဝန္ယူထား ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမရွိဘဲ ေပါ့ေပါ့ဆဆ၊ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ မေနသင့္ပါ။ ျဖစ္ေပၚ လာေနေသာ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔မွာ တာဝန္မရွိသေယာင္ အတိတ္ကုိ လက္ညိႇဳးထုိး၊ အတုိက္အခံဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိလည္း 'အဖ်က္'ဟု ျမင္လုိျမင္၊ အလြဲမ်ား အမွားမ်ား၊ အဂတိမ်ား၊ ပါတီစြဲ အုပ္စုဂုိဏ္းဂဏစြဲမ်ားထဲမွာ'နစ္'ေနလွ်င္ ယင္းႏုိင္ငံ တုိင္းျပည္သည္လည္း ခြၽတ္ျခံဳက်၍ က်ဆုံးသြားႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိပါ သည္။
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ စိတ္ေကာင္းရွိၾကရမည္။ ကုိယ္တုိင္က အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းရပါမည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဝင္ လူမႈႏုိင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ (Stakeholders) မ်ား ေကာင္းလာၾကမွ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပုံေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေသာလူ႕အဖြဲ႕ အစည္း(Good Society) ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ အစုိးရတစ္ရပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ အစုိးရလည္း ေကာင္း၊ ျပည္သူလည္း ေကာင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN