images
UN
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ယိမ္းယိုင္မႈမရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
| Wednesday, 07 August 2019
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္သည့္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္ မတ္ ၁ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ခါးက်ဳိးသြားေသာလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႀကီးဟု အမည္တြင္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးပြဲႀကီးတြင္ အခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္မႈ၊ မယုံၾကည္မႈ၊ အေျခခံမ်ားက အခုမွျဖစ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေရွးပေဒသရာဇ္ ေခတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မ်ားကစၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစုပုံလာခဲ့တဲ့ အေမြဆိုးႀကီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ပမညတ ကိုယ္စားလွယ္ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ထိုေျပာၾကားခ်က္သည္ ယေန႔ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျပည္သူအမ်ားကို သတိေပးေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။
ယေန႔ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္သူ မ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒ ျဖင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရာတြင္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ခုမွ ေနာက္ဒီမိုကေရစီအစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုသို႔ ေသြးေျမမက်ဘဲ တုိင္းျပည္ တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
လက္ရွိအာဏာရအစုိးရသည္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကိုင္တြယ္ၿပီးသစၥာျပဳကာ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ အစိုးရ ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ထိန္းရမည့္တာဝန္ အျပည့္ရွိပါသည္။ အစိုးရ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ကအစ ႏိုင္ငံသားအားလုံးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)အတိုင္းလိုက္နာၾကၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာကိစၥအဝဝကို လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလမွာ ရွစ္ႏွစ္ပင္မရွိေသးပါ။
¤င္းဥပေဒကို ေခတ္ကာလႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုျခင္းကို မည္သူကမွ် မကန္႔ ကြက္ခဲ့ပါ။ ျပင္ဆင္ေရးကို အစိ္ုးရ၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူအားလုံး တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒႏွင့္အညီသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္အေရးသုံးပါးကိုတြက္ဆၿပီး အသိÓဏ္ပညာႀကီးႀကီး ထားကာျပင္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရ ေသာ မိမိတို႔အလိုရွိသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ႐ုပ္လုံးေဖာ္ေနျခင္းကို ခြၽန္းႏွင့္အုပ္သင့္ပါသည္။
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္လိုေသာအခ်က္ေတြကိုေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း အျခားေသာ လူနည္းစုကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေတြႏွင့္တန္းညႇိၿပီး ႏွိမ့္ခ်ထားတာကိုေတြ႕ရ တယ္။ အားလံုးျခံဳငံုၿပီးေျပာရရင္ ဗမာလူမ်ဳိးစုမုန္းတီးေရး၊ တပ္မေတာ္ကို မုန္းတီးေရး၊ ဘာသာတရားကို ႏွိမ့္ခ်ေရး၊ မိမိတို႔အာဏာတည္ျမဲေရးဆိုတဲ့ ရင္ထဲမွာသိုဝွက္ထားၾကတဲ့ အမုန္းတရားေတြ၊ အာဃာတစိတ္ထားေတြ၊ လစ္ဘရယ္ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္ေတြ၊ အာဏာကို မက္ေမာတြယ္တာတဲ့ သေဘာထားေတြကို အတိုင္းသားေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္ဟု သတင္းစာ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးေရးထားသည္ကို ဖတ္႐ႈမွတ္သားရသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ကိုယ္စီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရာမ်ားေၾကာင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၾကသလို ထို Mother Law ကိုလည္း မယိုင္မလဲခိုင္ျမဲစြာ ကမၻာ တည္သေရြ႕ တည္ရွိေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္း က စုပုံလာခဲ့သည့္ အေမြဆိုးႀကီးကို ဖယ္ရွားၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ရတနာ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ မူလ ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ထားျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္မႈျဖစ္ေစသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်က္မ်ားကိုႀကိဳဆို၍ ၿပိဳလဲယိမ္းယိုင္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ဖု႔ိလုိပါေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN