images
UN
စတုတၳမ႑ိဳင္ေဖ်ာက္ဖ်က္မခံရပါေစႏွင့္
| Sunday, 01 September 2019
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒ ျပဳေရးမ႑ိဳင္ဟူ၍ ခက္မသံုးျဖာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရိွပါသည္။ အာဏာ သည္ သံုးစြဲတတ္လွ်င္ တုိင္းျပည္၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိး ေကာင္းစြာသယ္ပိုးႏိုင္ေသာ္ လည္း မသံုးစြဲတတ္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားကို မ်ားစြာထိခိုက္ ပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ထိုသို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမျဖစ္ေအာင္ ''စတုတၴ မ႑ိဳင္''က ကာကြယ္ပံ့ပိုးေစာင့္ေရွာက္ အထိန္းအေထလုပ္ထားရသည္။ စတုတၴမ႑ိဳင္သည္ အမ်ားထင္ထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားအလုပ္ကို လုပ္ျခင္းမဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရးမ႑ိဳင္လည္း လုံးဝမဟုတ္ေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားပါသည္။ စာေပသတင္းမီဒီယာအလုပ္ကိုသာလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ က်င္းပေသာ ''မ႑ိဳင္ေလးရပ္'' ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ အာဏာရပါတီ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ''စတုတၴမ႑ိဳင္မရိွ''ဟု ေျပာလိုက္ရာ ျပႆနာရွိသြားခဲ့သည္။
ကမၻာ့အသက္အငယ္ဆံုးတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး၏ ''တို႔ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာအုပ္တြင္ စတုတၴမ႑ိဳင္ဟုေခၚ ေသာ ျပည္သူတို႔၏နား၊ မ်က္စိႏွင့္တူသည့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာအုပ္စာတမ္း၊ ပညာေပးစာေစာင္မ်ားလည္းရိွပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအားေကာင္းဖို႔လိုသည္။ ယိမ္းယိုင္လဲၿပိဳျခင္း မရိွေအာင္ အျမဲတေစကာကြယ္ဖို႔လိုသည္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ၾကံ့ခိုင္ပါေစ။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ႑ိဳင္ၾကံ့ခုိင္ပါေစ။ တရားေရးမ႑ိဳင္ၾကံ့ခိုင္ပါေစ။ စတုတၴမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္ပါေစ။ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ၾကံ့ခိုင္ပါေစ''ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
စတုတၴမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေျချပဳထားေပသည္။ စားပြဲ ခံုသည္ ေျခသံုးေခ်ာင္းေထာက္ျဖင့္ အဆင္မေျပႏိုင္သျဖင့္ ေျခေလးေခ်ာင္း ေထာက္ထားရသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူထံမွ သြားရသည္။
ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္မွ စတုတၴမ႑ိဳင္၊ စတုတၴမ႑ိဳင္မွ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ ကို ေထာက္မေပးထားရပါသည္။ စတုတၴမ႑ိဳင္မရိွလွ်င္ ၄င္းကို ေဖ်ာက္ ဖ်က္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အလြန္ရွင္းလင္းပါသည္။ ယုတၱိေဗဒက်ေသာ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ပညာရိွ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာက သူ၏ ''မဏိရတနာပံု က်မ္း''တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ''ျပည္ႀကီးပခံုး ျပည့္မ်က္လံုး''ဟု ပမာႏိႈင္း၍ေရးခဲ့သည္။
သက္ဦးဆံပိုင္ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး မင္းတုန္းမင္းကိုယ္တုိင္က ငါ မေကာင္း ငါ့ကိုေရး၊ ငါ့မိဖုရားမေကာင္း ငါ့မိဖုရားကိုေရး ေမာင္မင္းတို႔ မွာ ဘာအျပစ္မွမရိွေစရဟု သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၄ ႏွစ္ကပင္ ေပးခဲ့သည္။
ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာေလာက၌ စတုတၴမ႑ိဳင္ေပၚလာခဲ့သည္မွာကား ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးက စတင္ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းရိွပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာ့သတင္းစာမီဒီယာေလာက၌ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခ အေနကို မည္သူေတြက ဖန္တီးေနၾကပါသနည္း။ မလိုလားသူအခ်ဳိ႕က ဖန္တီးေနသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆရပါမည္။ ထိုမလုိလားသူမ်ားမွာ အေရးအခင္းကာလက ဒီမိုကေရစီေအာ္ခဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။ ယခု အခါ ထိုသူတို႔လက္ထဲ ႏိုင္ငံ့အာဏာကေရာက္ေနရာ ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာ တစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဝါဒကို အမ်ဳိးမ်ဳိးက်င့္သံုးေနၾကသည္။
စတုတၴမ႑ိဳင္မရိွဟု ဖြဲ႕စည္းပံုကိုကိုင္၍ ေျပာေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ မတ္လ၊ ပထမဒီမိုကေရစီေခတ္၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၃(ခ)တြင္ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းသည္ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားေပ သည္။
စတုတၴမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူတို႔၏နား မ်က္စိျဖစ္ရာ စတုတၴမ႑ိဳင္မရိွ လွ်င္၊ မရိွေအာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံလည္းမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN