images
UN
အသားထဲကေလာက္ ေဖာက္ထုတ္အေရးယူပါ
| Thursday, 05 September 2019
သေဘာတရား၌ အဓိကႏွင့္သာမညဟူ၍ရွိေၾကာင္း အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ အတြင္းဝိေရာဓိႏွင့္အျပင္ဝိေရာဓိဟူ၍လည္းရွိေၾကာင္း သိၾကပါသည္။ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားလာလွ်င္ အဓိကႏွင့္ သာမညတြင္ သာမညက သာမန္မွ်သာျဖစ္ၿပီး အဓိကမွာ အေရးႀကီးသေဘာရွိပါသည္။ သာမညကုိ အလြယ္တကူကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး အဓိကကုိေတာ့ ေလးေလး နက္နက္၊ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ကုိင္တြယ္ရပါသည္။ ထုိ႔အတူ အျပင္ဝိေရာဓိသည္ ခပ္ေဝးေဝးကိစၥျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူ၍ ခပ္ျဖည္းျဖည္းေျဖရွင္းလုိ႔ ရပါသည္။ အတြင္းဝိေရာဓိကုိကား ဆရာဝန္မ်ား ေရာဂါႀကီးကုိ ကုသသလုိ ပဋိဇီဝေဆး မ်ားျဖင့္ ဖိဖိစီးစီးကုသမွ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းပါမည္။
ထုိနည္းတူ အသားထဲေလာက္စြဲဝင္ေနၿပီဆုိလွ်င္ကား ထုိေလာက္ကုိ ေဖာက္ထုတ္သုတ္သင္သန္႔စင္ပစ္ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ က်န္းမာေရးေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလုိင္ ၁၈ရက္က ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ သည္
ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ၏ သမၼတအိမ္ေတာ္သုိ႔ အေရာက္သြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရက္ရက္စက္ စက္ဖိႏွိပ္၊ ႏွိပ္ကြပ္ေနေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးလည္းမလြတ္လပ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္သိပ္မရေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ားက ျမန္မာအစုိးရကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ေနရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံသမၼတေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ယင္းသည္ အေမေက်ာ္ ေထြးေတာ္လြမ္းစိတ္ရွိသူမ်ား အေလ့အထသာ ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအစုိးရက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လုိက္ျခင္းအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လည္း ၄င္းႏွစ္ျခင္းဥကၠ႒က သူခုိးဓား႐ုိးကမ္း ခ်ီးမြမ္းမႈျပဳလုိက္ပါေသး သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ျမစ္ႀကီးနားအေျခစုိက္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ထုိသုိ႔ႏွစ္ျခင္းဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ World News Now Facebook Page တြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးကုိယ္တုိင္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား တရားစြဲဆုိလုိက္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရျပန္သည္။ အျပည့္အစုံကုိ သတင္းမီဒီယာတစ္ေစာင္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပ ထားသည္။
မိမိကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေနထုိင္ေနေသာအိမ္ကုိ သူခုိးဝင္ခုိးဖုိ႔၊ ဓားျပ ဝင္တုိက္ဖုိ႔၊ သူပုန္ဝင္စီးဖုိ႔ သတင္းေပးလမ္းျပေခၚေဆာင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အိမ္ရွင္ႏွင့္တကြ အတူေနထုိင္ၾကသည့္ အိမ္သားအားလုံးက လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ယခုကိစၥ၌ တပ္မေတာ္၏တရားစြဲဆုိမႈသည္ လုိအပ္၊ မွန္ကန္ၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။
ရာဇဝင္ႏွင့္သမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုခု ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုိင္ေျခာက္ေထာင္ခုနစ္ေထာင္ေဝးေသာအရပ္မွ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖိအားေပးေစရန္ ဖိတ္ေခၚေသာအမႈသည္ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသာ အမႈႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ ေက်ာဓားႏွင့္ထုိးသည့္ လုပ္ၾကံမႈႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားေရးသစၥာ ေဖာက္လုပ္ရပ္လည္းျဖစ္ေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို တည္တံ့ေစရန္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံ့အေပၚ သစၥာရွိသူတုိင္းက ထမ္းေဆာင္သင့္လွေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ ရပါသည္။
UN
UN