images
UN
ဗဟုိဘဏ္မူဝါဒ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈ ေစာင့္ၾကည့္သင့္
| Saturday, 07 September 2019
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားအရ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္ဟု ဆုိလာသည္။
ဗဟုိဘဏ္သည္ မူလက သဘာဝက်စြာပင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတုိင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည့္အတုိင္း ေငြေခ်းယူထားသူမ်ားကို ဖိအားေပးလာရာမွ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အဝန္းျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားကေထာက္ျပရာတြင္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳၿပီး အေျဖရွာမည္ ဟုဆုိလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဗဟုိဘဏ္သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြမ်ားကုိျပန္ေတာင္းမည္လုပ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးကုိ ထပ္မံ က်ပ္တည္းေစႏုိင္သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အေၾ<ြကးမ်ား ထပ္မံဆုိင္းငံ့ေပးရန္ဆိုလာသည္။
ၾသဂုတ္ ၂၇ရက္ ေန႔က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေမးျမန္းရာ၌ ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒က ''မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အေလွ်ာ့ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္အေနအထားမ်ဳိးမရွိ''ဟု ျပတ္သားစြာ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၂ရက္ေရာက္ေသာအခါ ဗဟုိဘဏ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၌ ဒုတိယဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ဗဟုိဘဏ္ရပ္တည္ခ်က္ ႏွင့္ျပည့္ဝစြာကုိက္ညီျခင္းမရွိဟု ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ကလည္း ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနျခင္းအတြက္ ဗဟုိဘဏ္ သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထက္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဆိုလာသည္။
တစ္ဆက္တည္းမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းထားသည့္ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိဘဲ တရားစြဲဆုိခံရပါ က စီးပြားေရးေလာကအတြင္း ဂယက္႐ုိက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဟာင္း ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးက ေထာက္ျပလုိက္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပန္မဆပ္ႏုိင္ျခင္းမွာ အက်င့္စာရိတၱမေကာင္း၍ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား မေကာင္း၍သာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက သုံးသပ္ျပသည္။ ျပႆနာကုိ စီးပြားေရးေငြေၾကးအျမင္ႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံေရး အျမင္ႏွင့္ပါ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကေထာက္ျပသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြဘီလီယံ ၇၄ဝဝေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းထားသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရး က႑တစ္ခုတည္းကုိပင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၈ဝဝေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းထားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။


ျပည္သူမ်ားက အလြတ္သေဘာေျပာရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ေျမမ်ား ေဆာက္လုပ္လက္စအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေၾ<ြကးသိမ္း သေဘာလုပ္ပါက သိမ္းသူသည္လည္း ဝယ္လိုအားမရွိ၍ ျပန္ေရာင္းလို႔မရျဖစ္ သြားႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ဘက္မွ မည္သူမွ်အက်ဳိးမရွိျဖစ္သြားမည္ဟု ဆုိပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမရခင္သာ ႏုိင္ငံေရးကုိလုပ္ ၾကၿပီး အာဏာရသြားလွ်င္ ႏုိင္ငံ့အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကုိ လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘဲ အာဏာအေပၚ ယစ္မူးသြားတတ္သည္ဟု လက္ရွိျမန္မာ့အေျခအေနအေထြ ေထြကုိၾကည့္ၿပီး ေဝဖန္ၾကသည္။
စီးပြားေရးသမားက လုပ္ျမဲအလုပ္ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးကုိသာ ေလးေလး နက္နက္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေလ့ရွိသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ယခုဗဟုိဘဏ္၏ မူဝါဒေျပာင္းလဲလာမႈကုိ ဘဏ္အခ်င္း ခ်င္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးေလာကသားမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း အေကာင္းဘက္မွ႐ႈျမင္ၾကေသာ္လည္း အာဏာရပါတီအစုိးရသည္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ တကယ္တမ္း ေဆာင္ၾကဥ္းပါ မည္ေလာ၊ လုပ္ႏုိင္ပါမည္ေလာဟု ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN