images
UN
ျပည္သူ့အေရး အမ်ဳိးသားေရး ဒီမိုကေရစီအေရး ေရွ႕တန္းကရပ္တည္မည္
| Wednesday, 11 September 2019
ျပည္သူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္သည္ဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚတြင္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုင္စြဲလ်က္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕တန္းကမားမား ရပ္ေနသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဟုဆိုရပါမည္။
''ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရွိေနသမွ် ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္မေျပာင္းလဲေစရ'' ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကိုလည္း ဦးထိပ္ပန္ဆင္ထားေပသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ တည္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အတိုက္အခံပါတီေကာင္းလည္း ရွိေနရပါမည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ရန္ရွာ ရန္ဘက္ထားေသာ စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အစိုးရသည္ အတုိက္အခံပါတီ မ်ားႏွင့္လက္တြဲ အလုပ္လုပ္သြားရန္သာျဖစ္သည္။
အားကစားစိတ္ဓာတ္သည္ လူမ်ဳိး ဘာသာ အသားအေရာင္ မည္မွ်ကဲြျပား သည္ျဖစ္ေစ အားကစားစိတ္ဓာတ္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဆင္ႏႊဲရ သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ Win-Win သီအိုရီအရ အားလံုးပါဝင္ ေအာင္ျမင္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ မတူကဲြျပားမႈမ်ားရွိေနေသာ္ လည္း တူႏိုင္သမွ် ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ မတူေသးသည္ကိုလည္း အမုန္းမပြားဘဲ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္
ယိုယြင္းမႈရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ပို၍ပင္လိုအပ္ပါေသး သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ မွန္ကန္ေသာ သေဘာတရား၊ မြန္ျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေပသည္။
ထိုျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္ထိ ပၪၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၂ဝ၁၉)ကို က်င္းပမည္ဟု စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ေန႕စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပသည္။
ပါတီတြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရး၊ ပါတီစည္းကမ္း ႏွင့္မူဝါဒ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာထိန္းသိမ္းလိုက္နာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မပ်က္ ယြင္းေစဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)ကို ေခတ္ကာလလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ နည္းလမ္းတက်အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းေရး၊ တစ္ေန႕တျခား နိမ့္ပါးယုိယြင္းလာေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားဘဝကို ေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးေအာင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားေပသည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ေနရာေဒသမေရြး၊ ေတာေတာင္ ျမစ္ၾကား၊ ေခ်ာင္းၾကား ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပား၊ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ေနေသာေဒသမ်ားသို႕ သြား ေရာက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကူညီပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားေပး၍ လိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိေနရသည္။
အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ရာ၌ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို တရားသျဖင့္ သာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ား ခြဲေဝရာတြင္ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ သည္းခံႏိုင္မႈရွိျခင္း၊ အစိုးရတစ္ခုမွတစ္ခု၊ တစ္ဖြဲ႕မွတစ္ဖြဲ႕ စနစ္တက် လႊဲ ေျပာင္းေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈသစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့၊ က်င့္သံုးသြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
လိုရင္းဆိုရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္သူ မ်ားေရွ႕က မားမားရပ္တည္၍ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္သြား မည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ပၪၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၂ဝ၁၉)ကို ႀကိဳဆိုလ်က္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN