images
UN
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းကုိ ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေန
| Thursday, 26 September 2019
ပုဂံေခတ္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးသည္ သူ၏ယာလက္ျဖင့္ ဆန္စပါး ရိကၡာေပးၿပီး ဝဲလက္ျဖင့္ လက္ဝတ္တန္ဆာကိုေပး ႏွလံုးသားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုစနစ္မ်ဳိးကို ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
ဘာေၾကာင့္ ''ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲ''ဟုဆုိရလွ်င္ ျပည္သူ႔မဲျဖင့္ တက္ လာေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအႀကိဳက္ ျဖစ္မလာေသးဘဲ ျပည္သူ တုိ႔ဘဝတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက မ်ားလာသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကင္းမဲ့ လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္း ဘယ္ေသာအခါရမည္ နည္းဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
အစုိးရတစ္ရပ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းျခင္းကို အာဏာရလာပုံႏွင့္ၾကည့္ရ မည္။ အာဏာကိုက်င့္သံုးပံုႏွင့္ၾကည့္ရမည္။ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ ဆည္းေပးပံုႏွင့္ ၾကည့္ရမည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၾကည့္ရမည္။ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းႏုိင္မႈႏွင့္ၾကည့္ရမည္။ ျပည္သူတို႔ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား လံုျခံဳေရးအျမင္ ႏွင့္လည္း ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူတို႔မည္မွ် ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသနည္း။ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထင္သာျမင္သာရိွပါ၏ေလာ။ ယိုယြင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို
အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူေပးႏိုင္မႈရိွရမည္။ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္း၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းသည္ ''သယံဇာတက်ိန္စာ''ကိုလည္း သတိ ႀကီးစြာျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ သယံဇာတက်ိန္စာဟူသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သည္ သယံဇာတမွရေသာ ဝင္ေငြကို အလြန္အမင္းမွီခိုေနၿပီး၊ စီးပြားေရး သမားမ်ားက အစိုးရကို လာဘ္ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရယူသြားတတ္ ၾကသည္။ ထိုအခါ ျပည္သူ႔အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္ရမည့္အစား၊ စီးပြားေရးသမားဘက္ကရပ္တည္သြားတတ္သည္။ လူနည္းစုအက်ဳိးစီးပြားကို အားေပးသလိုျဖစ္သြားသည္။ အက်ဳိးအျမတ္ အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ ယင္း အစိုးရသည္ အာဏာကို ဖက္တြယ္ေနခ်င္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဝးသထက္ ေဝးလာသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းကိုလည္း ထားရစ္ခဲ့ ႏိုင္ရမည္။ မကုန္ခန္းႏိုင္ေသာ လူသားမ်ဳိးဆက္ အရင္းအျမစ္ေကာင္းကို လည္း ေမြးထုတ္ႏိုင္ရမည္။
ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ ပကတိ႐ိုးသားျဖဴစင္ေသာ ခံယူခ်က္ ရွိေနရပါမည္။ သိကၡာသမာဓိပညာရိွရပါမည္။ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕လွ်င္ အဓမၼလုယက္မႈကင္းရပါမည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ထိုအခ်က္ကို ျပည္သူသို႔အလြယ္တကူ ဖြင့္ျပ၊ ခ်ျပႏိုင္ရပါမည္။ တာဝန္ယူစိတ္ႏွင့္ ျပည္သူသို႔အစီရင္ခံရပါမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ မိမေန ရိွမေနရဘဲ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရပါမည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအျပည့္အဝရိွရပါမည္။ အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေမြးထုတ္၍ အဆင့္ဆင့္ လူခြၽန္လူမြန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသြားရမည္။ ျပည္သူမ်ား အေပၚ တြင္လည္း မွ်တစြာ ဆက္ဆံရပါမည္။ ဂုဏ္သိကၡာ သမာဓိရိွေသာ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္လာသင့္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းရိွမွလည္း တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာဝေျပာတိုးတက္လာႏုိင္ပါသည္။
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္သုံးသပ္ေထာက္ျပလာၾကျခင္း ကိုလည္း အျပံဳးမပ်က္လက္ခံႏိုင္ရပါမည္။ ျပည္သူမ်ားကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေလးေလးစားစားရွင္းျပျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း လုပ္ႏိုင္ရပါမည္။ ကတိ ကဝတ္မ်ားေပးၿပီးလွ်င္လည္း ''တည္''ရပါမည္။ ကတိသစၥာတည္ေသာ အခါ၌ ၾသဇာေလးနက္ေပၚဆီတက္ဟု ပညာရိွတို႔ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံခြက္သည္ ျပည္သူတို႔၏ တံေတြးခြက္မျဖစ္သင့္၊ အဆိပ္ခြက္ မျဖစ္သင့္ဟု ဆိုရပါမည္။
ထို႔ျပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈသည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိမူသင့္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားေလ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈပ်က္သုဥ္းေလ ျဖစ္တတ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူတို႔သည္ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ျမန္မာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲသာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။
UN
UN