images
UN
ႏုိင္ငံသားမ်ားတာဝန္ ေက်ပြန္ႏိုင္ၾကပါေစ
| Friday, 27 September 2019
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းေစေရးသည္ ႏိုင္ငံ သားတိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၃၈၈ တြင္ ဆိုထားသည္။
ထုိကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးေပၚထြန္းလာေစေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အထူးလိုအပ္သကဲ့သို႕ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအစရွိသည့္ က႑အသီးသီးတြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အေျခခံ ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ဘက္ဆီသို႕ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသည္ တို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္သူတို႕၏တာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိကာလကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အထူးပင္ေရးျပစရာမလို ေအာင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈက ပ်က္ျပားေနသည္။ ရခုိင္ေဒသႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လည္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းကာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး မလံုမျခံဳႏွင့္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္ကို ျပည္သူၾကားက ထြက္ေပၚလာသည့္ အသံမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဘက္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ သက္ ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားတင္ျပသည့္ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္ေနသည္ဟု ဖတ္႐ႈေန ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးသမား ႀကီးငယ္ မဟူ၍ ႏႈတ္္မွတညီတၫြတ္တည္းထြက္လာသည့္ အသံမ်ားက ''အလုပ္ မေကာင္းဘူး'' ''စီးပြားေရးအဆင္မေျပဘူး''ဟုသာၾကားေနရသည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံလူတန္းစားျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေန႕တျခားဆိုးရြားလာေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမမွ်တမႈ၊ တာဝန္ရွိသူတို႕၏ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္မႈမွ ျဖစ္တည္လာသည့္ အပိုကုန္က်မႈ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ အသံတိတ္က်ိတ္ခံဘဝ သို႕ေရာက္ရွိေနသည္ကို မျမင္ခ်င္အဆံုး ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူတို႕ႏွင့္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးကို မည္သုိ႔တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ ထိုအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း သည္ မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိပါသနည္း။ ထိုအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုင္ဆီသြားႏုိင္ေရး မလုပ္ေဆာင္သင့္ဘူးလားဟု စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းေမးစရာမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္သူကပိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာကိစၥအဝဝ ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ ၾကပါသည္။ ထိုသို႕ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လိုအင္၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ယေန႕ ထိုျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕အေရးအရာကို ဦးထိပ္ ထားေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသာ အတြက္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ထိုျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႕ မိမိတို႕ဆႏၵ၊ မိမိတို႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္သူကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး တစ္ဖန္ရလာၾကမည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္လိုၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးသည္ အေျပာတြင္နစ္ေမ်ာမေနၾကဘဲ မ်က္စိကိုဖြင့္ နားကိုစြင့္ ၿပီး အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပႏိုင္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အမွတ္ေပးၾကပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အနာဂတ္ကို ေျမာ္ေတြးၿပီး မိမိတို႔ရရွိထားသည့္ အခြင့္အေရးကို အသုံးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရသည္။
UN
UN