images
UN
စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္စီမံကိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္
| Saturday, 28 September 2019
တုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ စားဝတ္ေနေရး ရွားပါးနိမ့္က်သြားပါက ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးမေကာင္း၍က်ဆင္းသြားသည္ဟုသာဆုိၾကပါသည္။ အေျခအေန မေကာင္းသည္ကုိ အားလုံးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဟု မုသာဝါဒေျပာၾကားလွ်င္ အျပစ္ရွိပါသည္။ အေျခအေနမေကာင္းျခင္း၌ ကုိယ့္မွာတာဝန္ရွိေနသည္ကလည္း တစ္ျပစ္၊ ေျဗာင္လိမ္ေျပာတာကလည္း တစ္ျပစ္ဆုိလွ်င္ အျပစ္ႏွစ္ခု ျဖစ္သြား ေပမည္။
ေအာက္ထပ္အေဆာက္အအုံစီးပြားေရးခုိင္မာအားေကာင္းေနလွ်င္ အေပၚထပ္ ႏုိင္ငံေရးလည္း ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။
မွန္သည္ဟု ယုတိၱနည္းက်က် စဥ္းစား ေပးလွ်င္ရပါသည္။ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္းတုိ႔ ထုိသေဘာတရားကုိ စုိက္ထူထား၍ လက္ေတြ႕၌ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အေျခအေနေကာင္းသြားပါသည္။
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၈ ကထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းသြားသည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ၆ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္သြားသည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)မွ ထုတ္ျပန္ေသာ Asian Development Outlook 2019 Update အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအားျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ႀကိဳတင္မွန္းဆ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းထိျဖစ္ေပၚခဲ့ဟုဆုိပါသည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ခန္႔မွန္းထားျပန္ရာ ယင္းသည္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ႏုိင္ငံတြင္းျပႆနာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကေသာ္လည္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူတုိ႔က ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖုိးက ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အားေပ်ာ့လြန္းေနၿပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ က်ေရာက္ခံစားေနရဆဲသာျဖစ္သည္။ စားေသာက္ကုန္ေစ်း ႏႈန္းမ်ား ကုိးရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလည္း က်ဆင္း သြားေၾကာင္း သိရသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
အေရးထဲအရာေပၚဆုိသကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ဒလဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားအပါအဝင္ စီမံကိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳဘဲ မွတ္တမ္း အျဖစ္သာထားရန္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ထြက္ေပၚလာသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ကုိယ္တုိင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ ကုိက္မႈရွိမရွိ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိမရွိ၊ ေဒသဝန္းက်င္ကုိ အက်ဳိးျပဳမျပဳ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ရွိမရွိ စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ဆၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ စိစစ္တင္ျပသင့္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ဒလၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ မုိးပ်ံရထားစီမံကိန္း၊ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘက္စုံသုံး ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ ေစ်းေဟာင္းမ်ားစီမံကိန္းတုိ႔လည္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္တစ္ခု၊ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ ကာလႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာရွိသလုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေသခ်ာတိက်ခုိင္လုံစြာေရးဆြဲၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုလုိေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီး စီးပြားေရးက်ေနခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည္မွာ သဘာဝလည္းမက်ဘဲ ေလထဲတုိက္အိမ္ေဆာက္သလုိ မ်ဳိးသာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံသူမ်ား သေဘာေပါက္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN