images
UN
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးက်ယ္ျပန္႔စြာ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္သင့္
| Wednesday, 02 October 2019
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏လံုျခံဳေရးသည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ လံုျခံဳေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးမဆံုး႐ံႈးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားမရွိေရး၊ စစ္ပြဲမ်ားကင္းရွင္းေရးလည္းျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ အျပည့္အဝစိုးမိုးႏိုင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး ဘဝလံုျခံဳေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္စားေသာက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ¤င္းကုိ ကာလံုဟုေခၚသည္။''ကာလံု'' ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ သေဘာေပါက္နားလည္ခံယူထားၾကဖို႔လိုေပသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မည္သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ဳိး ျပ႒ာန္းသင့္သည္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မည္သူမ်ားကုိ အဝင္မခံသင့္ဆိုသည္မ်ဳိးကိုလည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသား၊ ျပည္သူျပည္သား အားလုံးက မည္သည့္ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ဳိးကို ေဖာက္ဖ်က္၍ မရဆိုသည္ကိုလည္း ဥပေဒႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းထားသင့္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကအျမဲသတိဝီရိယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည့္ကိစၥႀကီးလည္းျဖစ္ပါ
သည္။ ၄င္းကိစၥႀကီးကို မည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္ေပးမည္နည္း။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁ဝတြင္လည္း ''အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ''ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စစ္ျဖစ္မွအလန္႔တၾကား၊ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိထလုပ္ရန္မသင့္ေပ။ အမွားမရွိဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။ အမွားအယြင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ထိ ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ နည္းပညာ ေခတ္၌မွားၿပီးမွေနာင္တရေနလွ်င္ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟုဆိုၾကသျဖင့္ သတိႀကိဳတင္ ရွိသင့္သည္သာျဖစ္သည္။
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ား ကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ေလ့လာေနရမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွစိန္ေခၚမႈ၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို အျမဲအေလးအနက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ရွင္းစရာလင္းစရာရွိလွ်င္ လက္မေႏွးတမ္းျဖစ္သင့္သည္။ ထို႔အတူ စီးပြားေရး၊ သဘာဝသယံဇာတအေရးအေျခအေန၊ လံုျခံဳေရးအေထြေထြ၊ လူတိုင္းအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈမ်ားအထိ စဥ္းစားၾကရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ကာလံုသည္ ဤမွ်အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာအေရးတႀကီးအဓိပၸာယ္ ေဆာင္ပါသည္။
ကမၻာႀကီးႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းလ်က္ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရး၊ လူမႈလံုျခံဳေရးႏွင့္ အျခားမ်ားျပားလွစြာေသာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မည္သို႔ဖြဲ႕စည္းသြား မည္ကုိလည္း စဥ္းစားသံုးသပ္ျပင္ဆင္ၾကရပါမည္။ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ လံုျခံဳေရး၊ အမ်ဳိးသားနည္းဗ်ဴဟာလံုျခံဳေရးအဆင့္ထိသြားရပါမည္။
ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခ အေနမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇညိႇ ႏိႈင္းႏိႈင္းတိုင္တိုင္ပင္ပင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳ ေရးေကာင္စီ(ကာလံု)အစည္းအေဝးေခၚရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္း မွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္စက္တင္ဘာ၂၈ ရက္တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကလည္း ကာလံုေခၚပါက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ဳိးရွိေနပါက ပဋိပကၡသေဘာ ေဆာင္ေၾကာင္းေထာက္ျပလာသည္။ တိုင္းျပည္၏အေျခအေန တြင္ကာလံုအစည္းအေဝးပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တပ္ဘက္ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ရေၾကာင္း ၄င္းကေျပာဆိုရွင္းလင္းျပသည္ကို ပံုႏွိပ္မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ထစ္ခနဲရွိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္၊ မဲအင္အားျဖင့္အႏိုင္ယူလုပ္မည့္အစား ကာလံု၏အဓိပၸာယ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ၿပီး ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြး ညိႇညိႇႏိႈင္းႏိႈင္း တုိင္တိုင္ပင္ပင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ခရီးကို ဆက္ၾကလွ်င္ ပို၍သင့္ျမတ္မွန္ကန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN