images
UN
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို အေရးေပၚတုံ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ
| Thursday, 03 October 2019
ကမၻာႀကီးတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးကလည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ဟန္႔တားတိုက္ ဖ်က္ေရးအတြက္ ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးခဲ့ၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို အဓိကျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္အပါအဝင္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္ေနသည့္ စက္႐ုံမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ကတိျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ေလ်ာ့က်သက္သာသြားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိဘဲ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ လက္ေတြ႕ထင္ရွားလြန္းလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယေန႔ကမၻာႀကီးသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ ရာသီဥတုကပ္ေဘးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုပဲၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ စတင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရေသာ္လည္း မည္သူကမွဂ႐ုျပဳခဲ့ ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဟန္႔တားတိုက္ဖ်က္ဖို႔ေနေနသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို မသိသလိုသာေနခဲ့ၾကသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကဲ့သို႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားလည္း အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ယေန႔အထိ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား၊ ေရရွားပါးမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျဖစ္ပြားတိုင္းလည္း ျပည္သူမ်ား အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေလးကန္ လြန္းခဲ့သည္။ ဝတ္ေက်တန္းေက်ဆန္လြန္းခဲ့သည္။ တစ္ပြဲတိုးအစီအမံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရရွည္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မေတြ႕ရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၾကံဳေတြ႕ေနရ ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးေသာ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသူ ဂရီတာသန္းဘာ့က တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဂရီတာ၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တစ္ ကမၻာလံုးကို လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားက ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔လည္းေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကလည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ေန႔တျခားဆိုးရြားလာေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN