images
UN
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆက္ဆံေရး
| Sunday, 06 October 2019
ေကာင္းမြန္ရန္အေလးထားလုပ္ေဆာင္
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈေခတ္တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေခၚ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္တည္ၿငိမ္မႈရွိရပါသည္။ ပဲ့ကိုင္ဒီမိုကေရ စီႏွင့္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအၾကား အဆင္ေျပမႈ၊ နားလည္မႈ၊ သည္းခံမႈ ရွိရပါမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္သားမ်ား လႊတ္ေတာ္မွဆုတ္ခြာ ေရး၊ မဲမေပးေရးထိ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္လာျခင္းမ်ားမွာ အ႐ုပ္ဆိုးေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဘာဂေဗဒဆရာႀကီးက ''ကုန္းပတ္ရွင္းျခင္း''ဟု အမည္ ေပးခဲ့ၿပီး တကယ္က အတိတ္သင္ပုန္းေခ် အာဃာတမထားသည့္ သေဘာ တရားရွိဖုိ႔လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ၾကည္ျဖဴစြာ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္႐ံုမွတစ္ပါး အျခားလမ္းမရွိပါဟု ဆိုရမည္။
၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီကပင္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ အေရာအစပ္ဒီမိုကေရစီ (hybrid) သာျဖစ္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ပထမဒီမိုကေရစီအစိုးရ ကာလ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေတြ႕ရရာ ပညာရွိေတြးၾကည့္လွ်င္ ေျပးၾကည့္သည္ ထက္မွန္သည္ဆိုေသာ ဆို႐ိုးစကားကို သတိရမိသည္။ ထိုစကားအတုိင္းမွန္ ကန္သည္ကုိ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားက ျပဆုိေနတာေတြ႕ရသည္။
အလြန္ထင္ရွားေသာ အခ်က္ႀကီးတစ္ခ်က္ ရွိေနသည္။ ယေန႔အာဏာ ရပါတီအစိုးရသည္ သံုးႏွစ္ခြဲအတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီေခၚရမည့္ကာလံုအစည္း အေဝးကို တစ္ႀကိမ္မွမေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ယင္းသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမေကာင္းျခင္းကိုလည္းေတြ႕ရသည္ဟု ျမန္မာလူမ်ဳိးႏိုင္ငံ တကာပညာရွင္ကေထာက္ျပလာသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မွာျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း(MIPS) အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္သည္။
''ကာလံုကို ေျခေျချမစ္ျမစ္သေဘာေပါက္ဖို႔လုိသည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္''ဟု တပ္မေတာ္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ေျပာဆုိသည္။ အာဏာရပါတီႏွင့္အစိုးရက ''ကာလံုေခၚရန္မလို ေသးပါ''ဟု တံု႔ျပန္သည္။ ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒လုပ္သူက အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆံုခ်က္ျဖစ္၍ ''ေခၚသင့္ေၾကာင္း'' ေထာက္ျပသည္။
''အခုက ကာလံုလည္းမရွိဘူး။ ကာလံုကို အစားထိုးမည့္ အျခား အလားတူတာလည္း မရွိဘူးဆိုေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ေပၚလစီေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ဘာပလက္ေဖာင္းမွမရွိဘူး ျဖစ္ေနတာေပါ့''ဟု MIPS အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာက အေလးအနက္ေထာက္ျပသည္။
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈမွာအားလံုးႏုိင္(Win-Win game ) သာသြားရပါ မည္။ ထို Win-Win ကို ယခုအခါအားလံုးက ၾကားဖူးမွတ္ဖူးၿပီး အားလံုး လက္ခံထားသည္ဟု ေယဘုယ်ယူဆႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လုပ္ေနေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ ေရးဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ေသာ္လည္း ေက်ာခိုင္းေလွ်ာက္သြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနရာ အားလံုး႐ံႈးဖို႔ (Lost-Lost game) ျဖစ္ေနၿပီဟု ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက အေရးတႀကီး ေထာက္ျပလာသည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္မွာ ဖတ္ရသည္။
ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမွာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳ ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားညီညြတ္ေရးႏွင့္ စည္းလံုးမႈအေရး၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတို႔မွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္ မ်ားရွိလာၿပီျဖစ္ရာ တိက်ခိုင္မာေသာေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားၾကၿပီး အေျဖထုတ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း အားလံုးေသာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
UN
UN