images
UN
ျပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူႏွင္႕တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္လို
| Wednesday, 09 October 2019

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သမားသည္ စင္စစ္ ျပည္သူ႕သားသမီးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳမႈက အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားအစစ္သည္ ျပည္သူ႕အသံ ျပည္သူ႕ဘဝ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳၾကသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟူသည္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သာျဖစ္ရာ ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူႏွင့္တစ္သားတည္း ထိေတြ႕ေနရမည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာအလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာတန္ဖိုးရွိပါသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဒႆနိကေဗဒပါေမာကၡတစ္ဦးက ''မိမိဘဝ၊ မိမိ ကိုယ္ခႏၶာအပြန္းအပဲ့ခံၿပီး သူတစ္ပါးဘဝေျပာင္လက္သြားေအာင္ ပြတ္တိုက္ေပး လိုက္ရတာအလြန္ျမင့္ျမတ္ပါတယ္''ဟုေျပာဖူးသည္။
အာဇာနည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ၿဗိတိသွ်အရာရွိေမာင့္ဘက္တန္ကို''ႏိုင္ငံ ေရးဆိုတာပရဟိတလုပ္ငန္း၊ ေလာကတၴစရိယက်င့္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဒါဟာ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ၊ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ၊ ဘုရားေလာင္း မ်ားသာလုပ္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္း''ဟုေျပာခဲ့ဖူးသည္။
လႊတ္ေတာ္ဟူသည္ အားလံုးတူရမည္၊ အားလံုးမွန္ပါသည္ဟု ေရာ္ဘာ တံဆိပ္တံုးႏွိပ္ရမည့္ေနရာမဟုတ္ေခ်။ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအားျဖင့္ ပါဝါ မွ်ေဝအေပးခံထားရေသာ အေရးႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး မညီမွ်မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရပါမည္။ မတူညီေသာအယူအဆမ်ားကို ျငင္းခုံေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ဥပေဒျပဳေရးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ေငြအထိ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သံုးသပ္ေပးရန္ တာဝန္ယူ ထားရေပသည္။
မၾကာမီကပင္ ျပည္သူ႕ပါတီဥကၠ႒ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းက ''အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပုလင္းတူဘူးဆို႔ျဖစ္သြားပါက ဒီမိုကေရစီ ပ်က္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း'' တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတင္းစာတစ္ေစာင္ မ်က္ႏွာဖံုး တြင္ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္သည္ အစိုးရကို စိစစ္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံခန္႔ခြဲဆံုးျဖတ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္သည့္ေဘာင္အတြင္း လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း သမၼတ အပါအဝင္ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို လႊတ္ေတာ္ကေန ထိန္းေက်ာင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ အစိုးရကို အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔၊ အက်ပ္အတည္းျဖစ္မယ့္ ေမးခြန္းေတြ မေမးပါနဲ႔ဆိုေတာ့ တကယ္က အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္အလုပ္ကို လုပ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအလုပ္တာဝန္ပ်က္သြားၿပီဆိုရင္ အဲဒါ ဒီမိုကေရစီပ်က္တာပဲ ဟု ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ သတင္း တစ္ပုဒ္က ဆိုပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ အားနည္းသည္ဟု အေဝဖန္ခံ ေနရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟု သတင္းေဝဖန္ခ်က္က ဆိုသည္။ ထိုပဲြ၌ အာဏာရပါတီဝင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသမီးက ''အန္တီတို႔မွာ စပြန္ဆာ လုပ္ေပးမယ့္လူ မရွိဘူး'' ဟုေျပာၾကားေၾကာင္းလည္း ေရးထားသည္။ ပါတီအေနျဖင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ စပြန္ဆာလိုေသးလို႔လားဟု ေမးခြန္းေပၚလာစရာရွိေပသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႕အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းသည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စပြန္ဆာေစာင့္ေနျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသြားသကဲ့သို႕ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္၊ ေလာကတၴစရိယ စိတ္ဓာတ္၊ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဘုရားေလာင္းစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ တိုင္းက်ဳိး ျပည္က်ဳိး ျပည္သူ႕အက်ဳိးကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။

UN
UN