images
UN
ဒီမိုကေရစီမွာ ျခားနားေသာအျမင္ကို ေလးစားပါ
| Thursday, 10 October 2019
ဒီမိုကေရစီမွာ မတူကြဲျပား၊ ျခားနားမႈမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ၏ အသက္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ယင္းက်င့္စဥ္ရပ္တန္႕ သြားမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ေသဆံုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းညႇိႏႈိင္းမႈကို တမင္ရပ္တန္႕ေအာင္လုပ္ပါက ဒီမိုကေရစီကို သစၥာမ ေစာင့္သိျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါမည္။ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရျဖင့္ အမ်ားစုဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္းရွိသည္။ အမ်ားစုဆႏၵႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက သေဘာ မတူသည့္ အနည္းစုသည္ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒႏွင့္လည္းညီရမည္။ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္လုိက္ေလ်ာ ညီေထြရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရေျမသဘာဝႏွင့္လည္းကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ား ေရွ႕တန္းတင္လြန္းပါကလည္း မွားႏုိင္သည္။
သို႕ရာတြင္ အမ်ားဆႏၵႏွင့္ဆံုးျဖတ္တိုင္း မွန္ကန္သည္ခ်ည္းဟု တရားေသ သေဘာပိုက္၍ မျဖစ္ႏိုင္သလုိ တရားဥပေဒသည္လည္း မွန္ကန္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူနည္းစုသာ ေထာက္ခံမႈရသျဖင့္ ၄င္းအဆိုမွားေနသည္ဟု ဆုံးျဖတ္၍မရႏုိင္သည့္ ကိစၥေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမ်ား ဆႏၵႏွင့္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားရွိေနၿပီး အနည္းစုႏွင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းက မွန္ကန္ေနသည့္အခါမ်ဳိးလည္းရွိပါသည္။ ''အမွန္အား ျဖင့္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာလူနည္းစုက ေသေသခ်ာခ်ာေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လူအမ်ားက ေပါ့ေပါ့တန္တန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ထားခ်က္ထက္စာပါက ပိုမုိမွန္ကန္မႈရွိသည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။''

ထုိ႕ျပင္ Óဏ္ပညာအလြန္ထက္ျမက္ပါသည္ဆိုေသာ ထူးခြၽန္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက သူ၏''အာဏာပါဝါ''ကိုသံုးလ်က္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ေပးလုိက္သည့္ စနစ္မ်ဳိးကိုသံုးပါက ယင္းသည္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အတူတူသာ ျဖစ္ပါမည္။ အာဏာရွင္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးတြင္ Óဏ္ပညာအေကာင္းဆံုး အျမင့္ဆံုးလူသားဟု မည္သူက ဆံုးျဖတ္သတ္ မွတ္ေပးလိုက္သနည္းဟု ေမးခြန္းရွိေပမည္။ အာဏာရွင္၏ ေနာက္လုိက္မ်ားက ယင္းသို႕ေျပာသည္ဆိုလွ်င္လည္း ယင္းအတုိင္းဟုတ္လိမ့္မည္ဟု အခုိင္အမာ ယူဆလို႕ မရေပ။ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အဆံုးအမ ကာလာမသုတ္ႏွင့္လည္း မညီေပ။
''ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီ''ဟု စစ္ေရွာင္ ကခ်င္လူငယ္တစ္ဦးက ဖြင့္ဟေျပာလာသည္ကို ေအာက္တုိဘာ ၉ရက္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ ျပည္သူကို ကုစားေပးရမည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယခု တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က ျပည္သူကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီဟု ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းမွာ ဖတ္ရသည္။
အာဏာရပါတီႏွင့္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးႀကီးမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ လူနည္းစု၏သေဘာထား၊ ခံယူခ်က္၊ အျမင္ဆိုင္ရာတို႕ကို ေလးေလးစားစား တန္ဖုိးထားလ်က္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးမူႀကီးမ်ားအေပၚ အေလး ထားလုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။
UN
UN