images
UN
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ပါတီႏုိင္ငံေရးအတြက္ ျပည္သူကိုခုတံုးမလုပ္သင္႕
| Tuesday, 15 October 2019

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရး အေျခခံသည္ စီးပြားေရး ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးသည္ ေန႔စဥ္တုိင္းတာဆုံးျဖတ္ၾကရာတြင္ ေငြေၾကး ကုိအေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ၏ဝန္းက်င္တြင္ ေငြေၾကးက အဓိကျဖစ္ ေနသည္။ ယေန႔ေငြေၾကးမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအားကုိးမရဘဲ ေဖာင္းပြမႈ အတုိင္းအတာကြၽံလာသည့္သေဘာျဖစ္ေနသျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၏ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးမွ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းကို နက္ေစပါသည္။
၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ၁၇ လဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾသဂုတ္လသည္ ဇူလိုင္လထက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စားသံုးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေျခအေနကုိ စာရင္းဇယားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ စတင္တြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္အလိုက္ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္(Year on Year Inflation) ၁ဝ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၂ၿမိဳ႕နယ္၊ နမူနာအိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ၃၂၆၆၉ စုကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းဟုလည္း သိရသည္။

ေဘာဂေဗဒအလုိအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ရန္ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအျမန္လုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း တတ္သိပညာရွင္တို႔က အၾကံျပဳ ထားသည္။
ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္သမိုင္းတြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေရွ႕တန္း တင္ ေၾ<ြကးေၾကာ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားကို ခုတုံးလုပ္ အျမတ္ထုတ္သြားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား အေၾကာင္းကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ရည္ၫႊန္းေရးသားထားေသာ ''ငဘ'' ဝတၴဳဆိုတာ ရွိသည္။ ၄င္းဝတၴဳသည္ ျပည္တြင္းမွသာမက ျပည္ပတြင္ ေက်ာ္ၾကား၍ ႏွစ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ဘာသာျပန္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။
ယေန႔ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သူႏုိင္ကုိယ္ႏုိင္ႀကိဳးစားၿပီး ျပည္သူထံမွ ျပည္သူ႔ အာဏာကုိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ ေတာင္းခံေနၾကသည္။ ၄င္းကုိ ျပည္သူ အမ်ားက ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္းျဖင့္ တာဝန္ေပးႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ အႏုိင္ရထားဖုိ႔လုိသည္။ ျပည္သူအတြက္ တာဝန္မေက်သူကုိ ျပည္သူ က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အျခားေသာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)စီမံကိန္း အခ်ဳိ႕ကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မည္မွ်ပင္ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မည္သို႔မွ်မတတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မွတ္ခ်က္ ျပဳသံကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရျပန္သည္။
မြန္ျပည္နယ္တံတားအမည္ကိစၥ၊ ကယားျပည္နယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကိစၥ၊ အလားတူကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ကို အာဏာရႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ အစိုးရကမည္သို႔သေဘာထားသနည္းေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာ တာဝန္ရွိသူတို႔ သည္ ျပည္သူ ျပည္သူဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္တတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ျပည္သူကို လက္ေတြ႕အလုပ္အေကြၽးျပဳရာ၌ မ်ားစြာအားနည္းေနတတ္ၿပီး အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွာ ေရးသားေန ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနကိုတစ္ဆင့္တက္ၿပီး အားထည့္၍႐ုန္းကန္ၾက ဖို႔လိုပါသည္။ ျပည္သူ႕တို႔ဘဝ နိမ့္က်သထက္နိမ့္က်မသြားေအာင္၊ ဆြဲထား ဆြဲတင္လုပ္ၾကရပါမည္။ ျပည္သူဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ၿပီး ျပည္သူကုိ အတၱကုိယ္ က်ဳိးစီးပြား ပါတီႏုိင္ငံေရးအတြက္ ခုတုံးမလုပ္သင့္ဘဲ ျပည္သူ႕အက်ဳိး၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားေရွး႐ႈသည့္ႏိုင္ငံေရးသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ ရပါသည္။
UN
UN