images
UN
စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေကာင္းသင့္
| Tuesday, 15 October 2019
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေပၚေပါက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ၊ ျပည္ တြင္းစစ္ေဘးဒုကၡမ်ား၊ သဘာဝအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားျပားေနရျခင္းဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ သည့္အရြယ္ ၃၂သန္းခန္႕ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းမွာလူဦးေရ၏ ၆၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူဦးေရႏွစ္သန္းအထက္သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္ရွိေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေကာက္ယူရရွိေသာ ခန္႔မွန္းစာရင္းဇယားမ်ားအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၃၉ ႏွစ္ဝန္းက်င္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ လူငယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း၇ဝ၊ မေလးရွားတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာရွာေဖြလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရပါသည္ဟု ေရွး စကားရွိခဲ့သည္။ ေရမၾကည္ေသာ၊ ျမက္မႏုေသာေၾကာင့္ အမိေျမကိုခြဲခြာ သြားၾကေလသလား စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရမၾကည္သည္မွာ ဘယ္သူ႕ ေၾကာင့္နည္း၊ ျမက္မႏုသည္မွာ ဘယ္သူေၾကာင့္နည္း ေဝခြဲသံုးသပ္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ကာတြန္းတစ္ခု ပါလာသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း မည္သည့္အခါသံုးသပ္ သံုးသပ္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနသည္ပဲဟု ေယာက်္ားလုပ္သူကေျပာသည္။ မတိုးတက္ ဘူးေျပာလွ်င္ သူတို႔ေခ်းေနရမွာစိုးလို႔ေနမွာေပါ့ေတာ္ဟု မိန္းမကျပန္ေျပာသည္။ ကာတြန္းသည္ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေပသည္။ တိုးတက္သည္၊ တိုးတက္သည္ဟု အေျပာလည္းလြယ္သေလာက္ အေရးလည္းလြယ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
ယေန႔ကမၻာႀကီးသည္ အားၿပိဳင္ေသာကမၻာႀကီးျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ မွ တိုင္းျပည္ႀကီးတစ္ျပည္သည္ အေနာက္ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံကို စီးပြား ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ သိပၸံပညာစမ္းသပ္မႈနယ္ပယ္တို႔တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ၿပိဳင္ဆိုင္ရာမွ ''ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ''ပင္ ျဖစ္ ပြားလာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ လူငယ္အိုင္တီပညာရွင္မ်ားကလည္း အေမရိကန္အိုင္တီ ပညာရွင္မ်ားကို ေျဗာင္က်က်ပင္စိန္ေခၚ၍ ပညာၿပိဳင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔ ၿပိဳင္ ၾကရာမွ ''ကမၻာႀကီးသည္ တစ္ရြာတည္းျဖစ္သြားၿပီး ရြာဒီဘက္ထိပ္မွ ဟိုဘက္ ထိပ္သို႔ တိုးလွ်ဳိေပါက္ျမင္ေနရၿပီ''ဆိုေသာ သီအိုရီေပၚလာေလသည္။
ျမန္မာသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္မွလည္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ေပသည္။ ယခုအခါ ဆန္စပါးႏွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ စ၍ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအားလံုး ကမၻာႏွင့္ၿပိဳင္ေနရေပသည္။ ကိုယ့္ပစၥည္း အရည္အေသြး နိမ့္ေနလွ်င္ ကိုယ့္စီးပြားေရးဘဝတစ္ခုလံုးပါ နိမ့္သြားႏိုင္ ေပသည္။
သို႔ေသာ္ေလာဘမႊန္၍ စစ္ပြဲအသြင္ျဖစ္လာေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုကား မလို လားအပ္ပါေပ။ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းတုိးတက္မႈႏႈန္းကို ေရရွည္တြင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးၾကသည္။
အစြန္းမေရာက္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုကား အရွိန္အားျမႇင့္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အတြက္အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအံု၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအဆက္မျပတ္ရရွိေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အဆင္ေျပေရး၊ ဘဏ္စနစ္ခိုင္မာေရးတို႔ကုိ ေဆာင္ ရြက္ရပါမည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးမွာ နိမ့္က်ၿပီး တုိးတက္မႈ အားနည္းေနရာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးျဖစ္လာေစရန္ အေျပာႏွင့္လုပ္ေန၍မရဘဲ အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပဖုိ႔ လုိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN