images
UN
အစြမ္းကုန္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔လုိ
| Wednesday, 23 October 2019
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ တည္မွီလ်က္ရွိသလို ထိုႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာျမင့္မားေရးသည္လည္း မရွိမျဖစ္အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အထိ အသိပညာ အတတ္ပညာ ျမင့္မားမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ ရမည့္တာဝန္သည္ တပ္မေတာ္၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထိုတာဝန္ကို ယူထားရသည့္ တပ္မေတာ္သည္အင္အားရွိဖို႔ အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အင္အားရွိေရး အတြက္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သည္ စြမ္းရည္သံုးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေနရမည္ျဖစ္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျမဲတမ္းေလ့က်င့္ေနရမည္ႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ေလ့က်င့္မႈမွစြမ္းရည္ျမင့္မားလာမည္။ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲအသံုးခ် ၿပီး မိမိဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္မ်ားကို ေမြးျမဴရ မည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႕က ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ က်ဳိင္းတံု တပ္နယ္ရွိအရာရွိ၊ စစ္သည္၊
မိသားစုမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဦးစီးဦးေဆာင္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့တင္ျပၿပီး ေျပာသည့္ အတိုင္းလုပ္ရန္ လိုအပ္သလို လုပ္သည့္အတိုင္းေျပာရန္လည္း အထူးပင္လိုအပ္ပါ သည္။ သို႕မွသာ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈအင္အားကို ရရွိမည္ဟုလည္းဆုိသည္။
အသိပညာဆိုသည္မွာ ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း က်႐ႈံးျခင္း စသည့္ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးမွ ထုတ္ယူဆင္ျခင္ၿပီး ရရွိလာသည့္ အသိအျမင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အတတ္ပညာဆိုသည္ မွာ ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ႏႈတ္မႈလက္မႈအတတ္ ပညာအဖံုဖံုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔တတ္သိလာေသာ အသိႏွင့္အတတ္ ႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိႏုိင္ငံေတာ္၊ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
လူတုိင္းကိုယ္စီ တစ္ေန႔တာအတြက္ ၂၄ နာရီကုိ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ္လည္း ထိုပုိင္ဆိုင္လာသည့္ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳပံုကြာျခားၾကသည့္အတြက္ ဘဝ အေျခအေန အဆင့္အတန္းမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာျခားၾကျခင္းျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္အသိ ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ကို ျမင္လို ၾကမည္မွာ မလြဲႏိုင္သည့္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံသားတုိင္း ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အသိႏွင့္ အတတ္ႏွစ္ရပ္ေသာပညာမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စီရရိွထားသည့္အခ်ိန္မ်ားကုိ အေလအလြင့္ မျဖစ္ေစဘဲ စနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲၿပီး မိမိဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မိမိရပ္ရြာတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ မိမိႏုိင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ရည္မွန္း ခ်က္ႀကီးစြာထားၿပီးအသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ ျပည္သူမ်ား အလိုရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေနာက္ခ်န္မေနဘဲ အစြမ္းကုန္ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN