images
UN
ေတာင္သူလယ္သမားတို့၏အခက္အခဲမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါ
| Friday, 01 November 2019
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ခန္႔သည္ ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္ကာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ စားနပ္ရိကၡာကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ျပည္ပဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း ရရွိေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ေက်းဇူးရွင္ဦးၾကီးမ်ားဟု တင္စား ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက ေတာင္သူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးလည္း ေခ်ာင္လည္ခဲ့ၾကသည္။ အလွဴ ေရစက္လက္ႏွင့္မကြာ ေနထိုင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကာလတြင္ ထိုသို႔ မဟုတ္ေတာ့။ အရာရာေျပာင္းလဲကုန္ၿပီျဖစ္သည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလာမႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည္။ မိုးကို ေမွ်ာ္ေနခ်ိန္တြင္ မိုးမရြာသျဖင့္ စပါးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား အခ်ိန္မီ မစိုက္ ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္း၊ ႏြားစာအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားက ေဒသဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအရ လြန္ဆြဲပြဲမ်ား၊ ပရိတ္ရြတ္ပြဲမ်ား၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိုးကိုေခၚခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာ မိုးက လံုလံုေလာက္ေလာက္ေရာက္မလာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုးကို သိပ္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိုးက ေကာင္းလြန္းေနခဲ့ျပန္သည္။ မိုးေကာင္း လြန္းေသာေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး စပါးခင္းမ်ား ေရျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထိုျပႆနာသည္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ ၾကံဳရသကဲ့သို႔ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္လည္း ၾကံဳေတြ႕ရျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။
ထို႔အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစု၊ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ၊ လယ္လုပ္သားရွားပါးမႈ၊ စပါးေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ စီးပြားေရး မေျပလည္ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အရင္းအႏွီးအတြက္ အတိုးျဖင့္ ေငြေခ်းယူၾကရသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္လည္ အရင္းအႏွီးမ်ားၿပီး အျမတ္နည္းေသာေၾကာင့္ စားေလာက္႐ုံျဖင့္သာ လည္ပတ္ေနရသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ပါက ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး အေၾ<ြကးႏြံတြင္ နစ္မြန္းခဲ့ၾကရသည္။ ဆင္းရဲတြင္းကလည္း နက္သထက္နက္လာခဲ့သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုသည္ လယ္ယာမဲ့ဘဝသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္၏စားနပ္ရိကၡာကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေန အတိုင္း ဆက္သြားလွ်င္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး တိုင္းျပည္လည္း အငတ္ေဘးဆိုက္ေရာက္ရမည့္အေနအထားျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏စားနပ္ရိကၡာကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ၊ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးေနေသာ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား၏ အေျခအေနကို ဂ႐ုတစိုက္ၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္သည့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ျမင့္မားမႈမ်ား၊ စပါးေစ်း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ လုပ္သားရွားပါးမႈမ်ားအေၾကာင္းကို က႑အလုိက္ စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး အေရးေပၚစီမံခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တိက်ေသာ တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တာဝန္ေပး၍ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN