images
UN
အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား
| Wednesday, 13 November 2019
လက္ရွိအာဏာရအစိုးရသည္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္သည္။ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားမႈနည္းပါးသည္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုရွိရာမွ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရက ၂၂ ခုထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သက္သာသြားသည္ဆိုၿပီး ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၁ဝ ဦး ထပ္ခန္႔လိုက္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးသံုးဦးထပ္ခန္႔ျပန္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္မႈ ခုနစ္ဦးရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္န ဝါရီကေန ေအာက္တိုဘာအတြင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးေလးဦးခန္႔အပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္မႈနည္းပါးဟု အမည္ခံလုိက္ေသာ္လည္း ေလးႏွစ္ မျပည့္မီမွာပင္ စုစုေပါင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ၂၄ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထူးျခားျဖစ္ရပ္မွာ အာဏာရအစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သံုးႏွစ္ျပည့္ ခါနီးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သံုးခုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျပန္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈေပၚလာသည္မွာ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနရွိၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ ေနပါလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဖြင့္လွစ္ ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုက ႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္အရတင္သြင္းေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု သီးျခားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးအဆုိကုိကား မဲခြဲၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့ေပသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာျခင္းအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခက္အခဲကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တင္သြင္းေသာအဆုိ မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစု ရွိေသာ ေတာင္သူ မ်ားအတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သင့္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ေမးခြန္းမ်ားေမးလိုက္သည့္အခါ ေမးခြန္းတြင္ ဆက္ စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွစ္ခုသံုးခုထိပါလာေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကို လာေျဖ ရာတြင္ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားေရးထားသည္ကို လာဖတ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနသည္မ်ားႏွင့္ လံုးဝကြာျခားကြဲျပားေနသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ စရာေကာင္းသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပံုႏွိပ္မီဒီယာ တစ္ခုမွာ မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
''အရာရာသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီ။ လူေတြက လူရႊင္ေတာ္ေတြေျပာတာ ကို အေလးအနက္ယူေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားေတြေျပာတာကို ဟာသလို႔သေဘာ ထားေနၾကတယ္''ဟု စာေဟာဆရာ'ဝီလ္ေရာဂ်ား'က ေျပာခဲ့သည္ကို ဂ႐ုျပဳ မိပါသည္။

''လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိစၥအားလံုး သူကိုယ္တိုင္ခ်ည္းလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူခ်ည္းပဲအမွတ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွႀကီးျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူး''ဟု စက္မႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ေလာက္ဆီက စာေပပညာရွင္ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ''ႏုိင္ငံ ေရးအာဏာကို လက္ကိုင္ရထားသူေတြက အာဏာရဲ႕အရသာကိုသိၿပီး လက္ မလႊတ္ခ်င္ၾကဘူး။ အာဏာမရေသးသူေတြကလည္း အာဏာရဲ႕အရသာကုိ စားသံုးခ်င္လို႔ ငမ္းငမ္းတက္လိုခ်င္ၾကတယ္''ဟု အလြတ္သေဘာေျပာသံ ၾကားဖူး၏။
ယေန႔အာဏာရအစိုးရႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ လူစံုအင္အားကုန္သံုးၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို ကစားေနသည္။ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳႏုိင္ငံေရးကစား ကြက္ကိုျမင္ေနရသည္ဟု ပံုႏွိပ္မီဒီယာအခ်ဳိ႕က ျပတ္သားစြာေထာက္ျပ လာၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အစိုးရပိုင္းထိပ္သီးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခဒီမိုကေရစီ တို႔ ဘာမွမေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးဟု ေဝဖန္သံမ်ားၾကားရသည္။
အာဏာရေရးအတြက္ အာဏာႏုိင္ငံေရးကစားကြက္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုက္နည္းဆင္ကစားေနေသာ္လည္း အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားမ်ားက်ဆင္းနိမ့္က်ေနမႈအေပၚ ယေန႔မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN