images
UN
လွည္႕ျဖားမႈကို ေရွာင္ႏိုင္ပါေစ ေရြးခ်ယ္မႈလည္း မွန္ကန္ပါေစ
| Wednesday, 27 November 2019

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံစည္ပင္ဝေျပာေရးကို အမွန္တကယ္လို လားသူသည္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရမ်ားကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္သေဘာ ေပါက္နားလည္ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံမ်ားကိုလည္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္အမူအက်င့္သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးအႀကီး ဆံုးေသာ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ လူလူခ်င္းေလးစားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါသည္။
လူသည္မိမိကိုယ္ကိုေလးစားသကဲ့သို႔ အားလံုးေသာလူသားမ်ားကိုလည္း ေလးစားသင့္သည္သာျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္ခ်င္သလို တျခားသူ မ်ား၏လြတ္လပ္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရပါမည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က''ကိုယ့္ အေပၚမလုပ္ေစခ်င္တာကို သူမ်ားအေပၚမျပဳမူၾကႏွင့္''ဟုဆံုးမသည္။ ဤသို႔ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ကိန္းေအာင္းေနေသာ ေလာကသည္သာ
ဒီမိုကေရစီေလာကျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ား ဆႏၵမဲေပးျခင္းထက္ ပို၍ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတရားျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းတာရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း အေရျခံဳဒီမုိကေရစီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္မွန္ ေသာ ဒီမိုကေရစီမွာ လြန္စြာမွ ကြဲျပားျခားနားလွပါသည္။ အေရျခံဳႏွင့္ အစစ္အမွန္ကိုသိရွိေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သင့္ၾကပါသည္။
ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းဟူသည္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝၿပီး စာရိတၱေကာင္းရွိဖို႔လိုပါသည္။ စ႐ိုက္မွန္ရပါမည္။ က်င့္ဝတ္ သိကၡာသမာဓိရွိရပါမည္။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရပါမည္။ ဇြဲလံု႔လဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ စည္း႐ံုးေရးသမားျဖစ္ရပါမည္။အေကာင္းျမင္သမားလည္းျဖစ္ရပါမည္။ ေျပာတတ္ဖို႔ထက္ နားေထာင္တတ္သူျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ကို အသိပညာေပး ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈလည္းကြၽမ္းက်င္ရပါမည္။ ေလာကဓံအခက္အခဲကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ႏုိင္ရပါမည္။ အခြင့္အလမ္းကိုျမင္ၿပီး အမ်ားအတြက္ အျမင္ က်ယ္ျပန္႔သူျဖစ္ရပါမည္။ အေထြေထြႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတ မ်ားရပါမည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ ေမြးျမဴႏုိင္ရပါမည္။ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒပယ္ၿပီး လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းရပါမည္။
က်ဳပ္က ငေစာင္းမလုပ္ဘူးဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျပာဖူးသည္။ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္မေဆာင္ဘူး။ တစ္နည္း ေၾကာင္သူေတာ္ ၾ<ြကက္သူခိုး မလုပ္ဖူးဟုလည္း ဆိုဖူးပါသည္။ ေၾကာင္သူေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အေရျခံဳသူမဟုတ္ၾကဖို႔ လိုသည္။
အဘိဓာန္က ေၾကာင္သူေတာ္ဝါဒ (Hypocrisy) ကို သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ သီလေၾကာင္ဟုဖြင့္ပါသည္။ ေခတ္သစ္၊ ေခတ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ငံေရးကမူ ေၾကာင္သူေတာ္ဝါဒဟူသည္ စ႐ိုက္အမွန္အကန္ကို ဖံုးကြယ္၍ သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္ထားျခင္းဟု ဖြင့္ပါသည္။ စိတ္ရင္းအမွန္ကို ဖံုးဖိဟန္လုပ္ထားျခင္း၊ ဟိတ္ထုတ္ထားျခင္း၊ အေရျခံဳထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဖြင့္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဒႆနအျမင္အရ လူတစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားထားသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း၊ သေဘာတရားမ်ားအတိုင္း မလိုက္နာႏုိင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းကို ရည္ညႊန္း ပါသည္။
ျပည္သူလူထုကို လွည့္ျဖားျခင္း၊ ေျဗာင္လိမ္ျခင္း၊ အ႐ူးလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ ရယူလိုျခင္းသည္လည္း ေၾကာင္သူေတာ္ဝါဒပင္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ဥပမာစကားက အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ ''ဆိတ္ ေခါင္းခ်ိတ္၍ ေခြးသားေရာင္းသည္''ဟူ၏။
ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးမည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမား ေကာင္းအစစ္အမွန္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါေစ။ ေၾကာင္သူေတာ္ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ဳိးကို ပယ္ႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN