images
UN
ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးတို့ အေရးႀကီးသည္
| Tuesday, 10 December 2019

ကမၻာ့အေတြးအေခၚ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က လူဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါ ဟု ဆိုသူလည္းရွိသည္။ စီးပြားေရးသတၱဝါဟု ဆိုသူလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အာဇာနည္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္က ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ျပည္သူအမ်ား စီးပြားေရး ခံစားခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္ဟု တဲြ၍ဖြင့္ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာျပည္သူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးျဖစ္သည္။ ထိုစားဝတ္ေနေရးသည္ပင္ စီးပြားေရးျဖစ္ၿပီး အျပန္ အလွန္အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနေသာ အေၾကာင္းတရား၊ အက်ဳိးတရားမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။
လူတြင္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္သည္ လြတ္လပ္လုိမႈႏွင့္တန္းတူရည္တူရွိလုိမႈကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ဆုိႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးစိတ္ကမူ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလုိျခင္း ျဖစ္ပါမည္။ ထိုႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ၿပီးသဟဇာတျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ပါးစုံ၊ တစ္နည္း ဒြိစုံ အဖြဲ႕အစည္းဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕မွပါတီဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဘက္သို႔အေလးကဲေနတတ္ သည္။ တစ္ခါတစ္ရံအစြန္းပင္ေရာက္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ကုိကား အားလုံးက လ်စ္လ်ဴ႐ႈသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာ့ပထမဒီမုိကေရစီကာလ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အာဏာရပါတီအစုိး ရၾကား ႀကီးမားေသာျခားနားမႈမရွိလွ၍ အစစေခ်ာေမြ႕ခဲ့သည္ဟုပင္ ဆုိႏုိင္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ၿပီး နားလည္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ထိုစဥ္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ကမၻာက အံ့ၾသယူရ ေလာက္ေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၄င္းအစဥ္အလာေကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဒုတိယဒီမိုကေရစီကာလတြင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာဖိအားႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္မဟုတ္ဟု ဆိုရမည္။
အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၌ ဆုိဗီယက္တြင္ ပြင့္လင္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး(ဂလပ္စေနာ့)မူအရ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အၿပိဳင္ တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ရာ အေၾကာင္းမလွ၍ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ အရာရာကို ေလွနံဓားထစ္ တရားေသယူ၍မရေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ 'ေခတ္မီ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ'က ေအာင္ျမင္သြားသည္။ ႏုိင္ငံေရးရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတင္းက်ပ္စြာျဖင့္ စင္ကာပူတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ဆန္လြန္းသြားေသာ ဖိလစ္ပုိင္မွ မားကုိ႔စ္ႏွင့္ ဇုိင္ယာမွ မူဘူတူ တုိ႔ကုိကား လူႀကိဳက္နည္းၾကေပသည္။
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပန္းတုိင္မဟုတ္ဘဲ အစျပဳခ်က္ ဟုသာ ေခၚႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ ျပည္သူႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ၾကားတြင္ ထားရွိေသာ ပဋိညာဥ္မွ်သာျဖစ္သည္။ ပဋိညာဥ္ပ်က္လွ်င္ 'အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ'၊ တပည့္ေမြး ဆရာေမြးႏွင့္ 'အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲပုံ ညံ့ဖ်င္းမႈ' ျဖစ္တတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ၄င္းျပႆနာမ်ားကုိ တာဝန္ခံယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အခုိင္အမာရွိမွသာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပသည္။
စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီဟူေသာအသုံးအႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေကာင္းကုိညႊန္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာႏုိင္ငံဆိုသည့္အသုံးအႏႈန္းသည္ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းကုိ ရည္ၫႊန္းသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးေကာင္းမြန္၍ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာခုိင္မာစြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး တလုံးတစည္းတည္းရွိလွ်င္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ျပည္သူတုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆႏၵျပဳေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN