images
UN
ႏုိင္ငံံံံ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အားလုံးတြင္တာဝန္ရွိ
| Tuesday, 03 January 2017
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အလုံးစုံ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ (၆၉)ႏွစ္ ျပည္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ ပိုင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ခန္႕တုိင္းတစ္ပါး၏အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကုိခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ရရွိၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေရး ကိုတည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား အားလုံးမေမ့မေလ်ာ့ၾက ေစရန္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)ေရာက္တုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႕ရွိ ေဒသအသီးသီးတြင္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားကုိ ဆင္ယင္က်င္းပၾကသည္။ သက္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားက်င္းပေလ့ရွိသည္။ ထိုေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွလည္း ႏုိင္ငံ၏တာဝန္မ်ားကုိ အသက္ေသြးေခြၽးစေတးကာ ထူးခြၽန္စြာထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးႏွင့္ ဆုလာဘ္ မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသည္ သမုိင္းခ်ီ၍ အသက္ေသြး ေခြၽးေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီးမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံဆုိသည့္ အဆင့္အတန္းကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိသည္မွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပအေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိျခင္းစသည္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း မိမိႏုိင္ငံ၏သေဘာထား အတုိင္း လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ားကို ခုိင္မာစြာေဖာ္ထုတ္ေရးသားၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး၊ နယ္ပယ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး၊ ႏုိင္ငံကုိကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ စသည္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာအျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက စစ္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းမွေရွာင္ရွားေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ပါတာဝန္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္မစြက္ ဖက္ေရးစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
မိမိႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေခါင္းေဆာင္က ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ သူ၏အရည္အခ်င္းကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႕ ခင္းက်င္းျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ မိမိႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုလည္း မေလးစားရာေရာက္သည္ဟု ဆုိေနၾကျပန္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ရခုိင္အေရးသည္ မိမိႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးျဖစ္ေနသည္။ မိမိ၏ျပည္တြင္းေရးျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ၁၃ဦးက ကုလသမဂၢမွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္မွာလည္း ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ေသြးတုိးစမ္းျခင္း ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢမွ ယခုအခ်ိန္ထိမွတ္ခ်က္တစ္စုံ တစ္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေပ။ မၾကာေသးမီက မေလးရွားႏုိင္ငံ အစၥလာမ္မစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ၏ေထာက္ပံ့ေရးေရယာဥ္မ်ား ရခုိင္ေဒသသုိ႔ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားအေျခစိုက္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အတြက္ ျပတ္သားစြာတုံ႕ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
မိမိႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေစာ္ကားလာေသာကိစၥရပ္မွန္သမွ်ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုံ႔ျပန္သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ ရေပသည္။

UN
UN