images
UN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
| Wednesday, 04 January 2017
တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္စစ္ပြဲႀကီးအသြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ စီးပြားေရးအေျခအေန ဆိုးရြားလြန္းမက ဆိုးရြားေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြမွာ လူနာမ်က္ျဖဴဆိုက္ မတတ္ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ဂ႐ု ဓမၼရွိရိွ ေမွ်ာ္ၾကည့္ငဲ့ၾကည့္ ေတြးျမင္ပိုင္းျခားၾကည့္မိသည္။
NCA text (အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္)အား သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး သေဘာတူညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံအခ်ိန္မ်ားစြာယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း၏ရလဒ္ျဖစ္သည္။Single text တစ္ဦးခ်င္း(တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း)သေဘာတူၾကျခင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး (Allinclusive) အားလံုး ပါဝင္ေရးက သေဘာတရားအရေရာ လက္ေတြ႕မွာပါမျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ယင္းသည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္သဘာဝျဖစ္သည္။ ဆန္းလွသည္ေတာ့မဟုတ္။ ရွစ္ဖြ႕ဲကလက္မွတ္ထိုး ခဲ့သည္။ က်န္အဖြဲ႕မ်ားက မထိုးဘဲေနၾကသည္။
ယခင္က လက္နက္ကိုင္(၁၇)ဖြဲ႕၊ ယခု(၂၁)ဖြဲ႕ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ ကိုင္တပ္မရွိဘဲ စာရင္းထဲဝင္ပါေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိသည္။ သူတို႔က 'ကန္႔သတ္ စစ္'ဟု ေျပာေနသည္။ စစ္မွာကန္႔သတ္စစ္ဆိုတာမရွိပါ။
ကန္႔သတ္စစ္ဟုဆိုေသာ္လည္း တံတားခ်ဳိး၊ ၿမိဳ႕ႀကီးထဲ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ပစ္၊ ကားလမ္းေဖာက္ခြဲ၊ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းေတြဝင္တိုက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားဟု ယူဆႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
လက္ရွိအစိုးရလည္း ႀကိဳးစားေနပါသည္။ စိတ္ရွည္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အတူ လုပ္ၾကမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသြားေနသည္။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္လာၾကသနည္း၊ ေမးခြန္းေပၚလာသည္။KIA, TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA ပါ ပါေနသည္။ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာအၾကံအစည္ရွိၾက ပါသလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေနၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအစိုးရကဆက္လုပ္သည္။ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က မလိုက္ေလ်ာႏိုင္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလုပ္ေနၾကမည့္အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းထဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းဝင္ေလွ်ာက္ပါဟု ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာထားရွိသည္။ မွန္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ အားလံုး နစ္နာကုန္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါဟု တိုက္တြန္း လိုသည္။
စီးပြားေရးအေျခအေနက တစ္တိုင္းျပည္လံုး သိၾကသည့္အတိုင္း လက္ရွိအစိုးရ လည္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ဆိုင္းထားရေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ မွီခိုသူမိသားစုႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားအလႊာမ်ား ေျမာက္ျမားစြာဒုကၡေရာက္ ေနသည္။ ဥပမာ-ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ သတၱဳက႑၊ သစ္ေတာက႑စသည္ စီမံမႈ က႑မ်ားရပ္ထားခဲ့ရသည့္အတြက္ အထိနာသည္။ ေရႊေစ်းတက္၊ ေဒၚလာေစ်းတက္ ၿပီး ျမန္မာေငြက်ေနသည္။ စီးပြားေရးဦးမေမာ့ႏိုင္သည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ေတာင္မွ အားရစရာမရွိျဖစ္ေနရသည္။ ထုိင္းကဲ့ သို႔လည္း စားေသာက္ကုန္ထိပ္တန္းတင္ပို႔ႏိုင္ငံမလုပ္ႏိုင္ေသး။ ေရတို ွ့Short Run လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျဖၾကားသံၾကားရသည္။ ေရရွည္ Long Run ေတြလည္းလုပ္ရပါမည္။ အစိုးရမူဝါဒ ခိုင္မာသင့္သည္။ အစိုးရမွာတာဝန္ပိုရွိသည္။ လူထု(တစ္ဦးခ်င္း)လည္း ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ကူညီသင့္သည္။ ယခုအတိုင္းသြားလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ(ႏွစ္လ)အတြင္း ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရးရပ္တန္႕သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ခန္႕မွန္းေနၾကသည္။
''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္မရ။ စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္တံ့ႏိုင္။ ႏွစ္ခုလံုးတစ္ၿပိဳင္နက္အားလံုးကေဆာင္ရြက္ၾကပါ''ဟု ႏႈိးေဆာ္မႈျပဳလုိက္ရပါသည္။
UN
UN